MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i begreper og teoretiske modeller som er grunnleggende for å analysere og forstå kunst- og kunstfagenes plass og rolle i opplæringssystemet, hvordan undervisning kan planlegges, gjennomføres og vurderes, samt ulike sider ved faglærerrollen.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg relevante kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Kunnskap
  • gjøre rede for kunnskap om didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep
  • gjøre rede for og drøfte ulike begrunnelser og syn på musikk/dans/drama og teater som undervisningsfag
  • ha kjennskap til ulike sider ved faglærerrollen

Ferdigheter
  • analysere sentrale læreplaner og utvikle/utforme lokale læreplaner som grunnlag for undervisningen
  • planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere kunstfagundervisningen
  • tilpasse og differensiere lærestoff og arbeidsformer til ulike elevgrupper og elevforutsetninger

Generell kompetanse
  • vise forståelse for kunstfagenes rolle i et helhetlig kulturelt oppvekstmiljø
  • begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner og ulike rammefaktorer

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappeevaluering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
To individuelle oppgaver, á 4 - 6 sider Bestått - Ikke bestått
En gruppeoppgave på 4 - 6 sider Bestått - Ikke bestått
Alle tre oppgavene samles til en totalvurdering, og det skal settes én endelig karakter på mappen. Karakteruttrykk er Bestått/Ikke bestått. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er forpliktet obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Faglærer
Kari Olene Oma Rønnes , Jens Torolf Larsen
Emneansvarlig
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet foregår ved ukentlig klasse- og gruppeundervisning bestående av forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, diskusjoner, praksis.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor
Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem

Litteratur

Hanken, I. M. og Johansen, G. ( 2013) Musikkundervisningens didaktikk, Oslo: Cappelen. Hele boka. (214 sider)
Imsen, G. (2016). Lærerens verden: Innføring i generell didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget Kap. 1, 3, 6 og 9 (130 s.)
Lyngsnes, K. M., & Rismark, M. (2014). Didaktisk arbeid, Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 3, 5, 6, og 7. (108 sider)
Styringsdokumenter :
St.meld. nr. 28 (2015-2016). Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet.
Tilgjengeleg frå https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28- 20152016/id2483955/?ch=1&q=
Opplæringslova (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.
Hentet fra http://lovdata .no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61. Besøkt 24. Mai 2016.
Forskrift til opplæringsloven kap 3 og 5
Barneloven
FNs Barnekonvensjon
Læreplaner:
Utdanningsdirektoratet. (u.å.). Læreplaner [LK06]. Tilgjengeleg frå http://www.udir.no/Lareplaner/
K06 - grunnskolen
K06 - MDD, videregående skole
Rammeplan for kulturskolen
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.01.2020