MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i begreper og teoretiske modeller som er grunnleggende for å analysere og forstå kunst- og kunstfagenes plass og rolle i opplæringssystemet, hvordan undervisning kan planlegges, gjennomføres og vurderes, samt ulike sider ved faglærerrollen.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg relevante kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Kunnskap
  • gjøre rede for kunnskap om didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep
  • gjøre rede for og drøfte ulike begrunnelser og syn på musikk/dans/drama og teater som undervisningsfag
  • ha kjennskap til ulike sider ved faglærerrollen

Ferdigheter
  • analysere sentrale læreplaner og utvikle/utforme lokale læreplaner som grunnlag for undervisningen
  • planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere kunstfagundervisningen
  • tilpasse og differensiere lærestoff og arbeidsformer til ulike elevgrupper og elevforutsetninger

Generell kompetanse
  • vise forståelse for kunstfagenes rolle i et helhetlig kulturelt oppvekstmiljø
  • begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner og ulike rammefaktorer

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappeevaluering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
To individuelle oppgaver, á 4 - 6 sider Bestått - Ikke bestått
En gruppeoppgave på 4 - 6 sider Bestått - Ikke bestått
Alle tre oppgavene samles til en totalvurdering, og det skal settes én endelig karakter på mappen. Karakteruttrykk er Bestått/Ikke bestått. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er forpliktet obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Faglærer
Kari Olene Oma Rønnes , Jens Torolf Larsen
Emneansvarlig
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Studiekoordinator
Vilde Baklid

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet foregår ved ukentlig klasse- og gruppeundervisning bestående av forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, diskusjoner, praksis.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor
Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020