MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnet omfatter ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet, bl.a. legitimering av utøvende og skapende kunstfag, aktuelle læreplaner, faglærerens ansvar og oppgaver, estetiske problemstillinger, samt faglige og didaktiske spørsmål knyttet til pedagogisk FoU-arbeid.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Kunnskap
- kunne gjøre rede for og vise en bred forståelse for kunstfagenes plass, rolle og funksjon i vårt
opplæringssystem, samfunn og kulturliv
- ha en inngående kjennskap til ulike sider ved faglærerrollen i et helhetlig og samordnet opplæringssystem
- ha kunnskap om læringsstrategier og arbeidsmetoder som kan fremme måloppnåelse
- ha god kunnskap om ulike former for vurdering i kunstfag
Ferdigheter
- kunne analysere og vurdere estetiske problemstillinger og utfordringer med tanke på undervisning av ulike målgrupper
- kunne bruke didaktiske, estetiske og kunstfilosofiske grunnbegrep i tenkning, legitimering og argumentasjon omkring kulturpolitisk og kunstpedagogisk virksomhet
- kunne analysere sentrale læreplaner og utvikle/utforme lokale læreplaner som grunnlag for
planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av kunstfagundervisningen
- kunne tilpasse og differensiere lærestoff, læringsaktiviteter og arbeidsformer til ulike situasjoner og elevforutsetninger
Generell kompetanse
- kunne begrunne undervisning med grunnlag i aktuelle læreplaner og ulike rammefaktorer
- orientere seg i og forholde seg analytisk og kritisk til aktuell faglitteratur og å utvikle egen
praksis
- kunne reflektere over og delta i diskusjoner rundt faglige, fagdidaktiske og etiske utfordringer i utøvende og skapende kunstfag
- kunne videreutvikle egen kompetanse for å frembringe ny viten og delta i faglig og pedagogisk FoU-arbeid

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Kunstfagdidaktikken tar for seg ulike perspektiver på kunstpedagogisk virksomhet og er felles for musikk-, danse-, teater- og dramastudentene. Kunst- og kulturfagenes plass og rolle i opplæringssystemet og faglærerens profesjonalitet og yrkesfunksjoner er sentrale temaer innenfor emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Alle tre oppgavene samles til en totalvurdering, og det skal settes én endelig karakter på mappen. Karakteruttrykk er Bestått/Ikke bestått. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskriften for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte til ordinær undervisning
Det er forpliktet obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Faglærer
Kari Olene Oma Rønnes , Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Vilde Baklid

Arbeidsformer

Undervisningen i emnet foregår ved ukentlig klasse og gruppeundervisning bestående av forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie/gruppe-arbeid, prosjektarbeid, diskusjoner, praksis.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem)

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020