MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omfatter ulike prinsipper og fagspesifikke metoder, arbeidsformer, teknikker og redskaper for tilrettelegging av undervisnings- og formidlingsoppgaver knyttet til studentenes hovedinstrument.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten har tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Kunnskap
 • kunne kjenne til den grunnleggende sang-/spilletekniske utvikling på sitt instrument og metoder for å løse tekniske problemer hos elevene
 • ha kunnskap om fagspesifikke metoder, arbeidsformer og konsepter for musikkpedagogisk virksomhet.
 • ha kunnskap om relevant solo- og samspillrepertoar for instrumentet/instrumentgruppen og prinsipper for valg av lærestoff og læringsaktiviteter
 • ha inngående kjennskap til gjeldende lærerplaner i musikk for grunnskole, kulturskole og videregående skole (MDD)

Ferdigheter
 • kunne analysere lærebøker/metodeverk og gjøre rede for lærestoffets og læringsaktivitetens betydning for den musikalske utvikling
 • kunne veilede elevene omkring øving og musikkformidling
 • kunne lede og arbeide med relevante ensembler
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisnings- og formidlingsoppgaver med enkeltelever, grupper, klasser og ensembler
 • kunne beherske ulike metoder for gehørspill og notelæring
 • kunne bruke ulike metoder og arbeidsformer hvor lek, fantasi, nyskaping, improvisasjon og komposisjon står sentralt

Generell kompetanse
 • kunne reflektere over premisser og begrunnelser for musikkpedagogisk virksomhet innenfor kandidatens musikkfaglige hovedområde

Innhold

Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Her gis studentene perspektiver på og konkrete redskaper til å drive musikkpedagogisk virksomhet, både på hovedinstrument og i arbeid med musikkens grunnelementer i ulike grupper og ensembler. Prinsipper og metoder for tilrettelegging av arbeid med musikkens grunnelementer i grupper, klasser og ensembler (f.eks. kor, korps, band, storband og orkester).
Systematisk innføring i spilleteknisk progresjon og metoder for å drive opplæring i tråd med denne. Studieteknikk og øvingspsykologi. Innføring i aktuelt lærestoff for instrumentet og ensemblet og prinsipper for analyse av dette.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappeevaluering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Refleksjonsoppgave 8 - 10 sider (individuell) A - F
Forberedelser til undervisning (2-3 oppgaver) Bestått - Ikke bestått
Oppgavene samles til en totalvurdering, og det skal sette én endelig karakter på mappen. Nærmere opplysninger om innholdet i mappen gis ved semesterstart. For øvrig viser vi til Eksamensforskrift for Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning ihh til utøvende kunstfags fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg
Faglærer
Theodor Barsnes Onarheim , Åge Østrem , Kari Olene Oma Rønnes
Studiekoordinator
Tamara Kuklina

Arbeidsformer

Ukentlig klasse- og gruppeundervisning i et definert antall uker spesifisert ved studiestart.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

Emneevaluering

Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem)

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020