MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Didaktikken som fagområde er møtepunktet mellom faget og pedagogikken og har på denne bakgrunn en sammenbindende funksjon i utdanningen. Fagdidaktikk reiser viktige spørsmål om fagets egenart, innhold og legitimering. I dansedidaktikk skal studenten tilegne seg nødvendig kunnskap og praktiske ferdigheter i å undervise i dans til et bredt spekter av målgrupper i ulike dansegenre.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha kunnskap om:
 • dansefagets rolle og betydning i opplæringssystemet, herunder læreplanutvikling
 • dansens plass og funksjon i et samfunnsperspektiv
 • sentrale prinsipper og metoder for undervisning i dans som kunstfag
 • motorisk utvikling og læring i og gjennom dans.
 • aktuelle spørsmål innenfor opplæring i dans som kunstfag: genreforståelse, kjønn, makt og etikk, legitimering av faget, tradisjon vs. det nye, veier videre

Ferdigheter
Etter fullført og bestått eksamen i emnet kan kandidaten:
 • tilrettelegge undervisning i dans i forhold til grunnleggende prinsipper innen motorisk læring og utvikling og ulike elevers forutsetninger for å tilegne seg dans
 • planlegge, gjennomføre, og vurdere opplæring i sceniske danseteknikker og skapende dans i grunnskolen og kulturskolen i samsvar med gjeldende lærerplaner
 • undervise og veilede elever i ulike sceniske dansegenre, både utøvende og skapende
 • anvende kunnskaper om koreografiske verktøy, prinsipper og prosesser, samt lyd/musikk i skapende og utøvende pedagogisk arbeid med elever
 • planlegge og gjennomføre en elevforestilling
 • reflektere over og drøfte relevant fagteori knyttet til utøvende dans og skapende prosesser
 • gjøre rede for sentrale perspektiv og spørsmål vedrørende legitimering av dansefaget, kjønn, makt og etikk, tradisjon vs. det nye, og veien videre

Generell kompetanse
Etter fullført og bestått eksamen i emnet kan kandidaten:
 • utvikle fagkunnskap i relasjon til barn og unge i en flerkulturell hverdag
 • ha profesjonskunnskap relatert til egen utdanning
 • reflektere over fagets egenart i et samfunnsperspektiv
 • egne holdninger og grunnsyn i forhold til dans som kunstpedagogisk fag
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til utviklingsarbeid innen fagområdet
 • bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktuelle aktører i ulike arena -- skoleverket, kommunale kulturskoler, den frivillige kulturvirksomheten, ulike kulturinstitusjoner, samt det profesjonelle dansefeltet
 • Innhold

  Hovedtemaer inkluderer dansens egenart og legitimering, generell dansedidaktikk og spesialisert didaktikk i dansegenrene samtidsdans, klassisk ballett, jazzdans og barnedans.
  Et felles grunnlag finnes i kunnskap om motorisk læring og utvikling og i sentrale metodiske prinsipper for planlegging og tilrettelegging av undervisningen. Både det utøvende og det skapende står i fokus, samt hvilke forutsetninger og rammebetingelser som er nødvendige for et godt læringsmiljø og for å utvikle potensialet hos eleven. Relevant fagteori danner basis for drøfting og refleksjon over dansens plass og betydning i samfunnet, videreutvikling av fagfeltet i fremtiden, og utvikling av et eget pedagogisk ståsted hos studenten. Emnet er sterkt tilknyttet praksis.

  Forkunnskapskrav

  Ingen.

  Eksamen/vurdering

  Praktisk- muntlig prøving
  Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
  Muntlig eksaminering (inntil 15 min)40/100 A - F
  Praktisk/ muntlig eksaminering (inntil 20 min.)60/100 A - F

  Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

  All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Ytterligere fravær vil medføre tap av retten til å møte til eksamen.
  Obligatorisk arbeid består av:
  • 5-7 mindre praktiske og skriftlige oppgaver
  • delprøve i danseferdighetsanalyse og undervisningsmetodikk
  • delprøve i klassisk ballett terminologi
  • skriftlige innleveringsoppgaver tilknyttet praksis: brev til elevene/foresatt: en for hver av 2 praksisperioder i øvingsskolen
  • kursplan med mål og undervisningsplaner for hver av praksisperiodene
  • rapport for hver praksisperiode

  Disse må være godkjent av faglærere før man kan få avsluttende vurdering.

  Fagperson(er)

  Emneansvarlig
  Leslie Leith Symington
  Faglærer
  Camilla Christiane Nordhagen , Samantha Louise Pickering, Eva Keilen Austbø , Malin Isabell Gisselgård

  Arbeidsformer

  Ukentlig gruppeundervisning med forelesning, praktisk arbeid, individuelt og gruppearbeid; skriftlig og praktiske oppgaver. Alle sentrale aspekter ved målområdene behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. Emnet er tilknyttet praksis.

  Åpent for

  Praktisk pedagogisk utdanning i utøvende og skapende kunstfag

  Emneevaluering

  Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem

  Litteratur

  Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
  Anne Green Gilbert: Creative Dance for All Ages, 2nd Ed. 2015 kap. 1-5 (104 s.) Bales & Nettfiol (Ed.): The Body Eclectic, Evolving Practices in Dance Training, 2008 (160 s.) Blom & Chaplin: The Moment of Movement, Dance Improvisation, 1988, kap. 4 -13 (109 s.) Guarino & Oliver (Ed.): Jazz Dance, A History of the Roots & Branches, 2015 kap. 1-3 (135 s.) Ingvild Kvikstad (red.) Motorikk i et didaktisk perspektiv, 2016, kap. 1,2, 5 & 6 (71 s.) Krasnow & Wilmerding: Motor Learning & Control for Dance, 2015 kap. 1-5 & 11-16 (180 s.) Marion Gough: Knowing Dance, a Guide for Creative Teaching, 1999 kap. 1 -3 (80 s.) Rory Foster: Ballet Pedagogy: The Art of Teaching, 2010 (160 s.) KOMPENDIUM med UTDRAG & ARTIKLER Elizabeth Gibbons: Feedback in the Dance Studio, JOPERD vol.75 No.7 Sept 2004 (5 s.) Kimmerle & Coté-Laurence, Teaching Dance Skills, 2003, kap. 2 & 3 (35 s.) Susan Stinson: Embodied Curriculum Theory and Research in Arts Education, A Dance (20 s.) A Scholar's Search for Meaning, 2016 - Seeking a Feminist Pedagogy for Children's Dance Shapiro, Sherry B. (ed.): Dance, Power and Difference, 1998 - kap. 6 Clyde Smith (22 s.)On Authoritarianism in the Dance Classroom
  Sherry B. Sharpiro (ed.) Dance in a World of Change, 2008 - Eeva Antilla: (20 s.)Dialogical Pedagogy, Embodied Knowledge, and Meaningful Learning Susan Stinson: The Hidden Curriculum of Gender in Dance Education, Journal of Dance, Education, Vol. 5, No.2, 2005 (6 s.) Quin, Rafferty & Tomlinson: Safe Dance Practice, 2015 kap. 10 (37 s.) INTERNETT SIDER UDIR - Læreplaner for grunnskole - fagene musikk og kroppsøving http://www.udir.no/Lareplaner/ UDIR - Vurdering for Læring http://www.udir.no/vurdering-for-laring/


  Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

  Sist oppdatert: 15.12.2019