MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnet tar opp pedagogiske grunnlagsproblemer og ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til læring og utvikling, motivasjon, kreativitet, gruppepsykologi, yrkesetiske utfordringer og dilemmaer.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studenten ha tilegnet seg relevante kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Kunnskap
 • gjøre rede for kunnskap om sentrale lærings- og utviklingsprosesser hos barn, unge og voksne
 • gjøre rede for kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser
 • gjøre rede for ulike motivasjonsteorier
 • gjøre rede for sentrale teorier knyttet til kreativitet og kreative prosesser
 • gjøre rede for sentrale retninger innenfor musikkpsykologien
 • gjøre rede for og vise en bred forståelse for kunstfagenes rolle og funksjon i skole, samfunn og kulturliv
 • gjøre rede for og anvende aktuelle lover og retningslinjer, styringsdokumenter og læreplaner
 • gjøre rede for yrkesetikk, yrkesetiske holdninger og etiske valg en lærer står overfor i det pedagogiske arbeidet
 • gjøre rede for kunnskap om sentrale didaktiske begreper og deres relevans i opplæringen

Ferdigheter
 • drøfte ulike perspektiv på læring generelt, og læring av kunstfag spesielt
 • argumentere og legitimere for kunstfagenes plass og rolle i skole og samfunn
 • drøfte ulike motivasjonsteorier i forhold til enkeltelever og grupper av elever i undervisningsarbeidet
 • drøfte hvordan man kan legge forholdene til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom enkeltpersoner og personer i grupper
 • drøfte kreativitetsteorier og kreative prosesser i en kunstpedagogisk kontekst
 • drøfte hvordan lærere kan reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn

Generell kompetanse
 • vise inngående kunnskap om læring og utvikling for tilrettelegging av undervisningsarbeidet
 • reflektere over motivasjonspsykologien sin betydning for å aktivisere den enkelte elev og grupper av elever
 • drøfte ulike yrkesetiske problemstillinger og hvilke etiske valg en lærer kan stå overfor i det pedagogiske arbeidet
 • se verdien av å kjenne skolens lov- og styringsdokumenter, læreplanverk, og å kunne bruke dette som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen
 • vise respekt for ulikheter og tradisjoner i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn

Innhold

Emnet har et hovedfokus på teorier om læring og utvikling, motivasjon, kreativitet, lek og kreative prosesser, gruppepsykologi og kommunikasjon. Videre gis det en innføring kunstfagdidaktikk med fokus på kunstfagenes plass i skole og samfunn, og en introduksjon til læreplanteori og didaktisk relasjonstenkning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappe og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappe: 3 oppgaver á 4 - 6 sider1/2 Bestått - Ikke bestått
Skriftlig eksamen1/23.5 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

All undervisning i emnet er obligatorisk. Det kan innvilges inntil 20% fravær i henhold til fraværsreglementet for UK. Fravær ut over dette vil medføre tap av retten til å møte til eksamen. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sanna Pauliina Törmälä-Tranberg , Jens Torolf Larsen
Faglærer
Kari Olene Oma Rønnes , Hans Erik Bugge

Arbeidsformer

Ukentlige samlinger med forelesninger, seminarvirksomhet, kollokvie-/gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning på prosjektarbeid, diskusjoner.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020