MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne:
Kunnskap
 • gjøre rede for skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet, i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • gjøre rede for læreplanteori, sett i et skolepolitisk og -historisk perspektiv
 • gjøre rede for de didaktiske kategoriene mål, innhold, arbeidsmåter/læreprosesser, vurdering, rammefaktorer og elevenes læreforutsetninger
 • gjøre rede for grunnleggende tenkning rundt planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen med vekt på tilpasset opplæring og differensiering
 • gjøre rede for lærerens oppgaver med vekt på klasseledelse og relasjonsbygging
 • gjøre rede for skolen som organisasjon med vekt på lærerens rolle som skoleutvikler

Ferdigheter
 • diskutere skolens verdier og oppgaver i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • analysere læreplanen og drøfte hvordan denne kan brytes ned og tilpasses den enkelte elev, gruppe, skole og lokalsamfunn
 • drøfte differensierte undervisningsopplegg opp mot tilpasset opplæring for ulike elevgrupper
 • drøfte hensiktsmessig bruk av digital teknologi til å fremme elevenes læring
 • drøfte verdien av å bygge gode relasjoner med elever, foresatte, kollegaer, skoleledelse og lokalsamfunn
 • drøfte lærerrollen med utgangspunkt i ulike pedagogiske grunnsyn og klasseledelse
 • drøfte hvordan læreren kan bidra til å utvikle skolen som organisasjon

Generell kompetanse
 • ha kjennskap til skolens verdigrunnlag i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • ha noe kjennskap til samenes og andre norske minoriteters vilkår
 • se verdien av å kjenne skolens lov- og planverk og å bruke dette som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen
 • vise respekt og toleranse overfor elever, foresatte og kolleger og se verdien av å bruke disse som en ressurs i skolen
 • ha kjennskap til vitenskapelige problemstillinger og være en utviklingsorientert lærer
 • se utfordringer i aktuelle undervisnings- og skolesituasjoner, og bidra til å finne gode alternative løsninger for alle involverte parter
 • ha evnen til å se den lokale skolen i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt utviklingsperspektiv

Innhold

Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere. Studentene skal, gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid med pensumlitteraturen, tilegne seg læreres profesjonelle og vitenskapelige tenkemåter. Ved å analysere læreplanverket skal studentene utvikle evnen til å se hvordan læreren kan planlegge undervisningen ved å bryte ned sentrale retningslinjer og tilpasse disse til ulike elevgrupper. Studentene skal videre sette seg inn i lærerens rolle som klasseleder, relasjonsbygger og skoleutvikler.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet
Gjennomført arbeidskrav/gruppearbeid i selvvalgt eller tildelt tema, lagt det fram på seminar og fått det vurdert til godkjent av faglærer.
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kirsten Johnsen
Faglærer
Narve Dolve
Studiekoordinator
Irene Husveg
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

Samlingene på campus består av forelesninger og seminarer med gruppediskusjoner. Mellom samlingene er det individuelle studier av pensumlitteraturen og obligatorisk arbeidskrav/gruppearbeid knyttet til praksis. Studentene må følge med på Canvas mellom samlingene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU713_1) 15

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Litteratur

 • Fjeldstad, Dag (2009): «Undervisning - virksomhet med mange ansikter», i Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red.): Lektor-adjunkt-lærer. Artikler for studiet i Praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Hiim, Hilde og Hippe, Else (2009): Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. 3. utgave. Gyldendal Akademiske.
 • Helstad, Kristin og Øiestad, Per Arne (2017): Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Cappelen Damm Akademiske. Utvalgte kapitler.
 • Imsen, Gunn (2016): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 5. utgave. Universitetsforlaget.
 • Mathiassen, Ketil (2009): «Differensiert undervisning», i Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red.): Lektor-adjunkt-lærer. Artikler for studiet i Praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Michaelsen, Ann Sørum (2019): Det digitale klasserommet. Utnytt mulighetene! Cappelen Damm akademisk.
 • Øzerk, Kamil (2016): «Tospråklighet hos barn med samisk urfolksbakgrunn», i Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Øzerk, Kamil (2016): «Nasjonale minoriteter og vilkåret for deres tospråklighet», i Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk.
 • L06: Generell del og de aktuelle fagplanene for studentenes fag
 • L2020: Generell del og de aktuelle fagplanene for studentenes fag

L06, L2020, Fjeldstad, Mathiassen og Øzerk legges ut på Canvas. Bøkene kan kjøpes hos SIS Bok
Forslag til tilleggslitteratur for videre lesning
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2006): Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner. Hva, hvordan og hvorfor?Revidert mot LK06. 5. utgave. Gyldendal akademiske.
 • Gilje, Øystein m.fl. (2016): Med ARK & APP. Bruk av læremidlero g ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. Universitetet i Olso. Utvalgte deler med fokus på digitalkompetanse, ca 70 sider.
 • Hattie, John (2009/2013): Visible learning/ Synlig læring. Norsk oversettelse. Cappelen Damm Akademiske.
 • Hattie, John (2012/2013): Visible learning for teachers/ Synlig læring for lærere. Norsk oversettelse. Cappelen Damm Akademiske.
 • Krumsvik, Rune Johan og Saljø, Roger (red.)(2013): Praktisk-pedagogisk utdanning. En antologi. Fagbokforlaget
 • Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red.)(2009): Lektor-adjunkt-lærer. Artikler for studiet i Praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Skjervheim, Hans (2002): Det instrumentalistiske mistaket, i Skjervheim, Hans (2002): Mennesket. Universitetsforlaget.
 • Willis, Paul (1977/1981): Learning to Labour/ Fostran till lönearbete. Röda Bokförlaget.
 • Øzerk, Kamil (2016): Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 14.12.2019