MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne:
Kunnskap
 • gjøre rede for skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet, i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • gjøre rede for læreplanteori, sett i et skolepolitisk og -historisk perspektiv
 • gjøre rede for de didaktiske kategoriene mål, innhold, arbeidsmåter/læreprosesser, vurdering, rammefaktorer og elevenes læreforutsetninger
 • gjøre rede for grunnleggende tenkning rundt planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen med vekt på tilpasset opplæring og differensiering
 • gjøre rede for lærerens oppgaver med vekt på klasseledelse og relasjonsbygging
 • gjøre rede for skolen som organisasjon med vekt på lærerens rolle som skoleutvikler

Ferdigheter
 • diskutere skolens verdier og oppgaver i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • analysere læreplanen og drøfte hvordan denne kan brytes ned og tilpasses den enkelte elev, gruppe, skole og lokalsamfunn
 • drøfte differensierte undervisningsopplegg opp mot tilpasset opplæring for ulike elevgrupper
 • drøfte hensiktsmessig bruk av digital teknologi til å fremme elevenes læring
 • drøfte verdien av å bygge gode relasjoner med elever, foresatte, kollegaer, skoleledelse og lokalsamfunn
 • drøfte lærerrollen med utgangspunkt i ulike pedagogiske grunnsyn og klasseledelse
 • drøfte hvordan læreren kan bidra til å utvikle skolen som organisasjon

Generell kompetanse
 • ha kjennskap til skolens verdigrunnlag i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • ha noe kjennskap til samenes og andre norske minoriteters vilkår
 • se verdien av å kjenne skolens lov- og planverk og å bruke dette som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen
 • vise respekt og toleranse overfor elever, foresatte og kolleger og se verdien av å bruke disse som en ressurs i skolen
 • ha kjennskap til vitenskapelige problemstillinger og være en utviklingsorientert lærer
 • se utfordringer i aktuelle undervisnings- og skolesituasjoner, og bidra til å finne gode alternative løsninger for alle involverte parter
 • ha evnen til å se den lokale skolen i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt utviklingsperspektiv

Innhold

Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere. Studentene skal, gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid med pensumlitteraturen, tilegne seg læreres profesjonelle og vitenskapelige tenkemåter. Ved å analysere læreplanverket skal studentene utvikle evnen til å se hvordan læreren kan planlegge undervisningen ved å bryte ned sentrale retningslinjer og tilpasse disse til ulike elevgrupper. Studentene skal videre sette seg inn i lærerens rolle som klasseleder, relasjonsbygger og skoleutvikler.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet
Gjennomført arbeidskrav/gruppearbeid i selvvalgt eller tildelt tema, lagt det fram på seminar og fått det vurdert til godkjent av faglærer.
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kirsten Johnsen
Faglærer
Narve Dolve
Praksiskoordinator
Thomas Wiborg Gabrielsen , Benthe Lill Wian
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Samlingene på campus består av forelesninger og seminarer med gruppediskusjoner. Mellom samlingene er det individuelle studier av pensumlitteraturen og obligatorisk arbeidskrav/gruppearbeid knyttet til praksis. Studentene må følge med på Canvas mellom samlingene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU713_1) 15

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Litteratur

 • Fjeldstad, Dag (2009): «Undervisning - virksomhet med mange ansikter», i Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red.): Lektor-adjunkt-lærer. Artikler for studiet i Praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Hiim, Hilde og Hippe, Else (2009): Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. 3. utgave. Gyldendal Akademiske.
 • Helstad, Kristin og Øiestad, Per Arne (2017): Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Cappelen Damm Akademiske. Utvalgte kapitler.
 • Imsen, Gunn (2016): Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 5. utgave. Universitetsforlaget.
 • Mathiassen, Ketil (2009): «Differensiert undervisning», i Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red.): Lektor-adjunkt-lærer. Artikler for studiet i Praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Michaelsen, Ann Sørum (2019): Det digitale klasserommet. Utnytt mulighetene! Cappelen Damm akademisk.
 • Øzerk, Kamil (2016): «Tospråklighet hos barn med samisk urfolksbakgrunn», i Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk.
 • Øzerk, Kamil (2016): «Nasjonale minoriteter og vilkåret for deres tospråklighet», i Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk.
 • L06: Generell del og de aktuelle fagplanene for studentenes fag
 • L2020: Generell del og de aktuelle fagplanene for studentenes fag

L06, L2020, Fjeldstad, Mathiassen og Øzerk legges ut på Canvas. Bøkene kan kjøpes hos SIS Bok
Tilleggslitteratur for videre lesning
 • Engelsen, Britt Ulstrup (2006): Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner. Hva, hvordan og hvorfor? Revidert mot LK06. 5. utgave. Gyldendal akademiske.
 • Hattie, John (2009/2013): Visible learning/ Synlig læring. Norsk oversettelse. Cappelen Damm Akademiske.
 • Hattie, John (2012/2013): Visible learning for teachers/ Synlig læring for lærere. Norsk oversettelse. Cappelen Damm Akademiske.
 • Krumsvik, Rune Johan og Saljø, Roger (red.)(2013): Praktisk-pedagogisk utdanning. En antologi. Fagbokforlaget
 • Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red.)(2009): Lektor-adjunkt-lærer. Artikler for studiet i Praktisk-pedagogisk utdanning. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Skjervheim, Hans (2002): Det instrumentalistiske mistaket, i Skjervheim, Hans (2002): Mennesket. Universitetsforlaget.
 • Willis, Paul (1977/1981): Learning to Labour/ Fostran till lönearbete. Röda Bokförlaget.
 • Øzerk, Kamil (2016): Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.08.2019