MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole, og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om:
 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig og skriftlig kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur
 • det europeiske rammeverket for språk og hvordan det kan brukes for å beskrive og vurdere språkkompetanse
 • hvordan forskningsbaserte undervisningsmåter og aktiviteter kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de muntlige og skriftlige språkferdighetene utvikles og hvordan denne kunnskapen om denne utviklingen kan brukes for at den enkelte elev kan utvikle muntlige og skriftlige språkferdigheter
 • forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori
 • ulike læremidler og lærebøker og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan digital teknologi kan brukes i arbeid med å fremme språklæring

Ferdigheter:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • analysere læreplaner i engelsk for ungdomstrinnet og videregående skole og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i engelskundervisningen
 • planlegge, begrunne gjennomføre og reflektere over undervisning i engelsk med og uten digitale hjelpemidler
 • diskutere forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i språkundervisningen
 • lede og motivere elever i språklæringen og skape trygge språklæringsmiljø

Generell kompetanse:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et høyt nivå
 • utvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • reflektere over og utvikle sin faglige klasseromspraksis og engelskundervisning
 • utvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring

Innhold

Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, lærerholdninger, faktorer og undervisningsmetoder som fremmer språklæring, skriftlige og muntlige ferdigheter, bruk av digital teknologi, kultur- og litteraturundervisning, kritisk literacy, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, utvikling og danning hos elevene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
 • Individuell oppgave på 2000-2500 ord, skrevet på engelsk.
 • Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
 • Problemstillingen må godkjennes av faglærer
 • Studentene skal ha veiledning
 • Fagdidaktisk forståelse, evne til kritisk refleksjon, og engelsk språkkompetanse skal vurderes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Godkjent problemstilling for skriftlige hjemmeoppgaver innen angitt frist.
Arbeidskrav gitt av faglærer
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Faglærer
James Jacob Thomson, Marte Handal
Emneansvarlig
Torill Irene Hestetræet
Studiekoordinator
Irene Husveg
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.
Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Bøker

Brown, D. B. & P. Abeywickrama (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices (2nd edition). White Plains: Pearson Longman

Fenner, A.-B. & Skulstad, A. S. (2018). Teaching English in the 21st Century. Central Issues in English Didactics. Bergen: Fagbokforlaget

Richards, J.C. and Rodgers, T.S. 2014. Approaches and Methods in Language Teaching. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press

Newby & al 2007. European Portfolio for Student Teachers of Languages. ECML (online)

Council of Europe (2001). Common European Framework of References for Languages. Cambridge: CUP (online)

Et utvalg av relevante fagdidaktiske tekster og artikler:

Aukerman, Maren. "Why Do You Say Yes To Pedro, But No To Me?" Toward A Critical
Literacy Of Dialogic Engagement." Theory Into Practice 51.1 (2012): 42-48.
Academic Search Premier. Web. 17 Jan. 2017

Borg, S. (2009). Language Teacher Cognition. In A. Burns. & J.C. Richards (Eds.).The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education. Cambridge: CUP

Drew, I. & Pedersen, R.R (2012). Readers Theatre: A group reading approach to texts in mainstream EFL classes. In I. Drew, A. Hasselgreen & B. Sørheim (Eds.). The Young Language Learner: Research-based Insights into Teaching and Learning. Bergen: Fagbokforlaget

Hinton, KaaVonia. "Connecting With Culture Through Literature: Authors Speak." Library
Media Connection 31.3 (2012): 16-18. Academic Search Premier. Web. 17 Jan. 2017.

Khatib, Mohammad, Saeed Rezaei, and Ali Derakhshan. "Literature In EFL/ESL Classroom." English Language Teaching 4.1 (2011): 201-208. ERIC. Web. 17 Jan. 2017.

Lund, A. (2011). Hva skal vi med IKT i skolen? I Bedre Skole, (4)

Lund, A, (2006). WIKI i klasserommet: individuelle og kollektive praksiser. I Norsk pedagogisk tidsskrift, 90(4)

Munden, J. & Sandhaug, C. (2017). Ch. 1 Teachers and teens. In J. Munden & C. Sandhaug, Engelsk for secondary school. Oslo: Gyldendal Akademisk
Richards, J.C & Lockhart, C. (1996). Ch. 2 Exploring teachers' beliefs. In J.C. Richards & C. Lockhart Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: CUP

Shakespeare, William. The Tempest; Sonnets by Shakespeare, Thomas Wyatt and Henry Howard; (utdrag, kopi)

Vogt, K. & Kantelinen, R. (2012). Vocationally oriented language learning revisited. ELT Journal

Wiland, Signe Mari. Reading and Teaching English Literature: How to Bridge the Gaps between Teacher Education and the English Classroom. Cappelen Damm Akademisk, 2016. (utdrag)

Willis, D. & Willis, J. (2007). From topic to task. In D. Willis & J. Willis Doing Task-based Teaching. Oxford: OUP

I tillegg

Rundt 100 sider relatert til eget tema for skriftlig hjemmeoppgave..

Mindre tillegg og endringer i pensumlitteraturen kan forekomme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.06.2019