MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole, og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om:
 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig og skriftlig kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur
 • det europeiske rammeverket for språk og hvordan det kan brukes for å beskrive og vurdere språkkompetanse
 • hvordan forskningsbaserte undervisningsmåter og aktiviteter kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de muntlige og skriftlige språkferdighetene utvikles og hvordan denne kunnskapen om denne utviklingen kan brukes for at den enkelte elev kan utvikle muntlige og skriftlige språkferdigheter
 • forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori
 • ulike læremidler og lærebøker og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan digital teknologi kan brukes i arbeid med å fremme språklæring

Ferdigheter:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • analysere læreplaner i engelsk for ungdomstrinnet og videregående skole og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i engelskundervisningen
 • planlegge, begrunne gjennomføre og reflektere over undervisning i engelsk med og uten digitale hjelpemidler
 • diskutere forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i språkundervisningen
 • lede og motivere elever i språklæringen og skape trygge språklæringsmiljø

Generell kompetanse:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et høyt nivå
 • utvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • reflektere over og utvikle sin faglige klasseromspraksis og engelskundervisning
 • utvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring

Innhold

Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, lærerholdninger, faktorer og undervisningsmetoder som fremmer språklæring, skriftlige og muntlige ferdigheter, bruk av digital teknologi, kultur- og litteraturundervisning, kritisk literacy, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, utvikling og danning hos elevene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
 • Individuell oppgave på 2000-2500 ord, skrevet på engelsk.
 • Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
 • Problemstillingen må godkjennes av faglærer
 • Studentene skal ha veiledning
 • Fagdidaktisk forståelse, evne til kritisk refleksjon, og engelsk språkkompetanse skal vurderes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Godkjent problemstilling for skriftlige hjemmeoppgaver innen angitt frist.
Arbeidskrav gitt av faglærer
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Faglærer
Ingrid Galtung , Janne Stigen Drangsholt
Emneansvarlig
Torill Irene Hestetræet
Studiekoordinator
Irene Husveg
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.
Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Bøker

Brown, D. B. & P. Abeywickrama (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices (2nd edition). White Plains: Pearson Longman

Fenner, A.-B. & Skulstad, A. S. (2018). Teaching English in the 21st Century. Central Issues in English Didactics. Bergen: Fagbokforlaget

Richards, J.C. and Rodgers, T.S. 2014. Approaches and Methods in Language Teaching. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press

Newby & al 2007. European Portfolio for Student Teachers of Languages. ECML (online)

Council of Europe (2001). Common European Framework of References for Languages. Cambridge: CUP (online)

Et utvalg av relevante fagdidaktiske tekster og artikler:

Aukerman, Maren. "Why Do You Say Yes To Pedro, But No To Me?" Toward A Critical
Literacy Of Dialogic Engagement." Theory Into Practice 51.1 (2012): 42-48.
Academic Search Premier. Web. 17 Jan. 2017

Borg, S. (2009). Language Teacher Cognition. In A. Burns. & J.C. Richards (Eds.).The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education. Cambridge: CUP

Drew, I. & Pedersen, R.R (2012). Readers Theatre: A group reading approach to texts in mainstream EFL classes. In I. Drew, A. Hasselgreen & B. Sørheim (Eds.). The Young Language Learner: Research-based Insights into Teaching and Learning. Bergen: Fagbokforlaget

Hinton, KaaVonia. "Connecting With Culture Through Literature: Authors Speak." Library
Media Connection 31.3 (2012): 16-18. Academic Search Premier. Web. 17 Jan. 2017.

Khatib, Mohammad, Saeed Rezaei, and Ali Derakhshan. "Literature In EFL/ESL Classroom." English Language Teaching 4.1 (2011): 201-208. ERIC. Web. 17 Jan. 2017.

Lund, A. (2011). Hva skal vi med IKT i skolen? I Bedre Skole, (4)

Lund, A, (2006). WIKI i klasserommet: individuelle og kollektive praksiser. I Norsk pedagogisk tidsskrift, 90(4)

Munden, J. & Sandhaug, C. (2017). Ch. 1 Teachers and teens. In J. Munden & C. Sandhaug, Engelsk for secondary school. Oslo: Gyldendal Akademisk
Richards, J.C & Lockhart, C. (1996). Ch. 2 Exploring teachers' beliefs. In J.C. Richards & C. Lockhart Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge: CUP

Shakespeare, William. The Tempest; Sonnets by Shakespeare, Thomas Wyatt and Henry Howard; (utdrag, kopi)

Vogt, K. & Kantelinen, R. (2012). Vocationally oriented language learning revisited. ELT Journal

Wiland, Signe Mari. Reading and Teaching English Literature: How to Bridge the Gaps between Teacher Education and the English Classroom. Cappelen Damm Akademisk, 2016. (utdrag)

Willis, D. & Willis, J. (2007). From topic to task. In D. Willis & J. Willis Doing Task-based Teaching. Oxford: OUP

I tillegg

Rundt 100 sider relatert til eget tema for skriftlig hjemmeoppgave..

Mindre tillegg og endringer i pensumlitteraturen kan forekomme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.01.2020