MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole, og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om:
 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig og skriftlig kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster og tverrfaglig arbeid
 • det europeiske rammeverket for språk og hvordan det kan brukes for å beskrive og vurdere språkkompetanse
 • hvordan forskningsbaserte undervisningsmåter og aktiviteter kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de muntlige og skriftlige språkferdighetene utvikles og hvordan kunnskapen om denne utviklingen kan brukes for at den enkelte elev kan utvikle muntlige og skriftlige språkferdigheter
 • forskningsbaserte måter å undervise på i skjønnlitteratur
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori og faglitteratur
 • hvordan litterære tekster på engelsk kan frembringe en dypere forståelse av en selv og andre mennesker
 • ulike læremidler og lærebøker og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan digital teknologi kan brukes i arbeid med å fremme språklæring

Ferdigheter:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • analysere læreplaner i engelsk for ungdomstrinnet og videregående skole og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i engelskundervisningen
 • planlegge, begrunne gjennomføre og reflektere over undervisning i engelsk med og uten digitale hjelpemidler
 • diskutere forskningsbaserte måter å undervise på i skjønnlitteratur
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i språkundervisningen
 • lede og motivere elever i språklæringen og skape trygge språklæringsmiljø
 • forstå en litterær og kulturell tekst fra ulike analytiske perspektiv

Generell kompetanse:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et høyt nivå
 • utvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, skjønnlitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte måter å undervise på i skjønnlitteratur
 • reflektere over og utvikle sin faglige klasseromspraksis og engelskundervisning
 • utvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring

Innhold

Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, lærerholdninger, faktorer og undervisningsmetoder som fremmer tekstforståelse og språklæring, skriftlige og muntlige ferdigheter, bruk av digital teknologi, kultur- og litteraturundervisning, kritisk literacy, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, forståelse, utvikling og danning hos elevene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
 • Individuell oppgave på 2000-2500 ord, skrevet på engelsk.
 • Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
 • Problemstillingen må godkjennes av faglærer
 • Studentene skal ha veiledning
 • Fagdidaktisk forståelse, evne til kritisk refleksjon, og engelsk språkkompetanse skal vurderes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling for skriftlig hjemmeoppgave, 80% obligatorisk oppmøte

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Lene Båkind Sollie , Kristin Henanger Haugen
Faglærer
Dina Lialikhova , Janne Stigen Drangsholt
Emneansvarlig
Torill Irene Hestetræet
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.
Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020