MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om:
 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig og skriftlig kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster og tverrfaglig arbeid.
 • ulike forskningsbaserte undervisningsmåter som kan være aktuelle i engelskundervisningen
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene utvikles og tilrettelegges for den enkelte elev
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori og faglitteratur
 • hvordan litterære tekster på engelsk kan frembringe en dypere forståelse av en selv og andre mennesker
 • ulike typer vurdering av språkkompetanse og vokabular
 • forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • ulike læremidler og lærebøker og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • ulike læringsstrategier, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring

Ferdigheter:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • analysere og bruke læreplaner i engelsk for ungdomstrinnet og videregående skole og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i engelskundervisningen
 • planlegge, begrunne og gjennomføre undervisning i engelsk, med og uten digitale hjelpemidler
 • lede og motivere elever i engelskundervisningen og skape trygge læringsmiljø
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i engelskundervisningen
 • forstå en litterær og kulturell tekst fra ulike analytiske perspektiv
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen språklæring og faglige utvikling

Generell kompetanse:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • videreutvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, skjønnlitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte måter å undervise i skjønnlitteratur
 • reflektere over og kontinuerlig utvikle sin klasseromspraksis og engelskundervisning
 • videreutvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring

Innhold

Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, elevautonomi, læringsstrategier, ekstramural engelsk, tverrfaglig arbeid i engelsk, tekstforståelse, flerspråklighet, faktorer og metoder som påvirker engelsk språklæring, kultur- og litteraturundervisning, prosessorientert, sjangerbasert og samarbeidsbasert skriving, ulike vurderingsformer, utvikling av språklig kompetanse, bruk av digital teknologi, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, forståelse, utvikling og danning hos elevene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
 • Individuell oppgave på 3500-4000 ord, skrevet på engelsk
 • Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
 • Problemstillingen må godkjennes av faglærer
 • Studentene skal ha veiledning
 • Engelsk språkkompetanse og akademisk skriving skal også vurderes, i tillegg til fagdidaktisk forståelse, kritisk refleksjon og integrering av engelsk fagdidaktisk teori og praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling til skriftlig hjemmeoppgave, 80% oppmøte

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torill Irene Hestetræet
Praksiskoordinator
Lene Båkind Sollie , Kristin Henanger Haugen
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, seminar, diskusjon og praktiske øvinger på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.
Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 02.07.2020