MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap
  • ha avansert kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i samfunnsfag og historie samt læremidler i undervisningen, inkludert digitale læremidler særlig knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse
  • kunne analysere faglige utfordringer i samfunnsfag og historie knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse

Ferdigheter
  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i samfunnsfag med og uten teknologiske/digitale hjelpemidler knyttet til kjerneområder som miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse.

Generell kompetanse
  • kunne reflektere over og kontinuerlig forbedre sin faglige klasseromspraksis og styrke undervisningen i samfunnsfag og historie særlig knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse
  • kunne analysere og formidle avansert innhold knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse i samfunnsfag og historie og kunne kommunisere dette til elever og kolleger

Innhold

Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag i ungdomsskolen og den videregående skolen (trinn 8-13). Denne delen av emnet vil ha et klart fokus på miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse som er kjerneelementer og sentrale verdier i samfunnsfagene og historie. Emnet vil kombinere refleksjon og diskusjon om ulike læringsteorier, undervisningsmetoder og praksis. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder og læreplaner i samfunnsfagene og historie særlig knyttet til tema miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig fremføring1/130 minutterA - F
Muntlig framføring i inntil 30 minutter.
Hver student skal holde en muntlig presentasjon for faglærere på rundt 20 min. Deretter kan oppfølgingsspørsmål stilles. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i et utprøvd undervisningsopplegg under en praksisperiode.
Powerpoint, lysark e.l. er tilgjengelige hjelpemidler.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Det er 80 % obligatorisk oppmøte på samlingene i emnet.
Arbeidskrav gitt av faglærer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Elisabeth Espeland
Faglærer
Dolly Jørgensen , Tor Thorvaldsen
Studiekoordinator
Irene Husveg
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer på samlingene i tillegg til nettbasert undervisning og individuelle studier mellom samlingene.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Alle tekster er tilgjengelige online på Oria.no (pålogging via biblioteket med studentnummer). Tekstene som ikke er tilgjengelige online vil bli lagt ut på CANVAS som PDF
Om bakgrunn for KL06 og fagforståelse (historie og samfunnsfag) ifm. KL06
Janicke Heldal Stray, & Emil Sætra. (2015). Samfunnsfagets demokratioppdrag i fremtidens skole - En undersøkelse av samfunnsfaglæreres opplevelse av fagets rammebetingelser og Ludvigsen-utvalgets utredninger. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, (06), 460-471.
Nora Elise Hesby Mathé. (2016). Students' Understanding of the Concept of Democracy and Implications for Teacher Education in Social Studies. Acta Didactica Norge,10(2), 271-289.
Udir - Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen (18 s.)https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf
Læreplaner i samfunnsfag og historie (8.-13.trinn)
https://www.udir.no/kl06/SAF1-03https://www.udir.no/kl06/SAF1-03 https://www.udir.no/kl06/SAF1-03https://www.udir.no/kl06/HIS1-02 https://www.udir.no/kl06/HIS1-02
https://www.udir.no/kl06/HIS1-02
Om didaktisk kompetanse.
Trond Solhaug, Kjetil Børhaug (2012). Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (200 s.).
Om miljøbevissthet i samfunnsfag/historie (boken må kjøpes av studentene)
Emily Wakild and Michelle Berry (2018) A Primer for Teaching Environmental History: Ten Design Principles. Duke University Press (200 s)
Om medborgerskap
Ryan K. Balot (2017) "Revisiting the classical ideal of citizenship" in Ayelet Shachar et al. (eds). The Oxford Handbook of Citizenship. Oxford: Oxford University. (15-35)
Richard Bellamy (2008) "What is citizenship, and why does it matter?" in Citizenship : A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. (18-34) (book available online through Oria)
Irene Bloemraad &Alicia Sheares (2017) "Understanding Membership in a World of Global Migration: (How) Does Citizenship Matter?" International Migration Review, 51: (823-867). doi:10.1111/imre.12354
Audrey Osler & Lena Lybaek (2014) "Educating - the new Norwegian we": an examination of national and cosmopolitan education policy discourses in the context of extremism and Islamophobia, Oxford Review of Education, 40:5 (543-566), DOI: 10.1080/03054985.2014.946896
Caitlin Patler (2018) "Citizens but for Papers:" Undocumented Youth Organizations, Anti-Deportation Campaigns, and the Reframing of Citizenship. Social Problems. 65:1. (96-115). DOI: https://doi.org/10.1093/socpro/spw045
Trond Solhaug (2013) "Trends and Dilemmas in Citizenship Education", NORDIDAKTIKA - Journal of humanities andsocial science education (180-200) .
Totalt ca. 500 s.
I tillegg skal studentene velge ca. 250 sider relevant faglitteratur ifm. den muntlige presentasjonen. Selvvalgt pensum for PPU133 og PPU134 kan ikke være den samme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.01.2020