MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene:
Kunnskap
  • utvikle kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
  • utvikle kunnskap om ulike sider ved lærerrollen, undervisningsarbeid og skolen som organisasjon

Ferdighet
  • alene og sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring.
  • kunne utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse.
  • kunne bruke digitale hjelpemidler i undervisningen.

Generell kompetanse
  • kunne reflektere over fag, mål for undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner.
  • kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning.
  • kunne kommunisere godt med elever, kolleger og andre samarbeidspartnere.
  • kjenne til hva som hemmer og fremmer måloppnåelse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/16 ukerBestått - Ikke bestått
All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse for å få bestått.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Praksis

6 ukers praksis i ungdomsskole eller videregående skole.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020