MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner og under veiledning av en erfaren lærer.

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene:
Kunnskap
 • ha kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
 • ha kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid
 • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen

Ferdighet
 • alene og sammen med andre kunne planlegge, tilpasse, variere og begrunne ulike undervisningsmetoder, gjennomføre og vurdere opplæring
 • kunne utvikle mål for opplæringen, vurdere elevenes måloppnåelse og kunne være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever
 • kunne kommunisere og samarbeide med alle parter i opplæringssystemet
 • kunne bruke digitale verktøy i undervisningen

Generell kompetanse
 • kunne vurdere og reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • kunne uttrykke bevissthet om forventningene om å delta i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
 • ha innsikt i ungdomskultur og sosialisering
 • kunne identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer og regler
 • kjenne til hva som fremmer og hemmer måloppnåelse

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/16 ukerBestått - Ikke bestått
All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse for å få bestått.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Kristin Henanger Haugen, Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator
Irene Husveg , Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Praksis

6 ukers praksis i ungdomsskole eller videregående skole.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid
Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020