MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene:
Kunnskap
  • ha kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
  • ha kunnskap om ulike sider ved lærerrollen, undervisningsarbeid og skolen som organisasjon

Ferdighet
  • alene og sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring
  • kunne utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
  • kunne bruke digitale hjelpemidler i undervisningen

Generell kompetanse
  • kunne reflektere over fag, mål for undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
  • kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
  • kunne kommunisere godt med elever, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • kjenne til hva som hemmer og fremmer måloppnåelse

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/1 Bestått - Ikke beståttAlle.
All praksis er obligatorisk og alle praksisperioder må være godkjent før studenten får bestått i praksis. Eventuelle tapte timer må tas igjen fortløpende.
Underveis- og sluttvurdering.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian , Birte Berg
Studiekoordinator
Irene Husveg
Faglærer
Torbjørn Waaland
Emneansvarlig
Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 09.12.2019