MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Sikkerhet kan defineres som evnen til å forberede seg på, håndtere og komme seg tilbake fra trusler og kriser forårsaket av folks bevisste, forsettlige og ondsinnede handlinger, slik som terrorisme, sabotasje, organisert kriminalitet og hacking. Hovedmålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede uønskede handlinger. Emnet vil legge vekt på å gi studentene en forståelse av terrorisme og kriminelle angrep som fenomen, herunder årsaker, former og sikringstiltak. Studentene skal bli kjent med ulike strategier for forebygging og bekjempelse av tilsiktede uønskede handlinger herunder ulike risikostyringsverktøy og regelverk. Emnet skal gi studentene en innføring i temaene sikringskultur og sikringsrisikostyring. Emnet skal også gi innsikt i forhold som påvirker opplevelse av risiko og behov for beskyttelse, i tillegg til å gi innsikt i dilemmaer i forhold til sikringstiltak.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg dybdekunnskap om terrorismesikkerhet som et vitenskapelig og praktisk felt. Studentene skal ha kunnskap om hvordan sikring kan fremmes og styres. Studenter som fullfører kurset vil kunne: • demonstrere kunnskap om hva terrorisme-sikkerhet er og hvordan sikkerhet kan fremmes og styres fra et organisatorisk og samfunnsmessig perspektiv • demonstrere kunnskap om forholdet mellom sikkerhet og spenst • demonstrere kunnskap om historiske, nåværende og fremtidige trender innen terrorisme og å kunne anvende denne kunnskapen når man utfører risikoanalyse • forstå og diskutere konsekvensene av å anvende forskjellige perspektiv på sikkerhetsrisikoanalyse og sikkerhetsstyring ferdigheter
Studenter som fullfører kurset vil kunne: • bruke sikkerhetsrisikoanalyse og resiliensanalyse • forstå og reflektere over utfordringene med å styre og bygge motstandskraft mot sikkerhetstrusler som terrorisme fra et flernivåperspektiv • forstå hvordan persepsjon og politiske aspekter påvirker mottiltak • reflektere kritisk over hva terrorisme og ekstremisme er og hva betyr at disse truslene kan styres gjennom

Innhold

Økt fokus på beskyttelse mot terrorisme, spionasje, cybersecurity og andre ondsinnede handlinger har ført til økt interesse for temaet sikkerhet, spesielt i risiko- og politikkstudier. Dette kurset tar sikte på å skissere den konseptuelle og vitenskapelige avgrensningen av sikkerhet, og diskutere utviklingen og statusen til sikkerhetsvitenskapen. I dette kurset vil sikkerhet bli presentert som et mangefasettert konsept, og de generelle endringene og utviklingen av sikkerhet som studieobjekt blir skissert. Styring av risiko er et sentralt element i den nåværende forståelsen av sikkerhet, og studentene vil bli presentert for forskjellige tilnærminger for å oppnå organisatorisk og samfunnsmessig sikkerhet, inkludert tilnærminger til risikostyring, resiliensanalyse og regelverk. I dette løpet vil terrorisme, ekstremisme og andre sikkerhetstrusler forstås som onde politiske problemer. Målet er å gi studenten den nyeste teknologien til terrorisme, inkludert historiske trender, dagens trusselbilde og fremtidige utfordringer, og hvordan terrorisme og ekstremisme skaper frykt og mistillit. I tillegg illustrerer kurset hvordan forestillingene våre om ekstremisme og terrorisme er kulturelt, sosialt og historisk konstruert, og deretter at oppfatningen av terrorisme påvirker mottiltak

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essay1/1 A - F
En skriftlig individuell innlevering, karakter A-F. Lengden på besvarelsen skal være omtrent 3000 ord inkludert referanseliste.
1 gruppebasert oppgave må være bestått før eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sissel Haugdal Jore
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, diskusjoner og gruppearbeid.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - Master
Endringsledelse - masterstudium
International Hospitality Management - Master's Degree Programme

Litteratur


Lenke til pensumlister


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.07.2020