MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset vil gi en oversikt over de infrastruktursystemer som danner grunnlaget for helse, sikkerhet og økonomisk velstand i den industrialiserte verden. Det vil gi en innføring i hvordan infrastruktursystemer modelleres, samt de viktigste verktøy og teknikker som brukes i modellering av risiko og resiliens knyttet til infrastruktursystemer. Dette vil omfatte ingeniørfaglige modeller av ytelse (flytmodeller for elkraft og hydraulikkmodeller), nettverkteoretiske modeller samt simulerings- og optimaliseringsmodeller for infrastruktursystemer. Vesentlig fokus vil være på å lese, forstå og diskutere nyere forskning på kvantitativ modellering av risiko og resiliens knyttet til infrastruktur, for å støtte forvaltning av og beslutningstaking angående infrastruktur.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:
Kunnskaper
  • Gjenkjenne, beskrive og skille mellom ulike begreper, prinsipper og metoder knyttet til robusthet og "resilience engineering"
  • Kunne definere hovedtyper av infrastruktursystemer og rollene de spiller i det moderne samfunn
  • Kunne forklare store farer/truler mot infrastruktursystemer samt hvordan virkningene av disse modelleres
  • Kunne forklare hovedklasser av modeller for modellering av risiko og resiliens knyttet til infrastruktur samt deres relative styrker og svakheter

Ferdigheter
  • Vurdere styrker og begrensninger av "state of the art" innen infrastrukturforskning
  • Anvende ingeniørfaglige strømningsmodeller, nettverksteoribaserte modeller og simuleringsmodeller for et infrastruktursystem, for å støtte analyse av risiko og resiliens

Generell kompetanse
  • Ha evne til skriftlig og muntlig å kommunisere faglige problemstillinger knyttet til risiko og resiliens knytte til infrastruktur

Innhold

Dette emnet gir en første innføring på master-nivå til risiko og resiliens knyttet til infrastruktur. Kurset består av tre hoveddeler.
Den første delen av emnet fokuserer på å gi bakgrunnsinformasjon om infrastruktur som sådan - hva den er og dens tekniske egenskaper. Denne delen vil bestå av forelesninger med fokus på hvordan infrastruktur og tjenester knyttet til infrastruktur defineres i forskjellige land, og hvorfor infrastruktur er av avgjørende betydning for samfunnet. Denne delen av kurset avsluttes med å gi en en oversikt over to hovedtyper av tekniske modeller av infrastruktur-ytelse - flytmodeller for elektriske kraftsystemer samt hydraulikkmodeller for vannforsyningssystemer.
Den andre delen av vil emnet gjennom seminarer fokusere på diskusjonen basert utforskning av den aktuelle forskningslitteraturen om infrastruktur risiko og resiliens.
I den tredje delen av emnet skal studentene, basert på de første to delene av kurset, gjennomføre et prosjekt individuelt eller i grupper på 2-3 studenter (avhengig av hvor mange studenter som tar emnet).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

RIS500 Risikoanalyse og -styring

Eksamen/vurdering

Prosjektrapport og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektrapport1/2 A - F
Skriftlig eksamen1/24 timerA - FEnkel kalkulator.
Studentene skal skrive en prosjektrapport på 10-15 sider (enkel linjeavstand).
Kandidater med ikke-bestått på prosjektoppgavene kan ta delprøvene på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.
Skriftlig eksamen er digital eksamen (Inspera).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For prosjektarbeidet skal studentene innenfor definerte tidsfrister sende til faglærer en grov skisse av løsning (tolkning av problemet og plan for arbeidet), et rapportutkast, og en endelig rapport.
Deltakelse på forelesningene som dekker modellering, simulering og analyse av infrastruktur er obligatorisk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roger Flage
Faglærer
Seth David Guikema

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen.

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og planer.

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 07.12.2019