MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle tema innenfor fagområdet risikostyring. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene utarbeider en rapport om forhåndsdefinerte tema, som presenteres for de andre studentene.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:
Kunnskaper
- ha inngående kunnskap om de utvalgte temaer innen risikostyring som studenten har fordypet seg i
- ha noe kunnskap om de utvalgte temaer innen risikostyring som de øvrige studentene har fordypet seg i
Ferdigheter
- ha evne til fordypning i et nærmere avgrenset fagområde
- ha evne til selvstendig bearbeiding av faglig litteratur innen risikostyring, med vekt på en stringent fremstilling hvor kritisk analyse og argumentasjon er hovedelementer; dette betyr en logisk oppbygd framstilling som er kjennetegnet ved at presenterer og drøfter ulike definisjoner og perspektiver, og reflekterer over forutsetninger og resultater
Generell kompetanse
- ha evne til skriftlig og muntlig å kommunisere faglige problemstillinger knyttet til risikostyring

Innhold

I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle tema innenfor fagområdet risikostyring, slik som: fundamentale problemstillinger; perspektiver på og konseptualiseringer av risiko; risiko- og beslutningsanalyse; usikkerhet i risikoanalyse; policyer for risikostyring, slik som risikoakseptkriterier, ALARP-prinsippet, forsiktighetsprinsippet og føre-var-prinsippet; risikoindikatorer og ulykkesstatistikk; risiko og økonomi, herunder kost-nytte-analyser; pålitelighetsanalyse og vedlikeholdsoptimalisering; og infrastruktur risiko og resiliens. Tema som tas opp i kurset vil kunne variere. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene jobber enkeltvis (eventuelt i grupper på to dersom det er for mange studenter til å gi veiledning på individuell basis) og utarbeider en rapport om forhåndsdefinerte tema (blant disse 1 selvvalgt problemstilling og 1 tildelt problemstilling), som presenteres for de andre studentene. Utvalget av problemstillinger tilgjengelig for studenter på studieprogrammet master i risikostyring (risk management) tilpasses valgt spesialisering. Studentene kan velge å se prosjektoppgaven i sammenheng med masteroppgaven som skal gjennomføres 4. semester.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • RIS500 Risikoanalyse og -styring
  • RAG500 Foundations of risk analysis and governance

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport1/1 A - F
Studentene skal skrive en rapport på 20-30 sider. Problemstillinger utleveres til første forelesning, og studentene må innen 15 uker fra problemstillingene er tilgjengelige levere endelig rapport.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk deltakelse
Studenten skal innen fastsatte tidspunkter levere grovutkast til skisse for løsning av oppgaver (fortolkning og plan for arbeidet), første utkast, andre utkast og tredje utkast til besvarelse.
Studenten skal presentere det skriftlige materialet for faglærer og for de andre studentene. Det blir avholdt samlinger (forelesninger, seminarer og studentpresentasjoner) underveis. Deltakelse på alle studentpresentasjoner er obligatorisk og en forutsetning for å få tilgang til eksamen/innlevering av rapport.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roger Flage
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og individuelt arbeid eller gruppearbeid (det siste dersom det er for mange studenter til å gi veiledning på individuell basis). Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen.

Åpent for

Master-nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og planer.

Litteratur

Utvalgte artikler og bøker: Til hver problemstilling (se beskrivelse av fagets innhold) oppgis det 2-4 litteraturreferanser (artikler/bøker) som danner et utgangspunkt for besvarelse av problemstillingen; i tillegg kommer litteratur som studentene finner gjennom egne litteratursøk.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.01.2020