MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I kurset gjennomgås ulike økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til sentrale tema innenfor fagområdet risikostyring. Eksempler på temaer som tas opp til behandling er: investering i forsikringsordninger vs. investering i sikkerhetstiltak, markedsinsentiver for sikkerhet, evaluering av effekten av sikkerhetstiltak, diskusjon rundt bruken av vanlige prinsipper i risikostyringen, slik som ALARP prinsippet og risikoakseptkriterier. Bruken av kost-nytte analyser, kost-effektivitetsanalyser og multi-attributt analyser som beslutningsstøtteverktøy i sikkerhetsstyring gjennomgås også.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:
Kunnskaper
  • være i stand til å forstå økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til problemstillinger innenfor fagområdet risikostyring

Ferdigheter
  • ha evne til å gjennomføre enkle økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til problemstillinger innenfor fagområdet risikostyring

Generell kompetanse
  • kunne planlegge og gjennomføre ulike prosjekt i risikostyring på en selvstendig måte og bidra konstruktivt inn i tverrfaglige team

Innhold

I kurset gjennomgås ulike økonomiske analyser (både kvantitative og kvalitative) relatert til sentrale tema innenfor fagområdet risikostyring. Eksempler på temaer som tas opp til behandling er: investering i forsikringsordninger vs. investering i sikkerhetstiltak, markedsinsentiver for sikkerhet, evaluering av effekten av sikkerhetstiltak, diskusjon rundt bruken av vanlige prinsipper i risikostyringen, slik som ALARP prinsippet og risikoakseptkriterier. Bruken av kost-nytte analyser, kost-effektivitetsanalyser og multi-attributt analyser som beslutningsstøtteverktøy i sikkerhetsstyring gjennomgås også.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

RIS500 Risikoanalyse og -styring

RIS 500 Risikoanalyse og risikostyring

Grunnleggende kurs i mikroøkonomi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/1 A - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eirik Bjorheim Abrahamsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Individuelt arbeid eller gruppearbeid. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeisformen. ca 3 timer hver uke

Åpent for

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020