MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en innføring i risikovurdering og anvendt risikovurdering i ulike industrier og sektorer. Kurset vektlegger bruk av risikovurdering som underlag for risikoinformerte beslutninger.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studentene:
Kunnskap
  • Ha detaljert kunnskap om felles generiske rammeverk, fremgangsmåter, standarder, prinsipper, konsepter, metoder og modeller for risikovurdering
  • Ha grunnleggende kunnskap om hvordan disse er operasjonalisert i utvalgte områder, slik som global, nasjonal og regional/lokal risikovurdering, risikovurderinger i virksomheter, risikovurderinger i olje- og gassindustrien, og risikovurderinger innen infrastruktur.
  • Forstå hvordan risikovurderinger kan benyttes som underlag for risikoinformerte beslutninger

Ferdigheter
  • Være i stand til å gjenkjenne, beskrive og skille mellom felles generiske rammeverk, fremgangsmåter, standarder, prinsipper, konsepter, metoder og modeller for risikovurdering.
  • Være i stand til å reflektere om styrker og svakheter med disse
  • Være i stand til å benytte vanlige risikoanalysemetoder på realistiske problemstillinger

Generell kompetanse
  • Formidle profesjonelle problemstillinger muntlig og skriftlig, analysere, og trekke konklusjoner innenfor fagfeltet

Innhold

Den generelle delen av kurset dekker risikovurdering og risikostyring, relevante standarder, risikovurderingsprosessen, introduksjon til enkelte risikoanalysemetoder, og andre temaer relatert til risikostyring slik som planlegging av beredskap, kontinuitetsplanlegging, og forskjellen mellom safety og security.
Den anvendte delen av kurset dekker emner som for eksempel risikovurdering i en global, nasjonal og lokal kontekst, i olje- og gassindustrien, i planlegging av infrastruktur, i arealplanlegging (risikovurdering av storulykkesvirksomheter), og bruk av risikoindikatorer.

Forkunnskapskrav

RIS500 Risikoanalyse og -styring

eller

RAG500 Foundations of risk analysis and governance 

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen og rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen40/10050 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Studentrapport i grupper60/100 A - F
Studentene vil arbeide i grupper med 5-6 personer. Skriftlige oppgaver vil bli delt ut tidlig i semesteret, og studentene vil arbeide med disse oppgavene gjennom semesteret. Det vil bli satt opp tidspunkt for veiledningsmøter.
På muntlig eksamen vil studentgruppene presentere det skriftlige arbeidet og svare på spørsmål fra eksaminatorene. Spørsmål kan stilles både til gruppen som helhet og til hver enkelt student i gruppen. Studentene vil få individuelle karakterer på muntlig eksamen.
Den endelige karakteren fastsettes av eksaminatorene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Willy Solberg Røed
Faglærer
Roger Flage
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Kombinasjon av heldagssamlinger (6 timer) og problembasert læring.

Åpent for

Åpent for studenter med studierett på mastergradsnivå ved teknisk- og naturvitenskapelig fakultet.

Emneevaluering

Kurset evalueres i henhold til fakultetets og universitetets retningslinjer, systemer og planer.

Litteratur

Kompendium med bokkapitler
Kompendium med artikler og rapporter
International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000: Risk Management: Principles and Guidelines. Ed. 2.
International Organization for Standardization. (2009). ISO 31010: Risk Management: Principles and Guidelines
Alle notater og oppgaver presentert
Annen tilleggslitteratur
Annen litteratur informert om på Canvas ved semesterstart


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.01.2020