MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der studenten skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal studenten vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør. Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har studenten vanligvis skaffet seg de fagkunnskapene og ferdighetene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
 • ha inngående kjennskap til relevante konsepter, prinsipper, rammeverk, metoder og/eller modeller innenfor den delen av fagområdet som oppgavens problemstilling omhandler
 • ha oversikt over relevant vitenskapelig litteratur, andre informasjonskilder, samt etiske standarder innenfor fagområdet
 • ha forståelse for hva som utgjør et faglig bidrag til den delen av fagområdet som oppgavens problemstilling omhandler

Ferdigheter
 • demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et nærmere avgrenset del av fagområdet
 • utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport
 • beherske fagområdets terminologi og uttrykksformer
 • kan anvende relevante metoder og arbeidsmåter
 • kan beskrive problemstillingen klart og ryddig
 • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kan reflektere over og kritisk vurdere eget arbeid

Generell kompetanse
 • kan skriftlig formidle et omfattende selvstendig arbeid
 • forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid

Innhold

Litteraturgjennomgang, analyse og rapportskriving. Innholdet vil variere avhengig av oppgavens problemstilling. Studentene kan skrive sin masteroppgave om et problemstilling definert sammen med og veiledet av et eksternt selskap/organisasjon og en intern veileder, eller om en problemstilling som kun er veiledet av en intern veileder. For studenter med en bestemt gradspesialisering må oppgavenes problemstilling være relatert til denne spesialiseringen.

Forkunnskapskrav

Se «Reglar for bachelor- og masteroppgåva» for krav om bestått antall studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave1/1 A - F
Se spesielt "Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger" §2-10 Antall forsøk, punkt 4.
En masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen vil bli vurdert som ikke bestått.
Se for øvrig også "Reglar for bachelor- og masteroppgåva".

Fagperson(er)

Faglærer
Frederic Emmanuel Bouder , Jan Roar Bakke , Eirik Bjorheim Abrahamsen , Terje Aven
Emneansvarlig
Roger Flage
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Veiledet selvstending prosjektarbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave risikostyring (MRIMAS_1) 30

Åpent for

Master i teknologi/sivilingeniør - Risikostyring

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og planer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020