MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet. Emnet introduserer viktige samfunnsfunksjoner, hvor kritiske infrastrukturer er verktøy som støtter opp om samfunnsfunksjonene. Kurset vektlegger hvordan og hvorfor de viktige samfunnsfunksjonene får sin utforming.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha kunnskap om viktige samfunnsfunksjoner og relatert infrastruktur, og hva som gjør samfunnsfunksjonene og infrastrukturene sårbare. Videre skal studentene kunne analysere sårbarheten i ulike viktige samfunnsfunksjoner og infrastrukturanlegg. Det vil være kopling mellom med faget risikobasert styring som vil forsterke analysetilnærmingen, hvor studenten skal lære seg praktiske analyseteknikker. Studentene skal også tilegne seg innsikt i ulike former for rasjonalitet som ligger til grunn for hvordan en i samfunnsplanleggingen forsøker å løse risikoproblem knyttet til samfunnsfunksjoner og infrastruktur. Det vil legges vekt på at studenten forstår hvordan aktører kan løse interessekonflikter i håndteringen av risiko gjennom deltakerorienterte planleggings- og beslutningsprosesser. Studentene skal ha innsikt i et antall viktige samfunnsfunksjoner og relaterte kritiske infrastrukturer.

Innhold

Følgende tema blir belyst: Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet, maktens rasjonalitet, teorier om infrastruktur og lokalisering, sårbarhet i infrastrukturer, klimaendringer og sårbarhet, samspillet mellom fagekspertise, politikere og interessegrupper. Andre tema er arealplanlegging og klimautfordringer, samfunnssikkerhet, regulering og retorikk. Kurset vil gå spesielt inn på infrastrukturområder som helsesektoren, vann-, avløp- og kraftforsyningssystemet, IKT, bygg- og anlegg og transport. Øvrige samfunnsfunksjoner kan bli aktuelle gjennom prosjekter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjektoppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektarbeid1/2 A - F
Skriftlig eksamen1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Både prosjektoppgave etter gruppearbeid med muntlig forsvar i gruppen, og skriftlig eksamen må hver for seg være bestått for å få karakter i emnet. Hver av delene, gruppebasert prosjektarbeid med framlegg og individuell skriftlig eksamen teller 50 % ved evaluering. Hver del blir vurdert med prosentangivelser i forhold til læringsutbytte, som deretter blir beregnet til samlet karakter.
Kandidater med ikke-bestått på prosjektoppgaven med muntlig forsvar har anledning til å ta den på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning. Kandidater med ikke-bestått på individuell skriftlig eksamen kan benytte tidligere bestått gruppebasert prosjektarbeid ved senere individuell skriftlig eksamen. Prosjektarbeid med muntlig forsvar vurderes slik at alle kandidater som har deltatt i tilstrekkelig omfang får lik vurdering.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig forsvar av prosjektarbeid, er en del av underlaget for karakterangivelse i prosjekt. Alle kandidater som tilhører prosjekter som skal forsvares samme dag skal delta hele dagen for å få bestått.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ove Njå
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Undervisningen vil foregå i forelesninger. Undervisningen foregår på norsk. Studentene skal utføre prosjektarbeid i grupper med veiledning. Gruppene består av 4-8 studenter. Prosjektarbeidet er obligatorisk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Infrastruktur og sårbarhet (MTS230_1) 10

Åpent for

Ved ledig plass vil studenter med tilstrekkelig faglig begrunnelse kunne tilbys plass.

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020