MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset skal gi en innføring i ulike teorier og modeller i sikkerhetsstyring og ulike teknikker i risiko- og sårbarhetsanalyse. Kurset skal gi erfaring i utvikling av ulike krav til sikkerhet og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser og andre typer analyser i styring av sikkerhet i organisasjoner og samfunn.

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs kunne:
  • gjennomføre enkle analyser av risiko, sårbarhet og beredskapsytelse
  • vurdere usikkerhet i risiko- og sårbarhetsanalyser
  • utvikle og drøfte krav til risiko og sikkerhet skriftlig og muntlig gjennom tverrfaglig samarbeid
  • vurdere og utvikle system for risiko- og sikkerhetsstyring i virksomheter og samfunnssektorer

Innhold

Sentrale begreper: analysesystem, risiko, sårbarhet, ytelse, usikkerhet, resiliens.
Teorier: Risiko- og sikkerhetsstyring, forvaltningsteori, sikkerhet i organisasjoner, systemteori.
Sikkerhetsstyringsprinsipper: Analysens plass i sikkerhetsstyringen. Analyseprosessen og nedbrytning av krav. Analyser i ulike faser. Akseptkriterier for risiko (i forhold til personell, miljø og økonomiske verdier). Planlegging og gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser: formål, analysegruppe, tidsplanlegging, kommunikasjon, dokumentasjon, fareidentifikasjon, årsaksanalyse, konsekvensanalyse, bruk av erfaringsdata, risikoberegning, m.m. beslutningsprosessen.
Prinsipper og analysemetoder. Grovanalyse, feilmodi-effektanalyse, hazid-og hazop-analyse, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse, scenarioer. Enkel sannsynlighetsregning i forbindelse med gjennomføring av risikoanalyser.
ALARP. Risikoanalysen og beredskapsdimensjonering: utvalgte fare- og ulykkeshendelser, forholdet mellom risikoanalysen og ytelsesanalyser for beredskap, ytelsesskrav til beredskapstiltak, ytelsesanalyser.
Prosjektarbeidet vil i tema bygge på og samarbeide med temaene for prosjektarbeid i SAM 500 Infrastruktur og sårbarhet, men fagene kan også tas hver for seg.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen bygger på grunnleggende kunnskaper i matematikk og sannsynlighetsregning/statistikk. MSA 115_1 Risiko og samfunnssikkerhet eller tilsvarende grunnleggende sikkerhetsfaglig kunnskap.

Eksamen/vurdering

Skriftlig og prosjekt
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen (individuell)3/54 timerA - FGodkjent kalkulator.
Prosjekt (gruppearbeid)2/5 A - F
Både prosjektoppgave etter gruppearbeid med muntlig forsvar i gruppen, og skriftlig eksamen må hver for seg være bestått for å få karakter i emnet. Hver av delene, gruppebasert prosjektarbeid med framlegg og individuell skriftlig eksamen teller 50 % ved evaluering. Hver del blir vurdert med prosentangivelser i forhold til læringsutbytte, som deretter blir beregnet til samlet karakter.
Kandidater med ikke-bestått på prosjektoppgaven med muntlig forsvar har anledning til å ta den på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning. Kandidater med ikke-bestått på individuell skriftlig eksamen kan benytte tidligere bestått gruppebasert prosjektarbeid ved senere individuell skriftlig eksamen. Prosjektarbeid med muntlig forsvar vurderes slik at alle kandidater som har deltatt i tilstrekkelig omfang får lik vurdering.
Alle obligatoriske krav skal være godkjent for at kandidater skal få karakter på prosjektarbeid med muntlig forsvar, og for at kandidaten skal få gå opp til skriftlig eksamen.
Godkjent kalkulator kan brukes på skriftlig eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk prosjektarbeid i grupper, Obligatorisk fremføring av pensumlitteratur (grupper), Obligatorisk fremføring og tilstedeværelse på seminar knyttet til prosjektarbeid
Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid med tilstrekkelig innsats.
Obligatorisk: Presentasjon (gruppe) deler av pensum på seminarer i februar/mars
Obligatorisk: Presentasjon og forsvar av gruppearbeidet på seminardag i mai/juni, hvor deltakelse på hele seminardagen hvor eget arbeid legges frem er obligatorisk
All obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen og få karakter på prosjektarbeid.

Fagperson(er)

Timelærer
Geir Sverre Braut
Emneansvarlig
Ove Njå
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Et sett av forelesningsbolker er lagt ut som videoer. Heldagsseminarerer og oppslittede forelesningsbolker med lærer, samlet ca 30 timer forelesning. Gruppearbeid med veiledning vektlegges. Studenter må legge frem deler av pensum på heldagsseminarer. Selvstendig prosjektarbeid i grupper med rapportskriving. Deltakelse i gruppearbeid inklusive gruppens framlegg til eksamen er obligatorisk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risikobasert styring (MTS140_1) 10
Risikoanalyse og -styring (RIS500_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - Master
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020