MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet.

Læringsutbytte

Masteroppgaven skal være et individuelt arbeid der kandidaten viser at hun/han har evne til selvstendig fordypning i et nærmere avgrenset fagområde. Arbeidet avsluttes med en skriftlig rapport. En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
  • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid, behersker fagområdets begreper, har oversikt over gjendende internasjonal litteratur, vitenskapelige rapporteringer og etiske standarder på fagområdet.
  • Kan forholde seg kritisk til ulike datakilder, forskningsresultat og kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egne funn i forhold til problemstilling; samt ha evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid.

Innhold

Studentene skriver individuelle oppgaver. Tema for oppgaven velges ut fra studiets spesialiseringer.

Forkunnskapskrav

Viser til regler for Bachelor- og masteroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave1/1 A - F
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.
a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.
c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.
En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf

Fagperson(er)

Faglærer
Bjørn Ivar Kruke , Ove Njå
Emneansvarlig
Kjell Harald Olsen
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Veiledet selvstendig prosjektarbeid

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i samfunnssikkerhet (MTSMAS_1) 30

Åpent for

Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

I henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.02.2020