MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Teknologi er svaret på alle de små og store praktiske problema som vi mennesker har møtt gjennom alle tider. For å løse disse problema har en benytta all mulig tilgjengelig kunnskap, men har måttet holde seg innenfor mulige økonomiske rammer. Dette emnet omfatter materialkunnskap, energi og mekanikk

Læringsutbytte

Emnet omfatter noen få sentrale begreper innen teknologien og prøver å knytte disse til fenomener vi kan observere i våre omgivelser. En vil dessuten legge vekt på didaktiske utfordringer knytta til undervisning i teknologi. Målet er at studentene skal utvikle fagkunnskaper og fagdidaktisk kompetanse i teknologi.
Studentene skal kjenne til:
  • Enkle konstruksjonselementer.
  • Hva som menes med bygningsfysikk.

Innhold

Hovedpunkter:
- Fagdidaktikk og metodiske problemstillinger
- Trender i teknologiutviklingen
- Materialkunnskap og byggeteknikker
- Energiforsyningssystemer
- Mekaniske innretninger gjennom tidene - alt fra katapulter, heisekraner og sprellemenn til moderne romfartøy
- Designe og lage teknologiske innretninger. Både prosessen og produktet skal dokumenteres. Produktene evalueres, og utgjør 40 % av endelig resultat.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

En muntlig prøve og en rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig prøve50/100
Rapport50/100
Produktene av designprosjektene (obligatoriske arbeidskrav, se under) vil være utgangspunktet for deler av eksaminasjonen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Demonstrasjoner, praktiske aktiviteter som studentene selv gjennomfører og ev. ekskursjoner, vil utgjør en sentral del av undervisninga og vil være obligatorisk. Eventuell fravær fra denne undervisingen, og eventuell plan for alternativt opplegg, må avtales med faglærer.
Alle prosjektene med skriftlig rapport må legges fram til eksamen og vil kunne være utgangspunktet for deler av eksaminasjonen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Inge Christ

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Teknologi (VGS340_1) 10
Teknologi (ALU340_1) 10

Emneevaluering

Dialgbasert evaluering

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020