MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Denne praksisperioden er knyttet til psykisk helsearbeid. I praksisperioden forventes det at studenten tilegner seg ferdigheter og kunnskaper, og arbeider med egne holdninger i henhold til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie. Det forventes at studenten utvikler sykepleiefaglig kompetanse innen områdene yrkesetikk og jus, samhandling, pasientrettet sykepleie, pedagogikk og ledelse. Studenten skal integrere teoretisk kunnskap, erfarings- og forskningsbasert kunnskap på en reflektert måte. Det forventes at studenten tar ansvar for egen læring ved å oppøve evnen til kreativ og kritisk tenkning, og utvikler evnen til selvstendig yrkesutøvelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
 • kan anvende kunnskaper om yrkesetiske verdier og retningslinjer, samt gjeldende lovverk
 • Kan anvende kunnskaper om pasienterfaringer og livsfenomener i sykepleien
 • forstår hvordan lidelse og ulike sykdomstilstander skaper ulike behov for sykepleie til pasientene og pårørende
 • kjenner til hvordan sykepleien er organisert, og ha kjennskap til sykepleiers rolle i tverretatlig og tverrfaglig samarbeid
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogikk, samhandling, kommunikasjon og pasientsikkerhet, og denne kunnskapens betydning i møte med pasientene, pårørende, medstudenter og medarbeidere
 • Har innsikt i åndelige og kulturelle perspektiv på helse og sykdom
 • forstår hva som påvirker kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Ferdigheter
 • kan utøve sykepleie faglig skjønn i tråd med yrkesetiske verdier og retningslinjer, samt gjeldende lovgivning og kan reflektere over yrkesetiske og juridiske dilemma
 • kan planlegge, utøve og dokumentere sykepleie i tråd med sykepleieprosessen
 • kan vise innlevelse og forståelse i møte med pasienter og pårørendes opplevelser og reaksjoner på sykdom og sykdomsbehandling
 • kan utøve ferdigheter i sykepleie i samsvar med gjeldende kvalitetskrav
 • Kan informere, undervise og veilede pasienter, pårørende, medstudenter og medarbeidere
 • Kan ta medansvar og lede sykepleien til pasienter og pårørende
 • kan administrere eget arbeid hensiktsmessig, planleggr, prioritere og delegere sykepleieoppgaver

Generell kompetanse
 • kan møte pasienter og pårørende med barmhjertighet, omsorg og respekt, og styrke pasientens verdighet
 • kan reflektere over egen omsorgsvilje og omsorgsevne i møte med menneskers ulike opplevelser av - og reaksjoner på sykdom og lidelse uansett alder, kjønn, og etnisitet
 • kan reflektere over yrkesetiske verdier og gjeldende lovgivning i utøvelsen av sykepleie
 • Erkjenner betydningen av sykdomsforebygging, helsefremming og brukermedvirkning i sykepleieutøvelsen og utforming av helsetjenesten
 • kan reflektere over og være aktiv i sin faglige og personlige utvikling
 • erkjenner eget ansvar for å søke, vurdere og anvende relevant fag- og forskningslitteratur i utøvelse av sykepleie

Innhold

I dette praksisemnet skal studenten tilegne seg kompetanse som sykepleier i psykisk helsearbeid. Praksisstudiene er veiledet og vurdert. Det innebærer at de er planlagt og målrettet, og at studenten får jevnlig veiledning, oppfølging og vurdering fra Det helsevitenskapelige fakultet og praksisstedet. Organiseringen av veiledningstilbudet og fordelingen av veiledningsoppgaver mellom kontaktsykepleier og lærer avtales og nedfelles i en veiledningskontrakt. Organisert veiledningstilbud er å betrakte som tid i praksis.
Retningslinjer for praksisstudier:
Studentene følger praksisfeltet sin arbeidstid. I løpet av første uke utarbeides det en turnusplan for når studenten skal være til i stede i avdelingen. Planen godkjennes av avdelingssykepleier og lærer. Studenten planlegger og dokumenterer sin læringsprosess ut fra læringsutbytte, læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner i praksis. Studenten har rett på jevnlig veiledning og vurdering fra kontaktsykepleier og lærer slik at hun/han blir orientert om sitt kompetansenivå.
Vurderingen av studentens kompetanse skjer med utgangspunkt i studieprogrammets læringsutbytte og studentens dokumentasjon av egen læring. Studentens læringsprogresjon vurderes midtveis og ved slutt av praksisperioden. Hensikten er å dokumentere i hvilken grad læringsutbyttet for praksisstudiene er nådd.
Dersom det på et tidspunkt kan være tvil om studenten vil bestå praksisperioden, skal studenten gis skriftlig beskjed om dette snarest.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/19 ukerBestått - Ikke bestått
Vurderingskriterier for bestått/ikke bestått praksisstudier framkommer i vurderingsskjema for praksis og 90 % nærværsplikt må være overholdt.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Sigrid Grøtteland
Studiekoordinator
Bodil Bø
Emneansvarlig
Ingrid Tjoflåt
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Veiledet praksis, praksisrettet undervisning, simulering og selvstudium.
Skriftlig dokumentasjon av læringsprosess i forhold til læringsutbytte, og en behandlingsplan/sykepleieplan og et refleksjonsnotat eller følge hjemstedets krav til dokumentasjon

Praksis

8-10 uker i praksis i spesialist - eller kommunehelsetjeneste

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium, utenlandsprogram for studenter fra Danmark og Sverige

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020