MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Institutt for sosialfag, UiS har to sosialfaglige bachelorutdanninger; barnevernpedagog og sosionom. Instituttet tar imot studenter i praksis fra andre lands utdanninger som ligger nært opp til disse to utdanningene. Praksis fra relevante arbeidsfelt og arbeidsområder er en viktig del av sosialarbeiderutdanninger. Erfaringsinnhenting og refleksjon over det praktiske profesjonsarbeidet skal foregå i tiltak hvor sosialfaglige tenke- og arbeidsmåter står sentralt.

Læringsutbytte


I løpet av og etter endt praksisperiode skal studenten mht

Kunnskap
 • kunne dokumentere grunnleggende kunnskap om og forståelse for sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk sosialfaglig/sosialpedagogisk arbeid
 • kunne vise god kjennskap til aktuell sosial- og velferdspolitikk og lovhjemler knyttet til praksisstedets organisering
 • kunne vise at hun/han har god kjennskap til samarbeidsinstanser som er aktuelle på praksisstedet
 • kunne gjøre rede for kunnskap og faglig innsikt studenten har fått i samarbeid med erfarne profesjonsutøvere, som ikke er beskrevet i litteraturen

Ferdigheter
 • kunne anvende faglige kunnskaper og relevante erfaringer på praksisstedet til å treffe begrunnede handlingsvalg
 • kunne analysere brukeres situasjon
 • kunne tilrettelegge faglig begrunnede praktiske tiltak
 • vise evne til å evaluere egen og andres faglige praksis
 • vise evne til relasjonelle og kommunikative ferdigheter i direkte samhandling med brukere
 • kunne arbeide selvstendig og i gruppe med utfordrende, sammensatte og omfattende problematikk

Generell kompetanse
 • vise grunnleggende forståelse for yrkesetikk som grunnlag for sosialarbeideres profesjonsutøvelse
 • vise forståelse for og evne til å utnytte andre utdanningsgruppers kompetanse
 • vise evne til å nyttiggjøre seg nye tanker
 • vise en analytisk, kritisk og reflekterende tilnærming til egen og andre faglige oppfatninger

Innhold


Praksisperioden er på til sammen 420 timer over minimum 14 uker.

Praksisperioden tilbys i utgangspunktet i Rogaland. I særlige tilfeller kan praksisplasser i tilliggende fylker vurderes.

Innkommende studenter søker via vanlig internasjonalt opptak etter at instituttet har mottatt forespørsel om å ta imot praksisstudent.

1. Vårsemester: Ved oppstart i januar: Deltakelse på informasjonsmøter og 1 ukes felles forpraksisseminar sammen med studenter i nasjonal praksis. Deltakelse i gruppeveiledning med universitetets egne studenter.

Ved oppstart senere i semesteret: Deltakelse i gruppeveiledning med universitets egne studenter. Individuell veiledning, oppgaver og litteratur tilpasset den enkelte praksisplass.

2. Høstsemesteret: Ved oppstart i august: Deltakelse på deler av orienteringsuken for internasjonale studenter. Individuell veiledning, oppgaver og litteratur tilpasset den enkelte praksisplass.

Ved oppstart senere i semesteret: Individuell veiledning, oppgaver og litteratur tilpasset den enkelte praksisplass.

Forkunnskapskrav

Søkere må ha godkjenning fra egen utdanningsinstitusjon, og studenter som har fullført tre semestre ved hjemme institusjon vil bli prioritert.

Norsk undervisning

The following course is a requirement for international students who are not fluent in a Scandinavian language.

Our intensive course of Norwegian language gives you the opportunity to learn Norwegian on a basic level and to introduce you to some parts of Norwegian culture. The course is sponsored by the University of Stavanger (is free of charge) but you have to cover the cost of exercise book mentioned below.

To sign up for the course, no knowledge of the Norwegian language is required. You should however, be motivated to learn a new language, and it will be expected that you meet prepared for the classes. You will not receive any credits (study points) for attending the course, but a test will be held at the end and you will get a certificate when finished.

På vei text book and exercise book will be used. It's possible to borrow the text book from a limited collection at the library but you are supposed to buy exercise book on your own (approx. 300,-NOK).There will be 4 groups and the course will be held on Mondays/Thursdays and Tuesdays/Fridays in Arne Rettedal's building, twice a week; 90 minutes each time for the period of 10 weeks. The timetable will be either: 17.00-18.30 or 18.45-20.15. We have 120 places available so please sign up immediately.

Please note that we always try to accommodate everybody's preferences concerning the day and time but we cannot guarantee that you will be assigned to the group/day chosen. Registration is on a first come, first served basis.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/1 Bestått - Ikke beståttAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fagnotat 1 - Læringskontrakt, Fagnotat 3 - Praksisrapport

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Ingunn Øyre
Emneansvarlig
Joakim Jiri Haaland

Arbeidsformer

Praksisperioden er på 420 timer over minimum 14 uker. Innreisende studenter som har praksis samtidig med instituttets egne studenter, deltar i felles forpraksis seminar og gruppeveiledning slik tiden tillater det. Innreisende studenter som har praksis i høstsemesteret vil få eget tilpasset opplegg med innføring i det norske arbeidsfeltet og individuell veiledning av kontaktlærer, i tillegg til veiledning 2 timer hver uke av veileder på praksisplassen.

For studenter som deltar påsluttpraksisseminaret vil de to siste dagene bli brukt til muntlig fremføring av gruppearbeid hvor man også er opponent på en annen gruppes fremføring. Regler og krav i forhold til dette vil bli lagt ut på Canvas.

Det er tre veiledningsgruppesamlinger mellom før- og sluttpraksis. Innhold og regler blir gjennomgått på førpraksis seminaret.

Åpent for

Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS og SV-fakultetet.

Litteratur


Obligatorisk pensum 560 sider selvvalgt litteratur

Anbefalt litteratur:

Norges rapport til FN om barns rettigheter

Askeland, G.A. og Molven, O. (2006) Dokument i klientarbeid, journalar, sosialrapport og saksframstellingar i sosialt arbeid. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Aubert, AM og Bakke, IM (2008) Utvikling av relasjonskompetanse, Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk (200 sider).

Bøhn, Henrik og Dypedahl, Magne (2009) Veien til interkulturell kompetanse Bergen: Fagbokforlaget (147 sider)

De Jong, Peter og Inzoo Kim Berg (2006) Løsningsskapende samtaler. Oslo: Gyldendal Norske forlag

Doverberg, E., Pramling Samuelsson, I. (2000) Att förstå barns tankar. Metodik för barnintervjuer. 3. upplag. Stockholm: Liber forlag

Eide, Tom og Hilde Eide (2004) Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Norske forlag.

Fellesorganisasjonen (FO) Rett eller galt- eller noe midt imellom? Et studiehefte om yrkesetikk (2007) Oslo.

Fellesorganisasjonen (FO) Yrkesetisk grunnlagsdokument (10 sider)

Haugland, Randi (2000) Kommuneheks på slakk line, Om barnevern i små kommuner. Oslo: Gyldendal Akademisk

Herberg, Eva Berthling og Helga Johannesdottir. 2007. Kunnskap og læring i praksis. Fra student til profesjonell sosialarbeider. Oslo.: Universitetsforlaget. Kap 2, 3, 6 og 7 (96 sider).

Killén, K. (2007) Profesjonell utvikling og faglig veiledning - et felles faglig perspektiv Gyldendal Akademisk Kap 2,3,4,5,7 (102 98 sider).

Leenderts, Torborg Aalen (2003) Person og profesjon, om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg. Oslo, Gyldendal Akademisk Kap. 1,2,3,4 og 11,12,13 (135 sider).

Lingås, Lars Gunnar Gyldendal (2008) 4. reviderte utgave, 1.opplag,Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag Oslo: Akademisk

Løkken, G. og Søbstad, F. (2006) Observasjon og intervju i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget

Skau, Greta Marie (2002) Gode fagfolk vokser, personlig kompetanse som utfordring? Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kapitlene 1-4, 6-7 (128 sider).

Røkenes, Odd Harald og Hanssen, Per-Halvard (2006) Bære eller briste Bergen: Fagbokforlaget Kap 8 (44 sider).

Aamodt, L G (1997) Den gode relasjonen. Oslo: Ad Notam Gyldendal


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.09.2018