MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Institutt for sosialfag, UiS har to sosialfaglige bachelorutdanninger; barnevernpedagog og sosionom. Instituttet tar imot studenter i praksis fra andre lands utdanninger som ligger nært opp til disse to utdanningene. Praksis fra relevante arbeidsfelt og arbeidsområder er en viktig del av sosialarbeiderutdanninger. Erfaringsinnhenting og refleksjon over det praktiske profesjonsarbeidet skal foregå i tiltak hvor sosialfaglige tenke- og arbeidsmåter står sentralt.

Læringsutbytte

I løpet av og etter endt praksisperiode skal studenten mht
Kunnskap
 • kunne dokumentere grunnleggende kunnskap om og forståelse for sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk sosialfaglig/sosialpedagogisk arbeid
 • kunne vise god kjennskap til aktuell sosial- og velferdspolitikk og lovhjemler knyttet til praksisstedets organisering
 • kunne vise at hun/han har god kjennskap til samarbeidsinstanser som er aktuelle på praksisstedet
 • kunne gjøre rede for kunnskap og faglig innsikt studenten har fått i samarbeid med erfarne profesjonsutøvere, som ikke er beskrevet i litteraturen

Ferdigheter
 • kunne anvende faglige kunnskaper og relevante erfaringer på praksisstedet til å treffe begrunnede handlingsvalg
 • kunne analysere brukeres situasjon
 • kunne tilrettelegge faglig begrunnede praktiske tiltak
 • vise evne til å evaluere egen og andres faglige praksis
 • vise evne til relasjonelle og kommunikative ferdigheter i direkte samhandling med brukere
 • kunne arbeide selvstendig og i gruppe med utfordrende, sammensatte og omfattende problematikk

Generell kompetanse
 • vise grunnleggende forståelse for yrkesetikk som grunnlag for sosialarbeideres profesjonsutøvelse
 • vise forståelse for og evne til å utnytte andre utdanningsgruppers kompetanse
 • vise evne til å nyttiggjøre seg nye tanker
 • vise en analytisk, kritisk og reflekterende tilnærming til egen og andre faglige oppfatninger

Innhold

Praksisperioden er på til sammen 210 timer over minimum 7 uker.
Praksisperioden tilbys i utgangspunktet i Rogaland. I særlige tilfeller kan praksis tilbys i tilliggende fylker vurderes.
Innkommende studenter søker via vanlig internasjonalt opptak etter at instituttet har mottatt forespørsel om å ta imot praksisstudent.
1. Vårsemesteret: Ved oppstart i januar: Deltakelse på informasjonsmøter og 1 ukes felles forpraksisseminar sammen med studenter i nasjonal praksis. Deltakelse i gruppeveiledning med nasjonale universitetets egne studenter.
Ved oppstart senere i semesteret: Deltakelse i gruppeveiledning med nasjonale studenter. Individuell veiledning, og oppgaver og litteratur tilpasset den enkelte praksisplass.
2. Høstsemesteret: Ved oppstart i august: Deltakelse på deler av orienteringsuken for internasjonale studenter. Individuell veiledning, oppgaver og litteratur tilpasset den enkelte praksisplass.
Ved oppstart senere i semesteret: Individuell veiledning, oppgaver og litteratur tilpasset den enkelte praksisplass.

Forkunnskapskrav

Søkere må ha godkjenning fra egen utdanningsinstitusjon, og studenter som har fullført tre semestre ved hjemme institusjon vil bli prioritert.

Norsk undervisning

The following course is a requirement for international students who are not fluent in a Scandinavian language. Our intensive course in the Norwegian language gives you the opportunity to learn Norwegian on a basic level and to introduce you to some parts of Norwegian culture. The course is sponsored by the University of Stavanger (is free of charge) but you have to cover the cost of the exercise book mentioned below.

To sign up for the course, no knowledge of the Norwegian language is required. You should, however, be motivated to learn a new language, and it will be expected that you meet prepared for the classes. You will not receive any credits (study points) for attending the course, but a test will be held at the end and you will get a certificate when finished.

"På vei" textbook and exercise book will be used. It is possible to borrow the textbook from a limited collection at the library but you are supposed to buy an exercise book on your own (approx. 300,-NOK). There will be 4 groups and the course will be held on Mondays/Thursdays and Tuesdays/Fridays in Arne Rettedal's building, twice a week; 90 minutes each time for a period of 10 weeks. The timetable will be either: 17.00-18.30 or 18.45-20.15. We have 120 places available so please sign up immediately.

Please note that we always try to accommodate everybody's preferences concerning the day and time but we cannot guarantee that you will be assigned to the group/day chosen. Registration is on a first-come, first-served basis.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
Hva som definerer bestått/ikke bestått praksis er beskrevet i Internt reglement for praksisstudiet.
Klageadgang:
Det kan kun klages på formelle feil. Det henvises til Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger.
Det rettes krav om skikkethetsvurdering, jf. Kunnskapsdepartementets "Forskrift om skikkethet i høyere utdanning", samt Internt reglement for praksisstudier. Dette gjelder internt reglement for praksisstudier i Bachelor i Sosialt arbeid/Bachelor Barnevern.
Link til reglement for skikkethetsvurdering og praksisreglement finner du på www.uis.no underViktig å vite/lover og forskrifter.
Ved ikke bestått praksis gis det kun anledning til å fremstille seg i emnet to ganger, jfr. Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktiviteter i forbindelse med praksisperioden:
 1. For studenter med praksis i vårsemesteret:

Deltakelse i forpraksis seminar uke 1
Deltakelse i to/tre veiledningsgruppesamlinger
2. For studenter med praksis i høstsemesteret
Oppmøte til individuell veiledning
For begge alternativer gjelder 75 % nærværsplikt. (Se nærmere beskrivelse om nærværsplikten i Internt reglement for praksis).
Studenten vurderes kontinuerlig gjennom hele praksisperioden.
Konsekvenser ved ikke innfridd nærværsplikt: Det er 75% nærværsplikt. Nærvær mellom 75% og 60 % innebærer at studentene må levere en individuell oppgave om et tema bestemt av kontaktlærer.
Studenter som har et fravær på mer enn 60 % på praksisseminarene mister eksamensrett uansett begrunnelse.
Innlevering av arbeidskrav:
Skriftlige arbeidskrav leveres/sendes i henhold til tidspunkt fastsatt av instituttet. For sen innlevering vurderes som ikke levert og blir dermed ikke godkjent. Dersom det er nødvendig med utsettelse av innlevering, må dette avtales med kontaktlærer.
Det henvises for øvrig til Internt reglement for praksisstudier. Praksistjenesten i feltet og skriftlige arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksis.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Ingunn Øyre
Emneansvarlig
Joakim Jiri Haaland

Arbeidsformer

Praksisperioden er på 210 timer over minimum 7 uker. Innreisende studenter som har praksis samtidig med instituttets egne studenter, deltar i felles forpraksis seminar og gruppeveiledning slik tiden tillater det. Innreisende studenter som har praksis i høstsemesteret vil få eget tilpasset opplegg med innføring i det norske arbeidsfeltet og individuell veiledning av kontaktlærer, i tillegg til veiledning 2 timer hver uke av veileder på praksisplassen.
For studenter som deltar på sluttpraksisseminaret vil de to siste dagene bli brukt til muntlig fremføring av gruppearbeid hvor man også er opponent på en annen gruppes fremføring. Regler og krav i forhold til dette vil bli lagt ut på Canvas.
Det er tre veiledningsgruppesamlinger mellom før- og sluttpraksis. Innhold og regler blir gjennomgått på førpraksis seminaret.

Åpent for

Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UIS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 05.06.2020