MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Videreutdanningen «Lekbasert læring» er et studium for barnehagelærere for de eldste i barnehagen, tilsvarende 15 studiepoeng.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført studium skal studenten:
 • Ha kunnskap om bakgrunn og innhold i teorier om lekbasert læring og autoritativ voksenstil
 • Ha kunnskap om den voksnes rolle og betydning i alt arbeid i barnehagen, med særlig vekt på det arbeidet som knyttes til barn i førskolealder
 • Ha utviklet kunnskaper om og innsikt i aktuelle psykologiske og pedagogiske teorier og forskning knyttet til barns tidlige utvikling, med særlig vekt på førskolealderen, samt kunne knytte dette sammen med føringer som ligger i rammeplanen for barnehager
 • Ha utviklet kunnskap om barns tidlige utvikling innen språk, matematikk, sosial kompetanse og evne til selvregulering

Ferdigheter
Etter fullført studium skal studenten kunne anvende sin kompetanse til å:
 • Samhandle med barn på bakgrunn av teori om lekbasert læring og autoritativ voksenstil
 • Planlegge og gjennomføre forskningsbaserte lekeaktiviteter i førskolegrupper, med særlig vekt på språk, matematikk, sosial kompetanse og evne til selvregulering samt andre fagområder i rammeplanen for barnehager
 • Evaluere egen praksis med tanke på stadig videreutvikling av de pedagogiske aktivitetene i barnehagen

Profesjonell (generell) kompetanse:
Etter fullført studium skal studentene ha utviklet en grunnleggende kunnskap og forståelse som senere kan brukes i pedagogisk arbeid i barnehagen generelt, men særlig innen arbeid med barn i førskolealder.

Innhold

Emnet tar sikte på å styrke din kompetanse i arbeid med førskolegrupper i barnehagen, og følgende tema vil bli tatt opp:
 • Autoritativ voksenstil, implementeringskvalitet, utviklingsarbeid
 • Lekbasert læring / Playful learning
 • Nyere teori og forskning knyttet til barns selvregulering
 • Nyere teori og forskning knyttet til barns tidlige matematikkutvikling
 • Nyere teori og forskning knyttet til språk i tidlig alder
 • Nyere teori og forskning knyttet til sosial kompetanse i førskolealder
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme tidlig matematikkutvikling
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme språk i førskolegrupper
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme selvregulering hos førskolebarn
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme sosial kompetanse hos førskolebarn
 • Teori om implementering av nye tiltak i barnehage og skole

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet forutsetter studiekompetanse og gjennomført 3-årig utdanning på høgskole/universitetsnivå. Følgende utdanninger anses som relevante: grunnskolelærer, barnehagelærer, spesialpedagog, helse- og sosialfaglige utdanninger eller tilsvarende.

Bachelorutdanninger i pedagogikk og eller samfunnsvitenskapelige fag anses også som relevant. Relevant arbeidserfaring vil telle i vurderingen av søkeren.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra arbeid med skoleforberedende grupper for 5-åringer i norsk barnehage. Det er en fordel om deltakerne har vært med på å utarbeide pedagogisk innhold og planer for slike grupper tidligere.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeinnlevering1/1 A - F
Eksamen vil foregå i form av mappeinnlevering. Mappeinnleveringen skal inneholde de 4 reviderte arbeidsnotatene, samt en sammenbindende drøfting som knytter disse sammen. Drøftingen skal trekke inn relevant teori og forskning. Mappeinnleveringen skal til sammen inneholde 6000 ord, + - 10 %
Kandidater som ikke består avsluttende eksamen har anledning til å gå opp på nytt innen to semestre etter at kurset er avsluttet uten at arbeidskravene må gjennomføres på nytt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte, 4 arbeidsnotater, Sammenbindende drøfting av arbeidsnotater

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingunn Størksen
Faglærer
Svanaug Lunde

Arbeidsformer

Kurset går over to semestre (deltid) og kan kombineres med arbeid.. Undervisningen vil hovedsakelig basere seg på nettbaserte ressurser. Det legges opp til 2 samlinger.
Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene, og legeattest eller egenmelding må fremvises ved fravær. På første samling gjennomgås undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.
Veiledning: Det gis veiledning i forbindelse innleveringsoppgaver.

Åpent for

Opptak til enkeltemner ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, eksternfinansiert

Litteratur

Pensum
Carlsen, M., Wathne, U., & Blomgren, G. (2017). Matematikk for barnehagelærere (3. utg.) Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget
Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (red.), (2018) Utvikling, lek og læring i barnehagen- forskning og praksis.Trondheim: Fagbokforlaget. 6. kapitler (oversikt senere)
Hoel, T., Oxborough, G. H. O., & Wagner, Å. K. H. (2011). Lesefrø - språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Oslo Cappelen Damm akademisk Kapittel 3, 5, 7, 9 og 10.
Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Berk, L.E. & Singer, D.G. (2009) A mandate for Playful Learning in Preschool. Presenting the Evidence. Oxford university press
Lenes, R., ten Braak, D., & Størksen, I. Playful learning / leken læring - teori, forskning og praksis. Læringsmiljøsenteret, UiS. (artikkel)
Lunde, S., & Størksen, I. (2014). Siste året i barnehagen - trening på sosial kompetanse (pp. 1 - 50). Oslo.
Størksen, I. m. fl. (2018) Lekbasert Læring - et forkningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. GAN Aschehoug
Anbefalt tilleggslitteratur
Fosse T. (red) (2012) Rom for matematikk - i barnehagen. Bergen: Caspar forlag.
Idsøe, E. C. & Roland, P. (2017). Mobbeatferd i barnehagen. Temaforståelse-forebygging-tiltak. Cappelen Damm Akademisk
Magne, O. (2003). Barn oppdager matematikk. Aktiviteter for barn i barnehage og skole. Bryne: Info Vest Forlag.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.08.2019