MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


VAK100 Kammermusikk - akkompagnement er et utøvende spesialiseringsemne innen kammermusikk spesielt for pianister, og kombineres med instrumentalemnet VUA100 for å utgjøre et heltidsstudium. Emnet åpner for stilistisk allsidighet og erfaring med varierte instrumental- og vokaluttrykk som er relevant til et profesjonelt liv som akkompagnatør. I arbeidet med sanglitteraturen vil tekstinterpretasjon stå sentralt. Det overordnede ansvaret ligger til avdeling for klassisk musikk. Andre sentrale fagpersoner vil være i klaverfaggruppen.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne:
Generell kompetanse:
  • utvikle en praktisk og kunstnerisk forståelse for akkompagnatørens rolle gjennom arbeid med ulike instrument/stemmer

Kunnskaper:
  • orientere seg i notebildet med sikte på interpretasjon og fremføring

Ferdigheter:
  • demonstrere kunnskaper og ferdigheter i varierte og relevante stilistiske uttrykk

Innhold

Emnet skal gi studenten relevant kunnskap og ferdigheter rettet mot fremtidige yrkesoppgaver innen undervisning og utøvende virksomhet. Gjennom studiets utøvende virksomhet skal studenten tilegne seg stilistisk allsidighet og erfaring med varierte instrumental- og vokaluttrykk relevant til det profesjonelle liv som akkompagnatør. I arbeidet med sanglitteraturen vil tekstinterpretasjon stå sentralt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende eksamen1/1 A - F
Emnet har én utøvende eksamen om våren. Eksamen består av en 30 minutters fremføring av studentens akkumulerte repertoar. Eksamensrepertoaret skal inneholde både instrumentalt og vokalt akkompagnement.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte til all undervisning, Aktiv deltakelse (spill) ved minst 2 konserter, Innlevering av repertoarliste
Arbeidskravene må være godkjent av hovedinstrumentlærer før avsluttende eksamen, i hh til IUKs fraværsreglement. Manglende godkjenning av arbeidskrav resulterer i at studenten ikke får gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Vilde Baklid
Emneansvarlig
Erling Ragnar Eriksen

Arbeidsformer

Studiet stiller store krav til effektivitet, arbeidsdisiplin og evne til å organisere selv. Studiet stiller også spesielle krav til studentenes arbeidsforhold, da en vesentlig del av arbeidet foregår i samspill med andre. Undervisningen vil dels foregå i grupper, dels som individuell veiledning. En vil tilrettelegge veiledning etter behov med fokus på studentens utvikling som akkompagnatør. Andre undervisningsformer som er aktuelle er ensembleaktivitet, mesterklasser, prosjektarbeid og seminarer. All utøvende virksomhet under nevnte kategorier regnes som en uunnværlig del av studentens utvikling som utøvende musiker.

Åpent for

Utøvende musikk - videreutdanning

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020