MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Videreutdanning for ansatte med spesifikt ansvar i mobberelatert arbeid

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av:
Kunnskaper
Vurdere kvaliteten på metodene som blir brukt i barnehager, skoler og på lærlingeplasser for å følge med på barn og unges trivsel.
 • Vurdere kvaliteten på tiltak som iverksettes for å skape inkluderende miljøer og for å håndtere mobbing.
 • Gi råd til barnehager, skoler og lærlingeplasser i hvordan de kan følge med på det sosiale miljøet og gjennomføre tiltak som egner seg til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Gi råd om egnede verktøy.
 • Fungere som brobyggere mellom barn, unge og foreldre på den ene siden og barnehager, skoler og lærebedrifter på den andre siden i konkrete mobbesaker.
 • Fungere som brobyggere, koordinatorer og pådrivere i mobberelatert arbeid på ulike nivå i kommune og fylke.

Ferdigheter
 • Vurdere hva som er behovet for avdekking, håndtering og forebygging i konkrete mobbesaker.
 • Vurdere hva som må gjøres i konkrete mobbe saker for å undersøke hvilke individuelle , gruppe og system faktorer som opprettholder mobbing på en barnehage, skole og lærlingeplass.
 • Gi råd til barnehager, skoler og lærlingeplasser om hvilke verktøy de kan ta i bruk for å undersøke individuelle, gruppe og systemfaktorer når mobbing skjer.
 • Gi råd til barnehager, skoler og lærlingeplasser om virksomme tiltak på individ , gruppe og system nivå når mobbing skjer.
 • Ha kompetanse til å fungere som brobygger mellom barn, unge , foreldre og barnehager, skoler og lærlingeplasser i mobbesaker.
 • Se sammenhenger mellom lovverket og det systematiske arbeidet for et godt sosialt miljø
 • Samarbeide med kommune og fylkesledelse for å iverksette gode systemer på kommune og fylkesnivå.
 • Forstå egen rolle som brobygger i utviklingen av ansattes profesjonalitet i arbeidet med skolemiljøet

Generell kompetanse
 • utviklet en grunnleggende kunnskap og forståelse om mobbing som kan brukes for å kvalitetssikre arbeid med mobbing på individ, kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.
 • utviklet gode ferdigheter som forvaltere, brobyggere, pådrivere og koordinatorer i mobberelatert arbeid.

Innhold

Emnet tar sikte på å styrke generell kompetanse knyttet til mobbing på en slik måte at studentene blir bedre rustet til å ivareta mobberelaterte oppgaver som ligger i deres stilling og mandat. Tema mobbing blir sett i relasjon til forvaltningsoppgaver og rollen som brobygger, koordinator og pådriver i mobbearbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - F
Individuell hjemmeeksamen er individuell. Fagtekst på 4000 ord (+/- 10%) knyttet til det personlige læringsarbeidet. Studentene velger selv en relevant problemstilling. Disposisjonen godkjennes før fagteksten skrives. Alle hjelpemidler tilgjengelig. Graderte karakterer A-F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering 1: Planlegging av et læringsarbeid, Innlevering 2: Beskrive iverksettelsesprosessen i læringsarbeidet, Innlevering 3: Beskrive gjennomføring av læringsarbeidet, Innlevering 4: Evaluere læringsarbeidet
Obligatorisk fremmøte på samlingene. Det kan søkes om fritak fra undervisning på inntil 1 studiedag, ved sykdom eller andre gyldige grunner for fravær. Dersom fravær godkjennes vil studenten få en skriftlig tilleggsoppgave som må besvares innen gitt frist
Arbeidskrav: Å planlegge og utføre et personlig læringsarbeid, samt levere inn 4 arbeidsnotater, à 800 ord, +/- 10%.
Arbeidsnotat 1: Planlegging av et læringsarbeid
Arbeidsnotat 2: Beskrive iverksettelsesprosessen i læringsarbeidet
Arbeidsnotat 3: Beskrive gjennomføring av læringsarbeidet
Arbeidsnotat 4: Evaluere læringsarbeidet
Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke-godkjent

Fagperson(er)

Faglærer
Johannes Nilsson Finne, Grete Sørensen Vaaland , Cecilie Evertsen-Stanghelle, Hege Cecilie Nygaard Barker
Emneansvarlig
Tove Flack

Arbeidsformer

Emnet går over to semestre. Det legges opp til 4 samlinger à 2 dager + mellomarbeid. Samlingene vil bestå av forelesninger og ulike studentaktiviteter, som gruppearbeid, rollespill etc. Studentene vil få veiledning mellom hver samling relatert til mellomarbeid og arbeidskrav.

Åpent for

Studiet er rettet inn mot deltakere som er i en rolle der de i praksis har, kan eller skal påta seg spesifikt ansvar i arbeid med mobbing. Dette gjelder på både individ-, barnehage- og skolenivå, samt kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig nivå. Det kan være mobbeombud, elev- og lærlingeombud, fylkesmenn, ledere i skoler og barnehager, skole- og barnehageeiere, pedagogisk psykologisk rådgivere, ansatte i innsatsteam/ ressursteam, og andre med relevante arbeidsoppgaver, som for eksempel statsansatte med spesifikt ansvar innen feltet mobbing.

Emneevaluering

Studentene vil få mulighet til å gi tilbakemelding om utbytte av undervisningen på slutten av hver samling. I tillegg blir det laget et evalueringsskjema der studentene etter hvert seminar blir oppfordret til å gi tilbakemelding om forhold knyttet til studiets faglig innhold, arbeidsmåter, organisering og gjennomføring.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020