MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentens evne til å kunne ta håndverksmessige grep som komponist og/eller arrangør vektlegges.
Emnet og emnekombinasjonen tilbys under forbehold om antall studenter/søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • anvende fantasi og kreativitet i et selvstendig og personlig kompositorisk uttrykk

Kunnskaper:
  • realisere egne musikalske ideer.

Ferdigheter:
  • demonstrere en utdypet forståelse av interpretatoriske problemstillinger og valg

Innhold

Studentens evne til å kunne ta håndverksmessige grep som komponist og/eller arrangør vektlegges. Dette gjøres i en kombinasjon av partiturstudier, komposisjonsmetodiske analyser og arbeidsoppgaver. Disse skrives fortrinnsvis innen rammen av ensembler som instituttet har mulighet for å stille til veie. Det gir gruppeundervisning i interpretasjon av lærere med ulik bakgrunn og ulike faglige innfallsvinkler.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 A - F
Mappeevaluering. Endelig karakter i faget gis ut fra en portefølje av komposisjonsarbeider og en skriftlig besvarelse i interpretasjon, samt et eksamensprogram der studenten legger frem et repertoar på ca 12-15 min. av sine viktigste arbeider. Disse stykkene vurderes ut fra partitur/ programfiler. De kan suppleres med innspilling eller konsert, men instituttet forplikter seg ikke til å realisere slike opsjoner. Stykkene skal være individuelle arbeider, men med mulighet for veiledning fra faglærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det kreves tilstedeværelse i den obligatoriske undervisningen, samt forsvarlig personlig progresjon i skrivearbeidet for å kunne melde seg opp til eksamen. Uten høy tilstedeværelsesprosent på forelesninger uteblir grunnlaget for å tilegne seg et forsvarlig nivå innen egen skriveferdighet, og dermed for individuell veiledning. Ved starten av studiet klargjør faglærer hvilke oppgaver som er obligatoriske, samt tidsfrister for disse. Alternative oppgaver kan kun gis ut fra individuelle søknader.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lise Karin Meling

Arbeidsformer

Undervisningen foregår dels som forelesninger i full klasse og dels som individuell veiledning/undervisning.

Åpent for

Utøvende musikk - videreutdanning

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020