MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Videreutdanningen Andrespråkspedagogikk er et nett- og samlingsbasert tilbud rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke sin kompetanse i flerspråklighet og andrespråkslæring. Studiet har som mål å gi lærere i grunnskolen kunnskap om hvordan en kan legge til rette for god språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket for flerspråklige elever i et inkluderende læringsfellesskap. Studiet gjennomføres på deltid over ett år med 15 studiepoeng per semester. I hvert semester er det to samlinger à tre dager.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal etter fullført studium:
 • ha oppdatert kunnskap om lovverk og regelverk knyttet til undervisning og opplæring av flerspråklige elever
 • ha bred kunnskap om forskning og teorier knyttet til andrespråksutvikling og andrespråkslæring, inkludert forholdet mellom førstespråk og andrespråk.
 • ha forskningsbasert kunnskap om undervisning av flerspråklige elever, inkludert kunnskap om digitale hjelpemidler
 • ha kunnskap om kartlegging av flerspråklige elevers språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket, og om hvordan vanlig flerspråklig utvikling skiller seg fra språkvansker

Ferdigheter:
Studentene skal etter fullført studium:
 • kunne anvende lover og analysere læreplanen, og operasjonalisere kompetansemål i tråd med læreplanen i grunnleggende norsk og LK20
 • kunne arbeide systematisk med å styrke flerspråklige elevers utvikling av språk-, lese- og skriveferdigheter på andrespråket med utgangspunkt i forskning og teori
 • kunne vurdere ulike kartleggingsverktøy i kartlegging av flerspråklige elevers språk-, lese- og skriveopplæring på andrespråket, og kunne bruke resultater pedagogisk.

Generell kompetanse:
Studentene skal etter fullført studium:
 • kunne organisere særskilt språkopplæring for elever med enkeltvedtak etter §2.8, og kunne støtte flerspråklige elevers andrespråksopplæring i ordinær undervisning.
 • kunne reflektere over egen praksis i lys av teorier og forskning på feltet
 • kunne kommunisere med kollegaer, foresatte og PPT om opplæringen av flerspråklige elever.
 • kunne bidra til kompetanseheving på egen arbeidsplass

Innhold

Studiet tilbyr forskning- og teoribasert kunnskap om andrespråklæring, om læreplaner og rettigheter for flerspråklige elever, og om undervisning som fremmer flerspråklige elevers språk-, lese- og skriveutvikling på andrespråket. Kartlegging av flerspråklige elevers språk-, lese- og skriveutvikling på andrespråket vil også være et tema. Studiet tar sikte på å styrke lærere i grunnskolen sin kompetanse i å ivareta flerspråklige elevers behov i et inkluderende læringsfellesskap. Studiet er praksisorientert gjennom at deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha godkjent lærerutdanning og være ansatt i en lærerstilling på 1.-10. trinn.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 A - F
Eksamen vår 2021: mappevurdering hvor studentene velger to av tekstene som de har fått respons på, og bearbeider disse (2500 ord +/- 10% per tekst). Det skal medfølge et refleksjonsskriv. Det vil bli gitt en samlet vurdering gradert fra bokstavkarakter A til F.
Studenter som velger å avslutte studiet etter 15 studiepoeng, gis mulighet til å ta eksamen høst 2020 (innlevering av en bearbeidet tekst det er gitt respons på (2500 ord +/- 10 %). Det skal medfølge et refleksjonsskriv. Det vil bli gitt en samlet vurdering gradert fra bokstavkarakter A til F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
 • Innlevering av fire fagtekster hvor en reflekterer over utprøving i egen praksis i lys av teori og forskning (2000 ord +/- 10+%). Deltakelse og respons på medstudenters fagtekster på Canvas.
 • Innlevering av fire refleksjonslogger (500 ord +/- 10% per logg)
 • Kunnskapsformidling på egen arbeidsplass inkludert refleksjonslogg (500 ord +/- 10%)

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Arbeidskravene blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hege Rangnes
Faglærer
Marit Aasen , Hilde Lowell Gunnerud , Åse Kari Hansen Wagner , Per Henning Uppstad , Olaug Strand

Arbeidsformer

I studiet vektlegges ulike arbeidsmetoder som forelesninger, arbeid med casestudier, dialoger, veiledning og utprøving av teorier og prinsipper i egen undervisning hvor en begrunner didaktiske valg med utgangspunkt i teori/forskning. Aktiv deltakelse på universitetets læringsplattform (Canvas) vil være en viktig del av studiet. Det vil også være fokus på arbeid med å utvikle eget fagspråk, muntlig og skriftlig.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter, og det gjennomføres tidligdialoger hvert semester. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020