MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studiet i begynneropplæring er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet-strategi for etter -og videreutdanning 2016-2025. Studiet er forankret i nasjonale retningslinjer for fagene i grunnskolelærerutdanningene og læreplanverket for grunnopplæringen, Kunnskapsløftet. Studiet tilbys lærere på 1.-4.trinn, og vil passe for lærere i alle fag. Det er mulig å bygge videre til en mastergrad gjennom studiet «Lærerspesialist i begynneropplæringen»

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
 • Har kunnskap om overgang barnehage/skole
 • Har kunnskap om barns muntlige og skriftspråklige utvikling, språket som system og språket i bruk
 • Har kunnskap om norsk som andrespråk og flerspråklighet
 • Har kunnskap om teorier, metoder og relevant forskning i begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • Har kunnskap om tidlig innsats i begynneropplæringen
 • Har kunnskap om vurdering av lese- skrive og regneferdigheter, bla a ulike kartleggingsprøver
 • Har kunnskap om ulike læremidler og ressurser (også digitale medier/læremidler) i begynneropplæringen

Ferdigheter
Studenten
 • Kan legge til rette for overgang barnehage/skole
 • Kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i begynneropplæringen og grunngi fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever
 • Kan tilpasse opplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • Kan sikre progresjon i lesing, skriving og regning ved å bruke varierte metoder i lese- skrive og regneopplæringen på 1. - 4. trinn
 • Kan kjenne igjen tidlige tegn på lese- skrive- språk og regnevansker og iverksette tidlig innsats i begynneropplæringen
 • Kan kartlegge lese- skrive og regnevansker og gi læringsfremmende respons til alle elever
 • Kan vurdere læremidler for begynneropplæring, også digitale
 • Arbeid med utvikling av eget muntlig og skriftlig fagspråk

Generelt
Studenten
 • Kan legge til rette for at elever utvikler og videreutvikler grunnleggende ferdigheter
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i lesing, skriving og regning og gjøre rede for fagdidaktiske valg
 • Kan vurdere og reflektere over egen praksis med utgangspunkt i gjeldende lovverk, læreplaner og forskningsbasert kunnskap fra fag og fagdidaktikk
 • Er en sikker språkbruker både muntlig og skriftlig, og kan formidle sentralt fagstoff ved å bruke eget profesjonsspråk i studiet og på egen skole
 • Kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre med bakgrunn i nevnte fagfelt og derved bidra til å utvikle god praksis i begynneropplæring

Innhold

Studiet Begynneropplæring tar sikte på å styrke læreres kompetanse i den første lese- og skriveopplæringen, og den videre opplæringen i lesing, skriving og regning på 1- 4 trinn. Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing, skriving og regning i skolen. Det faglige innholdet i studiet henger sammen med gjeldende læreplan (KL20), og det vil være utprøving i praksis med vekt på å knytte teori og praksis sammen. Den forskningsbaserte kunnskapen kan bidra til hvordan skolen så tidlig som mulig kan være med og utjevne forskjeller. Et slikt perspektiv bidrar til at elever med ulike forutsetninger og ulik språklig bakgrunn i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning.

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet med minst 15 sp i norsk eller matematikk, eller godkjent barnehagelærer med minst 60 sp videreutdanning innrettet på undervisning på barnetrinnet, med minst 15 sp i norsk eller matematikk. Søker må være ansatt i lærerstilling i grunnskolen.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet tilbys lærere fra 1- 4 trinn og passer for lærere i alle fag.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 A - F
Mappevurdering, 2 bearbeidete fagtekster, 1 presentasjonsskriv og refleksjonsskriv. Mulighet for avsluttende eksamen i høstsemesteret (15 sp) med innlevering av mappe med en fagtekst.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell fagtekst 1, Individuell fagtekst 3, Refleksjonslogg 6, Individuell fagtekst 4, Refleksjonslogg 1, Gruppeoppgave 1, Refleksjonslogg 2, Refleksjonslogg 3, Individuell fagtekst 2, Refleksjonslogg 4, Gruppeoppgave 2, Refleksjonslogg 5
​Studentene prøver ut og reflekterer over undervisningsopplegg gjennom skriftlige individuelle tekster, totalt 4 stk. To gruppearbeid med muntlig presentasjon for faglærer og medstudenter. Deltagelse og respons til medstudenter på Canvas. Etter hver samling skriver studentene en refleksjonslogg, totalt 6 stk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Inga Kjerstin Birkedal , Edle Inga Bentsen

Arbeidsformer

 • Undervisningen blir lagt opp i form av forelesninger, seminarer, arbeid i grupper, individuelt arbeid og prosessorientert fagtekstskriving
 • Oppmøte på samlinger og aktiv deltagelse i undervisningen og på universitetets læringsplattform (Canvas) vil være en viktig del av studiet
 • Undervisningsopplegg prøves ut i egen praksis

Deltagernes egen yrkespraksis vil knyttes til studiet, og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Praksis

Din egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Det er derfor en forutsetning at du er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Begynneropplæring (1.-4. trinn), del 1 (VBO102_1) 15

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av Universitetet i Stavanger og Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.07.2020