MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet i begynneropplæring er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet-strategi for etter -og videreutdanning 2016-2025. Studiet er forankret i nasjonale retningslinjer for fagene i grunnskolelærerutdanningene og læreplanverket for grunnopplæringen, Kunnskapsløftet. Studiet tilbys lærere på 1.-4.trinn, og vil passe for lærere i alle fag. Det er mulig å bygge videre til en mastergrad gjennom studiet «Lærerspesialist i begynneropplæringen»

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
 • Har kunnskap om overgang barnehage/skole
 • Har kunnskap om barns muntlige og skriftspråklige utvikling, språket som system og språket i bruk
 • Har kunnskap om norsk som andrespråk og flerspråklighet
 • Har kunnskap om teorier, metoder og relevant forskning i begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • Har kunnskap om tidlig innsats i begynneropplæringen
 • Har kunnskap om vurdering av lese- skrive og regneferdigheter, bla a ulike kartleggingsprøver
 • Har kunnskap om ulike læremidler og ressurser (også digitale medier/læremidler) i begynneropplæringen

Ferdigheter
Studenten
 • Kan legge til rette for overgang barnehage/skole
 • Kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i begynneropplæringen og grunngi fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever
 • Kan tilpasse opplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • Kan sikre progresjon i lesing, skriving og regning ved å bruke varierte metoder i lese- skrive og regneopplæringen på 1-4 trinn
 • Kan kjenne igjen tidlige tegn på lese- skrive- språk og regnevansker og iverksette tidlig innsats i begynneropplæringen
 • Kan kartlegge lese- skrive og regnevansker og gi læringsfremmende respons til alle elever
 • Kan vurdere læremidler for begynneropplæring, også digitale.

Generelt
Studenten
 • Kan legge til rette for at elever utvikler og videreutvikler grunnleggende ferdigheter
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i lesing, skriving og regning og gjøre rede for fagdidaktiske valg
 • Kan vurdere og reflektere over egen praksis med utgangspunkt i gjeldende lovverk, læreplaner og forskningsbasert kunnskap fra fag og fagdidaktikk
 • Er en sikker språkbruker både muntlig og skriftlig, og kan formidle sentralt fagstoff ved å bruke eget profesjonsspråk i studiet og på egen skole
 • Kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre med bakgrunn i nevnte fagfelt og derved bidra til å utvikle god praksis i begynneropplæring

Innhold

Studiet tar sikte på å styrke læreres kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i begynneropplæringen i lesing, skriving og regning, både som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling. Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til begynneropplæringen i lesing, skriving og regning. I studiet inngår praktisk arbeid med gjeldende læreplaner med vekt på å identifisere hvordan lesing, skriving og regning kan brukes til å fremme elevenes kompetanse i flere fag.
Studentene vil møte helhetlige perspektiver på lesing, skriving og regning og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller. Et slikt perspektiv bidrar til at elever med ulik språklig bakgrunn, og ulike forutsetninger i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med disse grunnleggende ferdighetene.

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet med minst 15sp i norsk eller matematikk, eller førskolelærere med tilleggsutdanning for undervisning på barnetrinnet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 A - F
Vår 2019: Mappevurdering med to bearbeidete fagtekster, refleksjons- og presentasjonskriv (med mulighet for innlevering av mappevurdering med en fagtekst høst 2018).
Vurdering med graderte bokstavkarakterer fra A til F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fagtekst, Individuell fagtekst 2, Refleksjonslogg 6, Individuell fagtekst 3, Refleksjonslogg, Gruppeoppgave, Refleksjonslogg 2, Refleksjonslogg 3, Individuell fagtekst, Refleksjonslogg 4, Gruppeoppgave 2, Refleksjonslogg 5
 • Studentene prøver ut og reflekterer over undervisningsopplegg gjennom skriftlige fagtekster og muntlige presentasjoner 2 + 2 skriftlige fagtekster, respons fra faglærer. Ett gruppearbeid, muntlig presentasjon for faglærer og medstudenter
 • Deltagelse og respons til medstudenter på Canvas
 • Obligatorisk fremmøte til forelesninger og presentasjoner, etter hver samling skal studentene skrive refleksjonslogg.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Inga Kjerstin Birkedal , Edle Inga Bentsen
Faglærer
Aline Alves-Wold , Toril Frafjord Hoem

Arbeidsformer

 • Undervisningen blir lagt opp i form av forelesninger, seminarer, arbeid i grupper, individuelt arbeid og prosessorientert fagtekstskriving
 • Aktiv deltagelse i undervisningen og på universitetets læringsplattform (Canvas) vil være en viktig del av studiet.
 • Undervisningsopplegg prøves ut i egen praksis
 • Arbeid med utvikling av eget muntlig og skriftlig fagspråk
 • Presentasjon av faglig emne i eget kollegium

Deltagernes egen yrkespraksis vil knyttes til studiet, og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Begynneropplæring (1.-4. trinn), del 1 (VBO102_1) 15

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av Universitetet i Stavanger og Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Litteratur

2000 sider
Alver, V. R. (2014). Skolestart på andrespråket. Kap 9. I M. E. Frislid og H. Traavik (red.). Lese,skrive, regne. Oslo: Universitetsforlaget. (20 s)
Bentsen, E. Elever som strever med leseflyt og den andre leseopplæringen.
http://lesesenteret.uis.no/article.php?articleID=119905&categoryID=13436
Bjerke, C. B., et al. (2017). Begynneropplæring i norskfaget. Oslo, Gyldendal akademisk. (221 s.)
Bunting, M. (2014). Tilpasset opplæring : Forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (245 s.)
Fjørtoft, H., & Landslaget for norskundervisning. (2016). Effektiv planlegging og vurdering : Læring med mål og kriterier i skolen (2. utg. ed.). Bergen: Fagbokforl.
Håland, A. (red.). (2005). Leik og læring: grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. (50 s
Håland, A. (2016). Skrivedidaktikk: Korleis støtta elevane si skriving i fag? Oslo: Universitetsforl. (215 s)
Klæboe, G., Sjøhelle, D. K. (2013). Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (184 s)
Lundetræ, K., Tønnessen, F. E. (red.). (2014). Å lykkes med lesing: tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal akademisk forlag (280 s)
Myran, I.H. (2014) Oppdagende skriving - en vei inn i lesingen
Tilgjengelig herfra: http://utdanningsforskning.no/artikler/oppdagende-skriving--en-vei-inn-i-lesingen/ 14 s.
Traavik, H., Frislid, M. E. og Alseth, B. (2014). Ei oversikt over teorigrunnlaget for begynnaropplæringa. Kap 2. I M. E., Frislid og H. Traavik (red.). Lese, skrive, regne. (s.41-54) Oslo: Universitetsforlaget. (14 s)
Traavik, H. (2014). Vegar til skriftspråket. Kap 4. I M. E. Frislid, og H. Traavik (red.). Lese, skrive, regne. (s.83-107) Oslo: Universitetsforlaget.(25 s)
Tønnessen, E., & Vollan, M. (2010). Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur. Kristiansand: Høyskoleforl. (234 s.)
Veiledning til lærere Kartleggingsprøve i lesing:
 1. trinn: https://www.udir.no/globalassets/filer/vurdering/kartlegging/larerveiledninger-2017/les-1.trinn-bm.pdf
 2. trinn: https://www.udir.no/globalassets/filer/vurdering/kartlegging/larerveiledninger-2017/les_2_trinn_2017_bm.pdf
 3. trinn: https://www.udir.no/globalassets/filer/vurdering/kartlegging/larerveiledninger-2017/les_3_trinn_2017_bm.pdftrinn:

Dahle, A., Gabrielsen, N., & Skaathun, A. (2016). Når skriftspråket blir utfordrende : Utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene. Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
Lastes ned som pdf: https://lesesenteret.uis.no/getfile.php/13263764/Lesesenteret/B%C3%B8ker%20og%20hefter/pdf_utgaver/Idehefte_web.pdfrinnene
Tidlig innsats
Bjørnsrud, H., & Nilsen, S. (2012). Tidlig innsats - bedre læring for alle? Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Kulbrandstad, L., & Landslaget for norskundervisning. (2018). Lesing i utvikling : Teoretiske og didaktiske perspektiver (2. utg. ed.). Bergen: Fagbokforl. Landslaget for norskundervisning. (kap 3, 4, 5, 6 (135 s.)
Lyster, S. (2013). Å lære å lese og skrive : Individ i kontekst. Oslo: Gyldendal akademisk.
Fuglestad, Hoem, Håland, Hoem, Toril Frafjord, & Håland, Anne. (2017). God leseplanlegging. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Håland, Lorentzen, & Lorentzen, Rutt Trøite. (2007). Dialogar om tekst: Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Oslo: Universitetsforl. (221 s.)
Strømsø, H., Reichenberg, M., Rydland, V., Bråten, I., Hvistendahl, R., Anmarkrud, &., . . . Andreassen, R. (2007). Leseforståelse : Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis. Oslo: Cappelen akademisk forl.
Tekst til Bråten
Fagbok i bruk- lesestrategier, lastes ned som pdf:
http://www.videnomlaesning.dk/media/1547/ivar_braaten.pdf
https://lesesenteret.uis.no/getfile.php/1330072/Lesesenteret/B%C3%B8ker%20og%20hefter/pdf_utgaver/UIS_Fagbok_i_bruk_web.pdf
Bokstavprøve, lastes ned som pdf:
https://lesesenteret.uis.no/getfile.php/13263765/Lesesenteret/B%C3%B8ker%20og%20hefter/pdf_utgaver/Bokstavprove_web.pdf
Staveprøven, bestilles fra Lesesenteret.no, kr 75,-:
https://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/lesesenterets-staveprove-article85269-12686.html


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 06.12.2019