MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

Ifølge Utdanningsdirektoratets føringer for videreutdanningstilbudet, skal studiet legges tydelig opp mot Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 (Språkløyper), samt også gjenspeile sentrale aspekt fra NOU 2015: 2 Å høre til (Djupedalsutvalget).

Studiet er et tilbud til pedagogisk personale i barnehagen, og skal gjennomføres over to semester.

Deltakerne søker om studieplass via Utdanningsdirektoratets nettside. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har det faglige ansvaret.

Barns språkutvikling og språklæring utgjør 30 studiepoeng.

Læringsutbytte


Kunnskap

Studenten
 • har kunnskap om teorier og nyere forskning om barns språkutvikling og språklæring
 • har kunnskap om observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk og språkvansker, som grunnlag for tiltak
 • har kunnskap om språklige utfordringer (forsinkelser og vansker)
 • har kunnskap om språklig variasjon og språkmøter, inkludert barn med norsk som andrespråk
 • har kunnskap om språk og sosial deltakelse
 • har kunnskap om Språkløyper som del av barnehagebasert kompetanseutvikling
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsprosjekt

Ferdigheter

Studenten
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens språkarbeid, i lys av teorier og forskning på feltet
 • kan bruke språk- og leseaktiviteter som arbeidsformer i barnehagens språkarbeid
 • kan ta hensyn til barns ulike bakgrunner og forutsetninger
 • kan bruke observasjon, dokumentasjon og kartlegging for å iverksette tiltak - for det enkelte barn og for barnegruppen som helhet
 • kan bruke ny kunnskap for å iverksette barnehagebasert kompetanseutvikling

Generell kompetanse

Studenten
 • kan vurdere, tilrettelegge og stimulere barnehagens språkarbeid etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende rammeplan
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over varierte arbeids- og dokumentasjonsformer, alene og sammen med andre
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder barns språklæring
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til medstudenter og på egen arbeidsplass

Innhold

Studiet tar utgangspunkt i temapakkene i Språkløyper, og gir ytterligere faglig fordyping gjennom tekststudier, utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjon (muntlig og skriftlig). Grunnleggende tema i studiet er barns språkutvikling, språkstimulering, språkvansker, språk og sosial kompetanse, samtalen som språklæringsarena, språklig variasjon og språkmøter (inkludert barn med norsk som andrespråk), observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk (språklige forsinkelser og språkvansker), språkarbeid i overgangen fra barnehage til skole. Læringsmiljø (jf. NOU 2015: 2) vektlegges særlig gjennom fokuset på språk og sosial deltakelse, hvor lek er én arena som blir løftet fram, og språk og leseaktiviteter, hvor inkludering av alle barna - både yngre og eldre, majoritetsspråklige og minoritetsspråklige, jenter og gutter og barn med språkforsinkelser og språkvansker - framheves.

Forkunnskapskrav

Barnehagelærere og andre ansatte med pedagogisk utdanning, jf barnehagelovens bestemmelser § 17 og 18, og ansettelse som pedagogisk personale i barnehage.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Rapport og muntlig eksamen1/1 A - F

Muntlig eksamen (inntil 20 minutter) skal ta utgangspunkt i utviklingsarbeidet.

Skriftlig eksamen er rapporten fra utviklingsarbeid i egen praksis som skal ha et omfang på 4000 ord (+/-10 %), og tema skal ta utgangspunkt i studiets tematikk. Den skal inneholde teoretisk forankring, beskrivelse av planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeidet, samt vurdering av og refleksjon rundt arbeidet.

Både muntlig og skriftlig eksamen må bestås og det er faglærer som beregner samlet karakter ut fra vekting muntlig eksamen 30% og skriftlig eksamen 70%. Det gis kun samlekarakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskrav

1. Studentene skal gjennomføre forarbeid før hver samling, som innebærer gjennomgang av spesifikke økter på språkløyper, medfulgt av innlevering av et vurderingsskjema.

2. Studentene skal vurdere to økt-element ut fra bestemte kriterier.

3. Studentene skal delta på fire faglige debatter på sosiale media (facebook).

4. Studentene skal presentere barnehagedelen av språkløyper for en faggruppe.

5. Studentene skal delta aktivt i gruppearbeid relatert til fou prosjektet.

Studentene skal gjennomføre ulike arbeidskrav som presentasjon av Språkløyper for egen barnehage, deltagelse i fire faglige debatter på facebook, samt aktiv deltagelse i grupper som blir opprettet i forbindelse med fou prosjektet.

Alle arbeidskrav må være godkjent før endelig sluttvurdering gis (vurdering godkjent/ikke godkjent).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gunn Helen Ofstad
Faglærer
Maya Dybvig Joner, Ingvild Kristin Alfheim, Gunn Helen Ofstad, Monica Gundersen Mitchell, Åse Kari Hansen Wagner

Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger i første semester, der første samling er tre dager og de to påfølgende samlingene er to dager. Andre semester starter med en samling på tre dager og med de to påfølgende samlingene på to dager. Gjennomføring av muntlig eksamen kommer i tillegg til samlingene.

Tilbudet er delvis nettbasert og delvis samlingsbasert (på campus, UiS). Mellom samlingene er det leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform i den nettbaserte delen av studiet. Sosiale medier vil bli brukt når studentene skal delta på fire faglige debatter som en del av arbeidskravene. Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving i egen barnehage mellom samlingene.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Litteratur


(med forbehold om endringer)

Alfheim, I. og Fodstad, C. (2014). Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker. Oslo: Universitetsforlaget.

Bae, B. (2009). Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring? Norsk Barnehageforskning, 2 (1), 3-15.

Espenakk, U., Frost, J. et al. (2007). Språkveilederen. Oslo: Bredtvet kompetansesenter.

Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Håndbok og skjema, revidert utgave. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS (ISBN 978-82-7649-072-5). Følgende kapitler er obligatoriske:

* Språkvansker hos barn (s. 33-37)

* Implementering av TRAS i barnehager (s. 108-113)

* Tidlig språkutvikling hos norske barn (s. 115-120)

* Barn med flere språk (s. 123-130)

Gabrielsen, Nina N. og Oxborough, Gunn H.O. (2014). Det gode grunnlaget. I Lundetræ, K. og Tønnessen, F.E. (red). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal. 35-67.

Giæver, K. (2014). Inkluderende språkfellesskap i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Gjems, Liv (2014). Barn, språk, læring og lek. I Glaser, V., Størksen, I. og Drugli, M-B. (red). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. 410-423.

* Gjems, Liv (2008). Voksnes samtalestøtte i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 92 (5), 364-375.

Gjems, L. (2009). Å samtale seg til kunnskap: Sosiokulturelle teorier om barns læring om språk og gjennom språk. Bergen: Fagbokforlaget. Utvalgte kapittel

Hagtvet, B.E. et.al. (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk (1), s. 34-49.

* Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H. (2011). Lesefrø: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 144 sider.

Kibsgaard, Sonja og Kanstad, Marit (red) (2015). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. Utvalgte kapittel.

* Lyngseth, Else Johansen (2014). Forebyggende muligheter i barnehagen gjennom kartlegging og tidlig innsats. I Glaser, V., Størksen, I. og Drugli, M-B. (red). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. 307-323.

* Melby-Lervåg, Monica og Lervåg, Arne (2014). Språklig utvikling hos barn fra null til fem år. I Glaser, V., Størksen, I. og Drugli, M-B. (red). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. 167-188.

Roland, P. & Ertesvåg, K. (2014). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Oslo: Gyldendal. Følgende kapitler er obligatoriske:

* Endringsprosessen (s. 26-42)

* Implementeringskvalitet (s. 43-67)

Sandvik, M. & Spurkland, M. (2012). Lær meg norsk før skolestart. Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Sandvik, M., Garmann, N.M. og Tkachenko, E. (2014). Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006-2014. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Semundseth, Marit og Hopperstad, Marit Holm (red.) (2013). Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning. Oslo: Cappelen Damm.

* Stangeland, E.B., Wagner, Å.K.H ., Reikerås , E.K. (2014). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. 2014. Bergen/Trondheim: Fagbokforlaget. S. 65-90.

Størksen, Ingunn (2014). Sosial utvikling. I Glaser, V., Størksen, I. og Drugli, M-B. (red). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. 74-99.

Nettressurser:

Språkløyper: http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17614

http://lesesenteret.uis.no

http://skrivesenteret.no

http://nafo.hioa.no

http://www.nynorsksenteret.no

Barnelitteratur:

Se boklister i Språkløyper:

http://sprakloyper.uis.no/getfile.php/3%20Anbefalinger%20flerespråkligebøker%20med%20paralleltekst%20på%20norsk%5B1%5D.pdf

http://sprakloyper.uis.no/getfile.php/3%20livs%20bokliste.pdf

http://sprakloyper.uis.no/getfile.php/3%20nynorsk%20litteraturliste.pdf

Bakgrunnsdokumenter, lovverk og strategidokumenter:

Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekkrutering 2014-2020 http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/kompetanse_for_fremtidens_barnehage_2013.pdf (spesielt innhold om lærende organisasjoner)

Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (http://www.udir.no/Upload/barnehage/Rammeplan/rammeplan_bokmal_2011nett.pdf?epslanguage=no)

Lillejord, S., Børte, K., Halvorsrud, K., Ruud, E. & Freyr, T. (2015). TILTAK MED POSITIV INNVIRKNING PÅ BARNS OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE - En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning.

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Rapport&cid=1254013560244&pagename=kunnskapssenter/Hovedsidemal


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.07.2018