MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.
Ifølge Utdanningsdirektoratets føringer for videreutdanningstilbudet, skal studiet legges tydelig opp mot Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 (Språkløyper), samt også gjenspeile sentrale aspekt fra NOU 2015: 2 Å høre til (Djupedalsutvalget).
Studiet er et tilbud til pedagogisk personale i barnehagen, og skal gjennomføres over to semester.
Deltakerne søker om studieplass via Utdanningsdirektoratets nettside. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har det faglige ansvaret.
Barns språkutvikling og språklæring utgjør 30 studiepoeng.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
 • har kunnskap om teorier og nyere forskning om barns språkutvikling og språklæring
 • har kunnskap om observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk og språkvansker, som grunnlag for tiltak
 • har kunnskap om språklige utfordringer (forsinkelser og vansker)
 • har kunnskap om språklig variasjon og språkmøter, inkludert barn med norsk som andrespråk
 • har kunnskap om språk og sosial deltakelse
 • har kunnskap om Språkløyper som del av barnehagebasert kompetanseutvikling
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsprosjekt

Ferdigheter
Studenten
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens språkarbeid, i lys av teorier og forskning på feltet
 • kan bruke språk- og leseaktiviteter som arbeidsformer i barnehagens språkarbeid
 • kan ta hensyn til barns ulike bakgrunner og forutsetninger
 • kan bruke observasjon, dokumentasjon og kartlegging for å iverksette tiltak - for det enkelte barn og for barnegruppen som helhet
 • kan bruke ny kunnskap for å iverksette barnehagebasert kompetanseutvikling

Generell kompetanse
Studenten
 • kan vurdere, tilrettelegge og stimulere barnehagens språkarbeid etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende rammeplan
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over varierte arbeids- og dokumentasjonsformer, alene og sammen med andre
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder barns språklæring
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til medstudenter og på egen arbeidsplass

Innhold

Studiet er knyttet opp mot temapakkene i Språkløyper, og gir ytterligere faglig fordyping gjennom tekststudier, utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjon (muntlig og skriftlig). Grunnleggende tema i studiet er barns språkutvikling, språkstimulering, språkvansker, språk og sosial kompetanse, samtalen som språklæringsarena, språklig variasjon og språkmøter (inkludert barn med norsk som andrespråk), observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk (språklige forsinkelser og språkvansker), språkarbeid i overgangen fra barnehage til skole. Læringsmiljø (jf. NOU 2015: 2) vektlegges særlig gjennom fokuset på språk og sosial deltakelse.

Forkunnskapskrav

Barnehagelærere og andre ansatte med pedagogisk utdanning, jf barnehagelovens bestemmelser § 17 og 18, og ansettelse som pedagogisk personale i barnehage.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/1 A - F
Alle arbeidskrav må være godkjent før endelig sluttvurdering gis (vurdering godkjent/ikke godkjent).
Sluttvurdering: Skriftlig eksamen.
Skriftlig eksamen er rapporten fra utviklingsarbeid i egen praksis som skal ha et omfang på 4000 ord (+/-10 %), og tema skal ta utgangspunkt i studiets tematikk. Den skal inneholde teoretisk forankring, beskrivelse av planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeidet, samt vurdering av og refleksjon rundt arbeidet. Rapporten gis karakter etter karakterskala A - F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Arbeidskrav
Studiet har seks obligatoriske arbeidskrav som skal gjennomføres mellom samlingene. Arbeidskravene omfatter lesing av artikler med tilhørende faglig refleksjon, vurdering av Tras-case, gjennomgang av økter i Språkløyper og refleksjon rundt disse. Studentene skal også delta i en fagdiskusjon på Canvas. Med unntak av Tras-oppgaven skal arbeidskravene gjøres individuelt.
Alle arbeidskrav må være godkjent før endelig sluttvurdering gis (vurdering godkjent/ikke godkjent).

Fagperson(er)

Faglærer
Maya Dybvig Joner , Ingvild Kristin Alfheim, Gunn Helen Ofstad , Åse Kari Hansen Wagner
Emneansvarlig
Monica Gundersen Mitchell

Arbeidsformer

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger i første semester, der første samling er tre dager og de to påfølgende samlingene er to dager. Andre semester starter med en samling på tre dager og med de to påfølgende samlingene på to dager.
Studentene skal bruke flere ulike arbeidsformer. Gruppearbeid er sentralt i studiet og vil bli brukt til ulike læringsoppgaver. Studentene skal delta på artikkelseminar og presentere litteratur for medstudenter. Studentene skal planlegge og gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Det skal skrives en rapport fra utviklingsarbeidet. Utviklingsarbeidet skal også presenteres muntlig på en samling.
Tilbudet er delvis nettbasert og delvis samlingsbasert (på campus, UiS). Mellom samlingene er det leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform i den nettbaserte delen av studiet. Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving i egen barnehage mellom samlingene.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Litteratur


I tillegg til pensumlitteratur forventes det at studentene forholder seg til Rammeplanen, aktuelt lovverk som er relevant i forhold til barnehagesektoren, NoU’er, stortingsmeldinger, Utdanningsdirektoratets veiledere og rapporter.
Fagbøker:
 • Alfheim, Ingvild og Fodstad, Cecilie (2014). Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-9, 11 (107 sider)

 • Espenakk, Unni. et al. (2007). Språkveilederen. Oslo: Bredtvet kompetansesenter.Kap.1,2,3,4,5, 6 (93 sider)
 • Gjems, Liv (2016). Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet – på barns vilkår. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1,4,5,6,7, 8 (126 sider)

 • Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn og Drugli, May Britt (red.) (2018). Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 4, 7, 15, 22, 23, 24 (118 sider)

 • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H. (2011). Lesefrø: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (144 sider)

 • Kibsgaard, Sonja og Kanstad, Marit (red) (2015). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. (160 sider.)

 • Kibsgaard, Sonja (Red). (2018). Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kapittel 1 – 8) (132 sider)

 • Kvistad, Kari og Søbstad, Frode (2009). Kvalitetsarbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kapittel 6-9 (91 sider)

 • Schei, Sølvi.H. og Kvistad, Kari. (2012). Kompetanseløft. Langsiktige tiltak i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (160 sider)

 • Solstad, Trine, Jansen, T.T og Øines, A.M (2018). Lesepraksiser i barnehagen. Inn i litteraturen på mange måter. Bergen: Fagbokforlaget (Kapittel 1, 2, 3, 4 og kap 9) (74 sider)


I kompendium:
 • Buli-Holmberg, Jorun. (2012). Tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehagen. I Bjørnsrud, H; Nilsen, S. Tidlig innsats-bedre læring for alle? Cappelen Damm Akademisk. (15 sider)

 • Espenakk, Unni (2011). Språkvansker hos barn. I Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Håndbok og skjema, revidert utgave. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS. ( 5 sider)

 • Fodstad, Cecilie Dyrkorn. (2018). «Det handler ikke om å finne fem feil!» - Om kartlegging av språk i barnehagen. I Alfheim, Ingvild et al. Språklæring det siste året i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (s. 155-172)

 • Gabrielsen, Nina N. og Oxborough, Gunn H.O. (2014). Det gode grunnlaget. I Lundetræ, K. og Tønnessen, F.E. (red). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal. 35-67. (27 sider)

 • Gjems, Liv. (2011). Hverdagssamtalene – barnehagens glemte læringsarena? I L. Gjems og G. Løkken (red.) Barns læring om språk og gjennom språk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (43 – 67)

 • Karsrud, Fridunn Tørå (2014). Muntlig fortelling i barnehagen – En vei til danning, livsmot og literacy (s.80-109) Oslo: Cappelen Damm Akademisk (29 sider)


 • Roland, Pål. & Ertesvåg, K. (2014). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Oslo: Gyldendal. Følgende kapitler: Kapittel 2: Endringsprosessen (s. 26-42)

 • Rygvold, Anne Lise. (2012). Språkvansker hos barn. I Befring, Edvard; Tangen, Reidun (red) Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (16 sider)

 • Smidt, Jon (2013). Barns vei til literacy. I Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad (red). Barn lager tekster – om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning.

Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (13 sider)
 • Wagner, Åse Kari H og Walgermo, Bente Rigmor (2014). Flerspråklige barns språk- og leseutvikling I Lundetræ, K. og Tønnessen, F.E. (red). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal. 98-114. (17 sider)

 • Wagner, Åse Kari H. (2011). Barn med flere språk. I Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Håndbok og skjema, revidert utgave. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS (123-130) (8 sider)


Artikler lagt ut på Canvas:
 • Gjems, Liv (2008). Voksnes samtalestøtte i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 92 (5), 364–375. (11 sider)

 • Hogsnes, Hilde Dehnæs (2014). Barns muligheter for å erfare sammenhenger i overgang fra barnehagen til skolefritidsordning. Barn nr. 3, Norsk senter for barneforskning s. 45-60 (15 sider)

 • Stangeland, Elisabeth B., Wagner, Åse Kari H., Reikerås, Elin K. (2014). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. 2014. Bergen/Trondheim: Fagbokforlaget. s. 65-90. (25 sider)

 • Sæbbe, P. E & Mosvold, R. (2013). «Han går oppover mens han går nedover!» Femåringers refleksjoner om vertikal forflytning i klatrevegg. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning 6, 18

 • Hansen, J. E. & Alvestad, M. (2018). Educational language practices described by preschool teachers in Norwegian kindergartens. European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 26 (1)Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.10.2019