MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I studiet vil man lære mer om barns språk og språkutvikling, inkludert flerspråklige barn og barn med spesifikke språkvansker. Det blir fokusert på hvordan man kan arbeide systematisk med å legge til rette for et godt språkmiljø i barnehagen for alle barn. Samtidig vil studiet gi kompetanse knyttet til det å observere og tilpasse språkmiljøet til enkeltbarn når det er behov for det. Studiet skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter til å fange opp og følge opp barn med språklige forsinkelser. Leseaktiviteter og språkstimulering med samtalen i sentrum vil være praksisrelevante metoder som studentene vil få kompetanse i. Studiet er forankret i Rammeplanen.

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt studium ha fått kunnskap om:
 • Teorier og nyere forskning om barns språkutvikling og språklæring,
 • Teori og nyere forskning om flerspråklig utvikling og læring
 • Teori og forskning knyttet til spesifikke språkvansker og hvordan man kan legge til rette for gode tiltak her.
 • Observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk og språkvansker
 • Systematisk språkarbeid i barnehagen
 • Bruk av digitale verktøy i studiesammenheng
 • Barnehagen som arena for tidlig innsats; både gjennom forebygging og ved å sette inn tiltak når det avdekkes behov

Studentene skal etter endt studium ha fått ferdigheter til:
 • Å planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens språkarbeid i lys av teori og forskning på feltet
 • Å bruke observasjon, dokumentasjon og kartlegging for å iverksette tiltak for det enkelte barn og barnegruppen som helhet
 • Å kunne tilpasse språkmiljøet i forhold til enkelt barn når det er behov for det
 • Å vurdere seg selv som språklig rollemodell tilpasset barns ulike sosiale kontekster
 • Å bruke språk- og leseaktiviteter som arbeidsformer i barnehagens språkarbeid

Studenten skal etter endt studium ha generell kompetanse, hvor studenten:
 • kan vurdere, tilrettelegge og stimulere barnehagens språkarbeid etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende rammeplan
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over varierte arbeids- og dokumentasjonsformer, alene og sammen med andre
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder barns språklæring
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig

Innhold

Studiet utgjør 30 studiepoeng, og er strukturert rundt moduler. Modulene består av ulike tema, fordelt på høst og vår semester.
Modul 1: Språkutvikling. Tema tar for seg forskning og teori knyttet til barns typiske språkutvikling, slik at studenten kan planlegge, gjennomføre og vurdere språkarbeidet i lys av dette. Arbeidskrav; Fagtekst (1200 ord +/- 10%) ut fra modulens tema. Veiledning gis og vurderingsform er godkjent/ikke godkjent.
Modul 2: Systematisk språkarbeid i barnehagen. Tema tar for seg hvordan barnehagen kan sikre et godt språkarbeid for alle barn og omfatter også arbeid med utvikling av språkkompetanse i personalet. Praksisoppgave relatert til tema og egen praksis.
Modul 3: Flerspråklig utvikling. Temaet gir innsikt i forskning og teori knyttet til det å lære flere språk, og hvordan barnehagen kan ivareta barnas flerspråklige utvikling. I dette tema inngår også språklig variasjon, språklig identitet, barns deltagelse i lek og den voksnes rolle. Arbeidskrav: Fagtekst (1300 ord +/- 10%) om flerspråklige barn. Veiledning gis og vurderingsform er godkjent/ikke godkjent.
Modul 4: Hverdagssamtalen i barnehagen. Barn lærer språk gjennom å bruke språk, og uformelle samtaler er den form for interaksjoner vi finner mest av i barnehagen. Tema tar for seg forskning relatert til den voksne som språklige rollemodeller, og hvordan samtalen kan brukes som støtte for å øke barns språkdeltagelse. Praksisoppgave relatert til tema og egen praksis.
Modul 5: Språkaktiviteter i barnehagen. Teamet omfatter metoder knyttet til språkstimulerendeaktiviteter i barnehagen, med fokus på den voksnes rolle i tilrettelegging og støtte for barns deltagelse i språkaktiviteter. Praksisoppgave relatert til tema og egen praksis.
Modul 6: Språkvansker. Temaet tar for seg forskning og teori knyttet til ulike former for språkvansker og gir innsikt hvordan disse vanskene kommer til uttrykk. Arbeidskrav: Fagtekst (1500 ord +/- 10%) om språkvansker. Veiledning gis og vurderingsform er godkjent/ikke godkjent.
Modul 7: Tidlig innsats og kartlegging. Temaet gir innsikt i betydningen av tidlig innsats og kjennskap til ulike former for kartleggingsmateriell som kan benyttes i barnehagen. Arbeidskrav: Refleksjonsoppgave (1000 ord +/- 10%) knyttet til kartlegging og tiltak med utgangspunkt i egen praksis. Veiledning gis og vurderingsform er godkjent/ikke godkjent.

Forkunnskapskrav

Studiet tilbys pedagogisk personale i barnehagen, det vil si barnehagelærere og andre ansatte med pedagogisk utdanning, jf. barnehagelovens bestemmelser §§ 17 og 18. Studentenes egen yrkespraksis vil brukes i arbeidskrav og som refleksjonsgrunnlag. Det er derfor en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving i egen barnehage. Deltakerne på Barns språkutvikling og språklæring nettbasert søker om studieplass via Utdanningsdirektoratets nettside.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.
3 dagers hjemmeeksamen (3500 ord +/- 10%) knyttet til studiets moduler. Alle hjelpemidler tilgjengelig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering (1200 ord), Innlevering (1300 ord), Innlevering (1500 ord), Innlevering (1000 ord)
Studentene skal levere to arbeidskrav i hvert semester, til sammen fire for hele studiet. Studiet har en avsluttende hjemmeeksamen over tre dager i vårsemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gunn Helen Ofstad
Faglærer
Maya Dybvig Joner , Joakim Evensen Hansen , Monica Gundersen Mitchell

Arbeidsformer

Arbeidsmetodene i modulene er varierte og inneholder fagfilmer, forelesninger, refleksjonsspørsmål, praksisarbeid for utprøving i egen praksis, arbeid med faglitteratur, gruppediskusjoner med andre studenter og ulike studentaktiviteter. Studentene blir organisert i grupper som har videokonferanser sammen med fast veileder.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.

Litteratur

(Det vil komme endringer av pensumslitteratur):
I tillegg til pensumlitteratur forventes det at studentene forholder seg til Rammeplanen, aktuelt lovverk som er relevant i forhold til barnehagesektoren, NoU'er, stortingsmeldinger, Utdanningsdirektoratets veiledere og rapporter.
Fagbøker:
Alfheim, I. og Fodstad, C. (2014). Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-9, 11(107 sider)
Espenakk, U., Frost, J. et al. (2007). Språkveilederen. Oslo: Bredtvet kompetansesenter.Kap.1,2,3,4,5, 6 (93 sider)
Færevaag, Margaret Klepstad; Espenakk, Unni og Horn, Erna (2014). Tiltak til Tras. Info Vest Forlag. (84 sider).
Gjems, Liv (2016): Barnehagens arbeid med tidlig literasitet -på barns vilkår. Bergen: Fagbokforlaget. Kap1,4,5,6,7, 8 (126 sider)
Selås, Magnhild; Helland Gujord ,Ann-Kristin (red)(2017). Språkmøte i barnehagen.Fagbokforlaget (200 sider).
Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn og Drugli, May Britt (red) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 4, 8, 16, 23, 24, 25 (118 sider)
Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H. (2011). Lesefrø: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (144 sider.)
Kibsgaard, Sonja og Kanstad, Marit (red) (2015). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. (160 sider.)
Hagtvet, Bente E. (2004, 6. Opplag 2015): Språkstimulering-Tale og skrift I førskolealderen. Cappelen Akademisk (423 sider)
Kapitler og artikler
Buli-Holmberg, Jorun. Tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehagen. I Bjørnsrud, H; Nilsen, S (2012): Tidlig innsats-bedre læring for alle. Cappelen Damm Akademisk.(15 sider)
Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Håndbok og skjema, revidert utgave. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS (ISBN 978-82-7649-072-5). Barn med flere språk (18 sider)
Espenakk, Unni; Frost, Jørgen; Færevaag, Margaret Klepstad; Horn, Erna; Løge, Inger Kristine; Solheim, Ragnar Gees; Wagner, Åse Kari H. (2011). TRAS: Observasjon av språk i daglig samspill. Håndbok og skjema, revidert utgave. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS (ISBN 978-82-7649-072-5). Språkvansker hos barn (5 sider)
Gabrielsen, Nina N. og Oxborough, Gunn H.O. (2014). Det gode grunnlaget. I Lundetræ, K. og Tønnessen, F.E. (red). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal. 35-67. (27 sider)
Hagtvet, Bente E og Horn, Erna. Forebyggende satsing med vekt på styrking av barns språk. I Befring, Edvard; Tangen, Reidun (red) (2012): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (25 sider)
Helland, Turid. Språk og dysleksi. Kapittel 2 og 3.Fagbokforlaget (60 sider)
Karsrud, Fridunn Tørå (2014). Muntlig fortelling i barnehagen - En vei til danning, livsmot og literacy (s.80-109) Oslo: Cappelen Damm Akademisk (29 sider)
Rygvold, Anne Lise. Språkvansker hos barn. I Befring, Edvard; Tangen, Reidun (red) (2012): Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (16 sider)
Solstad, Trine (2011). Litterære samtaler i barnehagen (92-116). I L. Gjems og G. Løkken (Red.), Barns læring gjennom språk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (24 sider)
Wagner, Åse Kari H og Walgermo, Bente Rigmor (2014). Flerspråklige barns språk- og leseutvikling I Lundetræ, K. og Tønnessen, F.E. (red). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal. 35-67. (27 sider)
Gjems, Liv (2008). Voksnes samtalestøtte i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift, 92 (5), 364-375.(11 sider)
Hagtvet, B.E. et.al. (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk (1), s. 34-49. (15 sider)
Stangeland, E.B., Wagner, Å.K.H., Reikerås, E.K. (2014). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. 2014. Bergen/Trondheim: Fagbokforlaget. S. 65-90. (25 sider).


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020