MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette er et nettbasert videreutdanningsstudium på masternivå (30 stp) for barnehagelærere som arbeider i barnehage. Studiet gjennomføres på deltid over 1 år og er tilrettelagt for at studentene skal kunne kombinere jobb og studium.
Studiet kan innpasses i Master i barnehagevitenskap (som tilbys av Institutt for barnehagelærerutdanning) (http://www.uis.no/studietilbud/laererutdanninger/master/barnehagevitenskap-deltid/)
Studiet et støttet av Utdanningsdirektoratet med bevilgning fra 2020.

Læringsutbytte

Kandidaten har
 • Forskningsbasert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på barns språkutvikling og språklæring, inkludert kritisk refleksjon. I dette inngår også perspektiver på barns forventede språkutvikling og arbeid med språkstimulering (og da særlig leseaktiviteter, lek og samtalen) fra tidlig barneår.
 • Kunnskap om hvordan oppdage og iverksette tiltak for barn som av ulike grunner trenger ekstra støtte i sin språkutvikling og inkludering av disse barna i barnehagens pedagogiske arbeid.
 • Omfattende kunnskap om flerspråklig utvikling: Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og fremme barns norskspråklige kompetanse.
 • Inngående kunnskap om vurdering av kvalitet på arbeid med språk i barnehagen. Her inngår også kunnskap om det å bygge kompetanse i eget personale.
 • Kunnskap om hvordan gjennomføre tiltak som styrker læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos alle barn.

Ferdigheter:
Kandidaten kan
 • Kritisk vurdere forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens språkarbeid, i lys av teorier og forskning på feltet
 • Bruke observasjon, dokumentasjon og kartlegging for å iverksette tiltak - for det enkelte barn og for barnegruppen som helhet
 • Knytte beskrivelser av praksis til teori og reflektere teoribasert rundt disse beskrivelsene
 • Formidle faglig kunnskap skriftlig og muntlig

Kompetanse:
Kandidaten kan
 • Kritisk vurdere ny kunnskap om barns språkutvikling og språklæring i lys av barnehagens fagområder og verdigrunnlag
 • Analysere og vurdere behov for, samt iverksette tiltak for å utvikle arbeidet med barns språklæring i barnehagen

Innhold

Barns språkutvikling og språklæring er et nettstudium der studentene vil møte en helhetlig tilnærming til fagfeltet. Studentene vil få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet.

Forkunnskapskrav

Bachelor i barnehagelærerutdanning/bachelor i førskolelærerutdanning

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.
Fagtekst etter oppgave; omfang: 3000 ord +/- 10%, eksklusiv referanseliste.
Alle 4 arbeidskravene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen våren. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav høst, Obligatoriske arbeidskrav vår
Høst:
To arbeidskrav
Praksisarbeid: deling av kunnskap i eget kollegium, utprøving, skriftlig rapport 1500 ord.
Fagtekst 1500 ord. Valgt tema. Veiledning gis.
Vår:
To arbeidskrav
Praksisarbeid: skriftlig rapport 1500 ord.
Fagtekst 1500 ord. Valgt tema. Veiledning gis.

Fagperson(er)

Faglærer
Elisabeth Rege Filbrandt , Joakim Evensen Hansen , Hilde Lowell Gunnerud , Elisabeth Brekke Stangeland , Monica Gundersen Mitchell , Åse Kari Hansen Wagner , Ove Bergersen , Anne Kristine Solberg Runestad
Emneansvarlig
Gunn Helen Ofstad
Studieprogramleder
Ingeborg Margrete Berge

Arbeidsformer

Studenten får introduksjon i pensumslitteratur gjennom nettforelesninger. Parallelt med selvstudium i pensumslitteratur kan studenten gjennomføre skriftlige refleksjonsspørsmål og delta i diskusjoner på nett. Det skal gjennomføres to praksisarbeid, som også er definert som arbeidskrav, og disse kombinerer utprøving av metoder og teori i egen praksis med skriftliggjøring av faglige refleksjoner. I tillegg til praksisarbeid har studentene skriving av fagtekst.
Studentene er organisert i grupper på 7-10 studenter som følges opp av en fast faglig veileder. Gruppene deltar i flere gruppeaktiviteter; som faglig skriftlige diskusjoner online og faglige videokonferansene. Det gjennomføres egne felles (hele studentgruppen) videokonferanser hvor man går gjennom arbeidskrav og praksisarbeid og hvor studentene kan stille spørsmål direkte. Opptak av videokonferansen vil ligge tilgjengelig for alle studenter i to uker.
Studentene følges opp med skriftlig tilbakemelding på obligatoriske krav.

Praksis

Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er barnehagelærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis, deling i eget personale.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert (VBS210_1) 30

Åpent for

Ikke åpent for privatister

Emneevaluering

Studentevaluering: Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020