MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et årsemne i forlengelsen av VEK101 Digitale dirigentstudier.
Målgruppen for dette emnet er dirigenter som jobber i eller ønsker å jobbe i skolekorps. Utdanningen kan kombineres med arbeid. Det er en forutsetning at man har tilgang til et skolekorps for å kunne gjennomføre praksis. Studiet tar for seg hele skolekorpsløpet fra aspirant til overgangen til voksenkorps.
Formelt opptakskrav er oppnådd generell studiekompetanse og gjennomført Digitale dirigentstudier eller tilsvarende dirigentutdanning eller dokumentert tilsvarende realkompetanse gjennom innsendt videomateriale.
Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk forståelse av dirigentrollen i skolekorps. Dette omfatter blant annet pedagogikk, tilrettelegging av repertoar, planarbeid og yrkesetikk. Studiet omfatter også veiledning av utøvende aspekter som dirigentteknikk, kommunikasjon, metodikk og praksis i egen arbeidsplass.
Studiet skal gi skolekorpsdirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfagligleder i skolekorpset. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet og det frivillige musikkliv.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som følger:
Generell kompetanse:
 • Studenten skal ha forståelse for viktigheten av dirigentens ulike roller blant annet som musikalsk leder, sosial bidragsyter og som organisator i arbeidet med barn, ungdom, deres foresatte og i skolekorpsets nærmiljø.

Kunnskaper:
 • Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende utviklingstrekk hos barn og unge i alderen 6-19 år.
 • Studenten skal ha kunnskap om gruppepsykologi og skal kunne skape et godt læringsmiljø i korpset.
 • Studenten skal ha kunnskap om tilpasset opplæring, og om hvordan man tilrettelegger undervisningen for flere nivå og aldre samtidig.
 • Studenten må kjenne de ulike instrumentenes egenskaper og utfordringer ved begynnernivå.

Ferdigheter:
 • Studenten får innføring i ulike planverktøy som kan bidra til bedre organisering av egen undervisningsvirksomhet.
 • Studenten skal kunne bidra aktivt i skolekorpsets planarbeid. Dette gjelder for eksempel rekruttering, opplæringsløp og overganger mellom de ulike undervisningsnivå, organisering av undervisning, samarbeid med kulturskole osv.
 • Studenten skal kjenne til kvalitetstegn ved korpsrepertoar og hvordan man finner og tilrettelegger repertoar for sin besetning og den enkelte musikant.
 • Studenten skal kjenne til og kunne anvende ulike metoder og verktøy for innlæring av basale musikalske ferdigheter på alle nivåer - fra samspill for nybegynnere til overgangen til voksenkorps.

Innhold

1. semester - høst:
 • Deltakelse ved Dirigentuka i Stavanger (i august).
 • Digital forelesningsserie, del 1. Nettbasert. Gjennomføres hjemmefra og etter egen fremdriftsplan.
 • Praksis i eget korps. Studenten filmer seg selv og sender inn videopptak. Deretter avtales tid for veiledning, der dirigentlæreren og studenten sammen evaluerer de innsendte videoene. Dette skjer via videosamtale og gjennomføres hjemmefra.
 • Skriftlig semesteroppgave.

2. semester - vår:
 • Deltakelse ved praksishelg i Stavanger i januar.
 • Digital forelesningsserie, del 2. Nettbasert. Gjennomføres hjemmefra og etter egen fremdriftsplan.
 • Praksis i eget korps. Studenten filmer seg selv og sender inn videopptak. Deretter avtales tid for veiledning, der dirigentlæreren og studenten sammen evaluerer de innsendte videoene. Dette skjer via videosamtale og gjennomføres hjemmefra.
 • Videoopptak av den hjemmebaserte delen av eksamen. 20 minutter videoopptak der minst 1/3 er opptak av instruksjon/prøvesituasjon og minst 1/3 er opptak av gjennomspilling/konsertsituasjon.
 • Skriftlig hjemmeeksamen.
 • Eksamenshelg i Stavanger. Studentene skal gjennomføre en prøve og en fremføring med et praksisensemble.

Forkunnskapskrav

Digitale dirigentsstudier eller tilsvarende kompetanse

Eksamen/vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen, eksamensvideo (dig.), praktisk eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig hjemmeeksamen1/3 Bestått - Ikke bestått
Eksamensvideo1/3 Bestått - Ikke bestått
Praktisk eksamen med et praksiskorps 1/3 Bestått - Ikke bestått
 1. Skriftlig hjemmeeksamen. Leveres senest 3 uker før praktisk eksamen.
 2. Eksamensvideo. Eksamensvideo må være levert senest innen 14 dager før praktisk eksamen. Eksamensvideoen skal bestå av til sammen 20 minutter videoopptak der minst 1/3 er opptak av instruksjon/prøvesituasjon og minst 1/3 er opptak av gjennomspilling/konsertsituasjon. Repertoaret velger kandidaten selv, i samråd med faglærer. Videoen skal være filmet slik at man ser dirigentens ansikt godt, dvs. at dirigenten skal være filmet forfra (altså kamera bak ensemblet).
 3. Praktisk eksamen med et praksiskorps i Stavanger i forbindelse med siste samlingshelg. Repertoaret skal ha ca. 5-10 minutters varighet og velges i samråd med faglærer. Kandidaten kan bli bedt om å gjennomføre en prøvesituasjon, en gjennomspilling, eller en kombinasjon av disse. Repertoaret velges fra det aktuelle praksisrepertoaret. Dette er det samme repertoaret som blir benyttet under vintersamlingen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk deltakelse ved samlingene i Stavanger. For å gå opp til eksamen må alle skriftlige innleveringer være levert og godkjent og alle flersvarsoppgaver i MOOCen være godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Birgitte Grong
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Studiet består av tre Hovedkomponenter:
Samlingsbasert undervisning. Gruppeundervisning. Forelesninger, diskusjoner, refleksjonssamtaler, praksis/mesterklasser.
Nettbasert forelesningsserie. Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må besvare og løse oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og utvikle forståelse.
Individuell veiledning av praksis i eget korps. Veiledningen skjer via videosamtale.

Åpent for

Utøvende musikk - årsstudium

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 09.07.2020