MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et utøvende fordypningsemne på videreutdanningsnivå , som en naturlig forlengelse av Ensemble/-kammermusikkemnene i Bachelorprogrammet, og kombineres i videreutdanningsprogrammet med instrumentalemne VUA100 for å utgjøre et heltidsstudium. Emnet er konsentrert om innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student.
Det oppnevnes en egen fagperson som har koordineringsansvar i klassisk seksjon for de enkelte kammermusikkgruppene. For jazz/improvisasjon ligger det samme ansvaret til undervisningsleder. Det overordnede ansvaret ligger hos fag- og programansvarlige.

Læringsutbytte

Generell kompetanse:
  • Utvikle en god og differensiert rolleforståelse som ensemblemusiker

Kunnskap:
  • Utvikle kunstnerisk forståelse for ulike stilarter og uttrykksmåter i de kammerensembler som er naturlige og sentrale for instrumentet

Ferdigheter:
  • Utvikle evne til kammermusikalsk samspill
  • Utvikle forutsetninger for å lede og instruere kammermusikk på ulike nivåer

Innhold

Studiene består av følgende hovedelementer:
Innstudering og repertoarkunnskap (18 sp)
Konsertpraksis ( 9 sp)
Instrumentkunnskap ( 3 sp)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende musikk 1/130 minutterA - F
Det gis kontinuerlig vurdering hvert semester. Videre avholdes en avsluttende eksamenskonsert, og det settes en egen eksamenskarakter. Ved eksamen skal studenten fremføre verker med en samlet spilletid på 30 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskravene innebærer bl.a. 4 dokumenterte timer med instruktør og må være godkjent av hovedinstrumentlærer før avsluttende eksamen. Normalt skal man i løpet av kurset ha gjennomgått dobbelt så mye repertoar som programkravet er til eksamen.
Manglende godkjenning av arbeidskrav resulterer i at studenten ikke får gå opp til eksamen, i hht. fremmøtekrav ved UK.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas , Stein Inge Brækhus
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Studiet stiller store krav til effektivitet, arbeidsdisiplin og evne til å organisere seg selv. Studiet stiller også spesielle krav til studentenes arbeidsforhold, da en vesentlig del av arbeidet må foregå i samspill med andre.
En koordinator har hovedansvar for studiet i sin helhet. I tillegg skal hver faste gruppe ha sin egen ansvarlige instruktør.

Åpent for

Utøvende musikk - videreutdanning

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020