MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i tverrfaglig veiledning og veiledningspedagogikk. Dette innebærer at ulike sentrale elementer i veiledning, som roller, tverrprofesjonell kommunikasjon og veiledningsprosessen, presenteres teoretisk og i vekselvirkning med praktiske øvelser. Veiledningstradisjoner og metoder blir sett i relasjon til etikk, verdier og menneskesyn. Emnet skal bidra til at studenten arbeider selvstendig og reflektert med praktisk og teoretisk problemløsning.

Læringsutbytte

Etter fullføring av emnet skal studenten kunne:
Kunnskaper:
 • Analysere og forholde seg kritisk til grunnleggende kunnskap om pedagogikk, veiledningsteori og læringsprosesser.
 • Ha inngående kunnskap om, forstå og kritisk reflektere over hvordan kunnskapssyn og eget menneskesyn kommer til uttrykk i fagutøvelse, utvikling og veiledning.
 • Ha inngående kjennskap til ulike veiledningstradisjoner, med spesiell fordypning i integrativ tradisjon.

Ferdigheter:
 • Arbeide selvstendig med å planlegge, gjennomføre og evaluere veiledningsprosess som er etisk og teoretisk forankret.
 • Kritisk vurdere og anvende ulike veiledningsverktøy.
 • Mestre metarefleksjon over egen rolle samt metodeintegrasjon.
 • Framstå som trygg og reflektert i daglig kommunikasjon og i særlig krevende relasjonelle møter.
 • Ta i bruk solid innsikt i tverrprofesjonell kommunikasjon og kunne formulere faglige resonnement.

Generell kompetanse:
 • Ha utviklet bevissthet om eget perspektiv på egen profesjonstilhøring og veilederrolle. De skal kunne utøve en etisk forsvarlig ledelse av veiledningsprosesser.
 • Ha utviklet en trygg veilederidentitet, evne til egne refleksjoner, feltkompetanse, samt kunnskap om den samfunnspolitiske kontekst veiledningen inngår i.

Innhold

 • Ulike veiledningstradisjoner og metodeintegrasjon
 • Pedagogisk grunnlag for veiledning
 • Tverrprofesjonell kommunikasjon og samhandling
 • Roller og relasjoner i veiledningsprosessen
 • Menneskesyn, etikk, verdier og identitet i veiledning
 • Veiledning i en samfunnsvitenskapelig kontekst

Forkunnskapskrav

Fullført 3-årig profesjonsutdanning eller tilsvarende + minimum 1 års relevant yrkeserfaring etter endt grunnutdanning.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/11 Bestått - Ikke beståttAlle.
Mappen skal inneholde:
 • Et refleksjonsnotat over oppgitt tema, 1500 ord (+/- 10 %).
 • Et fagnotat over valgt tema, 1000 ord (+/- 10 %).
 • Skriftlig formulering av egne læringsmål.

Det er ingen kontinuasjonseksamen i emnet. Dersom studenten ikke består eksamen, gis studenten et nytt forsøk påfølgende semester sammen med neste kull, i tråd med den til enhver tid gjeldende emnebeskrivelse.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav - basisgrupper, Nærværskrav - undervisning, Avklaring av læringsmål
 • Deltakelse i tverrprofesjonelle basisgrupper 75 %.
 • Obligatorisk nærværsplikt med 75 % i emnet der dette er merket med * i undervisningsplanen.
 • Ved studiestart skal studenten avklare sine individuelle læringsmål i en samtale med fagansvarlige ved studiet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tone Haugs

Arbeidsformer

Emnet baserer seg hovedsakelig på studentaktive metoder. Det blir brukt varierte arbeidsformer i studiet; seminarer, gruppearbeid, framlegg, rollespill, lærerveiledede øvingsoppgaver, forelesninger og selvstudier.
Det blir lagt stor vekt på skriving som verktøy til bevisstgjøring og dokumentasjon på egenutvikling gjennom hele studiet. Studentene har ansvar for egen læring og medansvar for medstudenters læring og utvikling.
Emnet er krevende med hensyn til krav om egenutvikling i veilederrollen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Veiledningsteori og metodikk I (VEI100_1) 10

Åpent for

Tverrfaglig veiledning - videreutdanning

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur

Obligatorisk pensum.
Aubert, AM., Bakke I.M. (2008) Relasjonskompetanse i profesjonelle hjelpende relasjoner. I Utvikling av relasjonskompetanse. Kap.10-12 s. 166-199, Gyldendal Akademiske (33 s.)
Barbosa da Silva, A. (2006) "Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid" Kap 1 og 2 s. 21-80 (59 s.) Gyldendal akademisk
Bødtker Walstad, Pål H. (2013)»Dannelse og forandring» i Nødvendige omveier, en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70 års dag.Alvsvåg, H., Bergland, Å. og Førland, O. (red) s.217-229) Cappelen Damm Akademisk (12 s.)
Ebert, W og Könnecke-Ebert Innføring i den integrative rådgivning og terapi for rusmisbrukere, (grunnlaget for det integrative konsept frå Europeisk akademi for psykososial sunnhet (EAG) Oversatt av Christian Landmark http://www.integrativ-terapi.no/download/tidsskrift/2-2010.pdf
Ebert, W og Könnecke-Ebert Innføring i den integrative rådgivning og terapi for rusmisbrukere, (grunnlaget for det integrative konsept frå Europeisk akademi for psykososial sunnhet (EAG) Oversatt av Christian Landmark http://www.integrativ-terapi.no/download/tidsskrift/1-2011.pdf
Eide, Grelland, Kristiansen, Sævareid og Aasland (2008) Til den andres beste, en bok om veiledningens etikk. kap 1,2,og 5 Gyldendal akademiske (47s.)
Gilje, N. og Grimen,H. (1993) Samfunnsvitenskapens forutsetninger. Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Kap 7 fra s.142-175 Hermeneutikk, forståelse og mening. Universitetsforlaget (32 s.)
Hansen, Finn Thorbjørn(2008) At stå i det åpne, Dannelse gennom filosofisk undren og nærvær Del 2 kap. 4 s.240-323 Hans Reitzels forlag, København (83 s.)
Klemp, Torunn (2013) «Refleksjon- hva er det, og hvilken betydning har den i utdanning til profesjonell lærerpraksis? www.idun.no/uniped/2013/01
Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe og Klaus Jonas (2012) An intoduction to social psychology. Kap.1 (s 1-25 og 3-8 (s.55-273) BPS Blackwell (243s.)
Petzold, Hillarion (2008) Integrativ supervisjon og organisasjonsutvikling - filosofiske og sosialvitenskapelige perspektiver. Del 1 s. 23-77 Supervisorisk kultur og transversalitet. Conflux (54 s.)
Røkenes, Odd H. og Hanssen, Per H. (2012) Bære eller briste, kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Kap 1,2,3 s.9-101 Fagbokforlaget. (90 s.)
Skau G.M (2012) Personlig kompetanse- en dobbel utfordring I veiledning. I Flerstemt veiledning.(s.53-71) Gyldendal akademiske, Oslo (20 s.)
Sørensen I.M (2010) Læringsmiljø, læringsrum og læringsstile; Kapt 5. i Klinisk vejledning og pædagogisk kompetense i professionsutdannelser. (s. 105-128) Munksgaard, Danmark (23 s.)
Straume, Ingrid S. (2013)(red) Danningens filosofi-historie. Gyldendal akademiske, Oslo s15-55 (40 s.)
Wyller, T (2005) i Christoffersen, Svein Aage red. "Profesjonsetikk" Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. S. 40-63 (23 s.)
Aadland,E (2006)Veiledning i etiske dilemmaer i Teslo, A.L (2006) (red)Mangfold i faglig veiledning,Universiteteforlaget
Totalt sider: 770
Anbefalt litteratur:
Aubert, AM., Bakke I.M. (2008) Relasjonskompetanse i profesjonelle hjelpende relasjoner. I Utvikling av relasjonskompetanse. Gyldendal Akademiske
Baltzersen, Rolf K. (2008) Å samtale om samtalen, veiledning og metakommunikasjon. Fagbokforlaget (152 s.)
Barbosa da Silva, A. (1989) Helhetssynet på pleie- et spørsmål om menneskesyn. Fagtidsskriftet SYKEPLEIEN nr.17/89
Beck-Karlsen, J. (2003) Gode fagtekster. Essayskriving for nybegynnere. Universitetsforlaget. (170 s.)
Bjerknes, M. S. og Christiansen, B. (2015)(red) Praksisveiledning med sykepleierstudenter Gyldendal
Heuring, M., Petzold, H.G. (2003)» Emotionale Intelligenz» (Goleman), «reflexive Sinnlichkeit» (Dreizel), «sinnliche Reflexivität» (Petzold) als Konstrukte für die Supervision. Bei www.fpi-publikationen.de/supervision-SUPERVISION:Theorie-Praxis-Forschung. Eine interdisziplinäre Intemet-Zeitschrift-14/2003
Heuring, M., Petzold, H.G. (2004)»Rollentheorie und Rollenkonfliktmodellmodell und ihre Bedeutung für die Supervision Bei www.fpi-publikationen.de/supervision-SUPERVISION:Theorie-Praxis-Forschung. Eine interdisziplinäre Intemet-Zeitschrift-1/2004:
Petzold, Hillarion Integrative therapy in a nutshell-Integrative Therapie kompakt. Amsterdam,Düsseldorf,Krems,Paris (10 s.)
Skagen, K (2004)I veiledningens landskap, Innføring i veiledning og rådgivning. Høyskoleforlaget, Kristiansand
Straume, Ingrid S. (2013)(red) Danningens filosofi-historie. Gyldendal akademiske, Oslo
Teslo, A.L (2006) (red)Mangfold i faglig veiledning,Universiteteforlaget


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.10.2019