MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet har et humanistisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig grunnlag og bygger på hovedemnene i Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie (2005). Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og oppnå større innsikt omkring grunnleggende verdier i omsorgen til kreftsyke personer og deres pårørende. Relevante tema relatert til sykepleiens grunnlagsforståelse, kommunikasjon, etikk og etisk refleksjon inngår. Emnet vektlegger også kunnskaper om psykologiske begreper og teorier, kriser og mestring som grunnlag for å møte kreftpasienter og pårørende som står overfor livstruende sykdom. Kunnskap om forebygging av kreft, årsaker til kreft, kreftsykdommer, aktuelle behandlingsformer ved kreft og lindring av symptomer er sentrale tema. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode og heve sin informasjonskompetanse gjennom å finne, analysere og anvende relevante vitenskapelige artikler.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har utvidet sykepleiefaglig grunnlagsforståelse
 • har utvidet relasjons- og kommunikasjonskunnskap
 • har utvidet kunnskap om etiske teorier og prinsipper
 • har inngående kunnskap om krise, sorg og tap
 • har inngående kunnskap om mestring og mestringsteorier
 • har kunnskap om forebygging av kreft og ulike kreftfremkallende faktorer
 • har utvidet kunnskap om tumorbiologi, ulike kreftsykdommer og aktuelle behandlingsformer
 • har utvidet kunnskap om smerte og smertebehandling relatert til kreftsykdom
 • har utvidet kunnskap om forebygging og håndtering av bivirkninger knyttet til kreftbehandling
 • har inngående kunnskap om hvordan det kan oppleves å få en kreftdiagnose
 • har utvidet kunnskap om ulike betydninger kreftsykdom kan ha for pasient og pårørende
 • har kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger, forskningsprosessen og ulike forskningsmetoder

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan vurdere betydningen av omsorgsfull og verdig sykepleie til kreftpasienter og pårørende før, under og etter behandling, og i livets sluttfase
 • kan identifisere og vurdere ulike fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov hos kreftpasienten og deres pårørende
 • kan iverksette relevante tiltak knyttet til kreftpasientens ulike behov
 • kan dokumentere relevante sykepleietiltak til kreftpasienten før, under og etter behandling, og i livets sluttfase
 • kan vurdere betydningen av psykososial støtte før, under og etter behandling, og i livets sluttfase
 • kan vurdere betydningen av å styrke kreftpasientens og pårørendes livskvalitet i møte med krise, sorg og tap
 • kan vurdere betydningen av relasjons- og kommunikasjonskunnskap i møte med kreftpasienten og pårørende før, under og etter behandling, og i livets sluttfase
 • kan vurdere etiske problemstillinger innen kreftsykepleie og behandling
 • kan vurdere betydningen av tverrfaglig samarbeid, samhandling, oppfølging og tilrettelegging ut fra kreftpasientens og pårørendes behov
 • kan redegjøre for ulike vitenskapsteorier og forskningsmetode
 • kan søke informasjon og anvende forskningsresultater i arbeid med faglige problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan reflektere selvstendig over betydningen av sykepleiefaglig grunnlagsforståelse som basis for kreftsykepleie
 • kan reflektere over eget verdigrunnlag i møte med kreftsyke pasienter og deres pårørende
 • kan reflektere kritisk over etiske problemstillinger innen kreftsykepleie og behandling
 • kan analysere og vurdere faglige problemstillinger knyttet til kreftsykepleie og behandling
 • kan bidra til nytenkning gjennom litteratursøk, gransking og vurdering av vitenskapelig artikkel

Innhold

Del A Etikk og psykososiale emner
- Etikk og menneskesyn
- Sykepleiefaglig grunnlagsforståelse
- Omsorg og verdighet
- Kommunikasjon, samhandling og relasjonskompetanse
- Reaksjoner på og opplevelser ved å få og leve med en kreftsykdom
- Krise, sorg og tap
- Mestringsteorier
Del B Sykepleie og medisinsk behandling av pasienter med kreft
- Årsaker til og forebygging av kreft
- Onkologi med tumorbiologi
- Kreftsykdommer og behandlingsformer
- Smerte og smertebehandling
- Sykepleie ved ulike behandlingsformer
Del C - Forskningsprosessen
- Vitenskapsteori
- Forskningsmetode: Kvalitativ metode og kvantitativ metode
- Forskningsetikk
- Litteratursøk

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/14 dagerA - F
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studiedeltakelse, Skriftlig prøve, 2 Fagnotat
1.Nærværsplikt
2. Skriftlig prøve
3. To fagnotat
Ad. 1: Det er 75% nærværsplikt i all teoriundervisning, fremlegg av gruppearbeid og studieoppgaver. Ved fravær utover 25% må studenten utarbeide en skriftlig oppgaver etter nærmere angitte retningslinjer.
Ad.2: Individuell skriftlig prøve innen kunnskapsfelt der kreftsykepleieren har et delegert legeansvar ift smertebehandling og cytostatika. Den individuelle testen innebærer et forarbeid som organiseres gruppevis. Gruppearbeid og prøve følger nærmere angitte retningslinjer som publiseres på Canvas.
Ad 3: Det skal utarbeides to individuelle fagnotat, ett høst og ett vår. Disse følger nærmere angitte retningslinjer som publiseres på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kjersti Stormark Rabanal
Faglærer
Siv Tove Aunan
Studieprogramleder
Kjersti Stormark Rabanal

Arbeidsformer

Utdanningen legger vekt på studentaktive arbeidsmåter som fremmer studentens selvstendighet, evne til samarbeid, refleksjon, videreutvikler evnen til problemløsning og kritisk tenkning. Aktuelle arbeidsformer er litteraturstudie, gruppearbeid, seminar og forelesninger. Utarbeidelse av fagnotat inngår som en viktig del av emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kreftsykepleie 1 (VKS100_1) 20

Åpent for

Kreftsykepleie - videreutdanning

Emneevaluering

Evaluering: skriftlig og muntlig. Emnet evalueres i tråd med UiS retningslinjer.

Litteratur

Litteraturlisten består av obligatorisk pensum og anbefalt litteratur. Litteratur merket K inngår i kompendium. Noen boktitler er gjennomgående for flere emner. Det tas forbehold om justering i litteratur/pensum. Justeringer publiseres på Canvas ved semesterstart. Informasjon om litteratur/pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet.
Obligatorisk pensum VKS110
Del A - Etikk og psykososiale emner
Alvsvåg, H. (2010). Kjærlighet som grunnlag i helsevesenet. Michael, 7(2), 244-253 (K)
Antonovsky, A. (1972). Breakdown: A needed fourth step in the conceptual armamentarium of modern medicine. Social Sciences & Medicine. 6(5), 537-544.
Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International. 11(1), 11-18.
Barbosa da Silva, A (red.) (2006). Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.1-4 og 8-9
Dysvik, E. (2005). Smertens natur slik den tematiseres innenfor ulike teoretiske rammer. Kliniske implikasjoner. Omsorg 3/2005. 39-46 (K)
Eriksson, K. (2013). Jag var där, jag såg, jag vittnade och jag blev ansvarig- den vårdande etikens mantra. I: Alvsvåg, H, Bergland, Å, Førland, O.(red.) Nødvendige omveier. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 69-84 (K)
Eriksson, K. (2005). Begrepet lidelse. I: Det lidende mennesket. Oslo: Tano Forlag.19-26 (K)
Furnes, B. og Martinsen K. (2010). Ulike perspektiv på sorg og følger for omsorg og hjelp. Michael 7(2), 270-280
Lazarus, R.S. (1993). Coping Theory and Research: Past, Present, and Future. Psychosomatic Medicine, 55 (3), 234-247.
Reitan, A. M. og Schølberg, T. K. (2017). Kreftsykepleie. Pasient - utfordring - handling. 4.utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Hele boken er pensum fordelt på emnene VKS110 og VKS210. VKS110: kap. 2-5, 15-16
Røkenes, O.H og Hanssen, P-H. (2012). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. 2.utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1,4,7-8
Skau, G.M. (2017) Gode fagfolk vokser - personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 3.utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap.2-4, 6, 7-8.
Del B - Sykepleie og medisinsk behandling av pasienter med kreft
Fosså, S.D, Loge, J.H, Dahl, A.A. (2013). Kreftoverlevere. Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv. 2.utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hele boken er pensum fordelt på emnene VKS110 og VKS210. VKS110: Kap. 2, 5-6, 7-9, 13.
Schlichting, E. og Wist, E. (red.) (2018). Kreftsykdommer: En basisbok for helsepersonell. 5.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Hele boken er pensum fordelt på emnene VKS110 og VKS210. VKS110: Del 1: 1.1-1.10, 1.13, 1.15, 1.17, Del 2: 2.3-2.11, 2.13-2.15.
Kaasa, S., Loge, J.H.(red.) (2016). Palliasjon. Nordisk lærebok. Oslo: Gyldendal Akademisk. 3.utgave Aktuelle sider om smerte og smertebehandling: 97-109, 238-461.
Myskja, A. (2008). På vei mot en integrert medisin. En innføring i komplementær og alternativ behandling. Bergen: Fagbokforlaget. Boken gjelder for VKS110 og VKS210.
Reitan, A.M. og Schølberg, T.K. (2017). Kreftsykepleie. Pasient - utfordring - handling. 4.utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Hele boken er pensum fordelt på emnene VKS110 og VKS210. VKS110: Del 1: kap. 1-7, kap. 9-12. Del 2: kap. 18-23, Del 3: kap. 27-38, kap. 41-43, kap. 48-50.
Del C - Forskningsprosessen
Alvsvåg, H. (2013). Innsiktsbasert profesjonell praksis bør erstatte kunnskapsbasert praksis. I: Alvsvåg, H, Bergland, Å, Førland, O.(red.) Nødvendige omveier. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 185-198 (K)
Dysthe, O., Hertsberg, F., Hoel, T.L. (2010). Skrive for å lære: Skrive i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. Kap.1-4, 6-7, 9-10
Drageset, S og Ellingsen, S (2009). Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 100-113
Ellingsen, S., & Drageset, S. (2008). Kvalitativ tilnærming i sykepleieforskning: en introduksjon og oversikt. Norsk Tidsskrift for sykepleieforskning,10(3), 23-38
Friberg, F (red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.
Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget
Thomassen, M. (2006). Vitenskap, kunnskap og praksis. Innføring i vitenskapsfilosofi for helse og sosialfag. Gyldendal Akademisk. 139-193.
Anbefalt litteratur.Del A - Etikk og psykososiale emner
Antonovsky, A. (2012). Helsens mysterium: Den salutogene modellen. Gyldendal Akademisk
Barbosa da Silva, A (red.) (2006). Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Resterende kapitler.
Bugge, K., Eriksen, H., Sandvik, O. (2003). Sorg. Bergen: Fagbokforlaget
Davidsen-Nielsen, M. (2001). Den nødvendige smerte: om tab, sorg og adskillelsesangst. 2. utgave. København: Munksgaard
Delmar, C. (2013). Omsorgsetik i klinisk sygepleje-den gode, kloge og rigtige sygepleje. I Alvsvåg, H, Bergland, Å, Førland, O.(red.) Nødvendige omveier. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.124-126
Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien. Oslo: Akribe
Nordby, H. (2012). Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk
Ruyter, K.W., Førde, R., Solbakk, J.H. (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2. utgave
Del B - Sykepleie og medisinsk behandling av pasienter med kreft
Aambø, A. (2007) (red.) Smerter. Smerteopplevelse og adferd. Oslo: Cappelen Akademisk
Dahl, A.A. (2016). Kreftsykdommer. Psykologiske og sosial perspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Dahl, Olav m.fl. (2009). Medikamentell kreftbehandling. Cytostatikaboken. 7. utgave. Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
Faulkner, A. og Maguire, P. (1998). Å samtale med kreftpasienter og deres familier. 2. opplag Oslo: Tano Aschehoug
Markussen, K. (2005). Kvalme. En sykepleiefaglig utfordring. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3,5,7,8
Rustøen, T., Klopstad, A. (red.) (2008). Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.13,16,17,18 og 19
Servan-Schreider, D. (2010). Kreft & «terrenget» ditt. Hva kan du selv gjøre. Oslo: Arneberg Forlag.
Siddhartha Mukherjee (2013). Keiseren over alle sykdommer. Kreftens biografi. Oslo: Forlaget Press
Del C - Forskningsprosessen
Bengtsson, J. (red.) (2006). Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer. Livsverdensfenomenologisk bidrag. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap.1 og 2
Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap, jus og humaniora (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora, jus og teologi. Oslo: NESH. Tilgjengelig fra : http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
Jacobsen, D.I. (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i metode for helse -og sosialfagene.2.utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 15-83.
Malterud, K. (2017). Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4.utgave. Oslo: Universitetsforlaget
Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Birgitte Graverholt, B., Norheim, L.V., & Reinar, L.M. (2012). Jobb kunnskapsbasert. En arbeidsbok. 2. utg. Oslo: Akribe.
Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2013). Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. 2.utgave. Bergen: Fagbokforlaget.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019