MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning 2016 - 2025. Studiet er forankret i nasjonale retningslinjer for fagene i grunnskolelærerutdanningene og i læreplanverket for grunnopplæringen, Kunnskapsløftet. Studiet tilbys lærere fra 1. - 7. trinn, og vil passe for lærere i alle fag. Studentene vil ha mulighet til å tilpasse faglitteraturen til sin praksis. En kan bygge videre til 60 studiepoeng gjennom studiet "Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2."
Lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter inngår i en mer omfattende kompetanse som ofte er uttrykt gjennom begrepet literacy. Tilgangskompetanse eller skriftkyndighet er mulige oversettelser av begrepet til norsk. Elevene får tilgang til skriften gjennom skolens begynneropplæring. Studiet fokuserer på den videre utviklingen av elevenes literacy som handler om å gjøre elevene i stand til å lese, forstå, tolke og selv produsere et bredt spekter av tekster i ulike medier; skriftlig, muntlig og digitale, og etter hvert utvikle seg til selvstendige og myndige deltakerer i tekstkulturen. Språklig kompetanse, forstått som det å kunne kommunisere, samhandle og delta i ulike sosiale fellesskap, blir stadig viktigere for deltakelse i samfunnet, noe også Ludvigsenutvalget (NOU 2015:8) peker på.
Studiet tar sikte på å styrke læreres kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, både som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling. Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving i skolen. I studiet inngår praktisk arbeid med gjeldende læreplaner, med vekt på å identifisere hvordan lesing og skriving kan brukes for å fremme elevenes kompetanse i flere fag.

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede studenten skal
 • ha kunnskap om teorier og nyere forskning om lese- og skriveopplæring
 • ha kunnskap om metoder og prinsipper som kan fremme elevenes lese- og skriveferdigheter
 • ha kunnskap om muntlige ferdigheter
 • ha kunnskap om hvordan IKT kan brukes som verktøy i lese- og skriveopplæringen
 • ha kunnskap om spesielle utfordringer elever med norsk som andrespråk kan møte når de skal lese og lære

Ferdigheter
Den ferdig utdannede studenten skal
 • kunne analysere læreplanen, operasjonalisere kompetansemål og planlegge lese- og skriveundervisning i tråd med Kunnskapsløftet og på en slik måte at elevene forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset lese- og skriveopplæring og reflektere over egen praksis i lys av teorier og forskning på feltet
 • kunne kartlegge lese- og skriveferdigheter og gi læringsstøttende hjelp til videreutvikling
 • kunne sette i gang tiltak som forebygger lese- og skrivevansker og som hjelper elever som strever

Generell kompetanse
Den ferdige utdannede studenten skal
 • kunne organisere lesing og skriving etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese- og skriveopplæring
 • kunne formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til medstudenter og på egen arbeidsplass

Innhold

Studiet er samlingsbasert med to samlinger à tre dager i hvert emne. Mellom samlingene vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform.
Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 (VLE111) bygger på undervisningen i emne 1 (VLE110).
Emne 1 (VLE110, 15 studiepoeng) gir teoretisk og didaktisk fordypning i systematisk arbeid med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet på barnetrinnet, og en videre fordypning i fagspesifikk lesing og skriving, samt helhetlig undervisningsplanlegging.

Forkunnskapskrav

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller tilsvarende utdanning.

Deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave1/1 A - F
Innlevering av fagtekst (4500 ord) etter gitt oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Refleksjonslogg (500 ord), Fagtekst (3000 ord), Refleksjonslogg 2 (500 ord), Fagtekst 2 (3000 ord), Respons til medstudent
Etter hver samling skal studentene skrive refleksjonslogg. I tillegg skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav knyttet til utprøving av og refleksjon over ny faglig og fagdidakisk kunnskap, og de skal gjennomføre kunnskapsdeling på egen skole. Et av arbeidskravene vil være knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marit Aasen
Faglærer
Johanne Ur Sæbø , Margunn Mossige

Arbeidsformer

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Videreutvikling av planer for studieemner blir revidert på bakgrunn av skriftlige og muntlige studentvurderinger underveis i studiet og ved studiets slutt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur under temaet Lesing som grunnleggende ferdighet
Engen, L. & Helgevold, L. (2017). Leselosboka. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Obligatorisk: kap. 1 - 8
Fuglestad, U., Hoem, T. F. & Håland, A. (2017). God leseplanlegging. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Obligatorisk: Hele boka
Roe, A. (2014). Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringa. Oslo: Universitetsforlaget. Obligatorisk: Hele boka
Seierstad, R. S. & Tønnesen, E. S. (2018). Møter med barnelitteratur Introduksjon for lærere. Oslo: Universitetsforlaget. Obligatorisk: kapittel 1, 11, 13 og 14.
Skaftun, A., Solheim, O. J. & Uppstad, P. H. (2014). Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Obligatorisk: kap. 1 - 4
Supplement (ikke obligatorisk):
Blikstad-Balas, M. (2016). Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.
Bråten, I. (red.). (2007). Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.
Elstad, E. & Turmo, A. (2006). Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget.
Kulbrandstad, L. I. (2018). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver. Bergen: Fagboksforlaget. Landslaget for norskundervisning.
Maagerø, E. & Skjelbred, D. (2010). De mangfoldige realfagstekstene: Om lesing og skriving i matematikk og naturfag. Bergen: Fagbokforlaget.
Maagerø, E. & Tønnesen, E. S (2015). Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.
Skjelbred, D. & Veum, A. (red.). (2013). Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm.
Obligatorisk litteratur under temaet Skriving som grunnleggende ferdighet
Håland, A. (2016). Skrivedidaktikk. Å støtta elevane si skriving i fag. Oslo: Universitetsforlaget. Obligatorisk: Hele boka
Kringstad, K. & Kvithyld T. Fem prinsipper for god skriveopplæring. http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/BS-2-13_web_Kringstad_Kvithyld.pdf Obligatorisk: Hele
Kvithyld, T., Kringstad, T. & Melby, G. (2014). Gode skrivestrategier -- på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Obligatorisk: Hele
Kringstad, T. og Lorentzen, V. (2014). Et ressurshefte om argumenterende skriving. Trondheim: Skrivesenteret. Obligatorisk: Hele
Smidt, J., Solheim, R. & Aasen, A. J. (red.). (2011). På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Obligatorisk: Del 1, + 5 teser
Supplement (ikke obligatorisk):
Kringstad, T. & Kvithyld, T. (red.). (2014). Vurdering av skriving. Bergen: Fagbokforlaget.
Kringstad, T. & Lorentzen, V. (2015). Å lede gode skriveprosesser. Eksplisitt skriveopplæring i klasserommet. Trondheim: Skrivesenteret. Tilgjengelig fra: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Gode_skriveprosesser_web_lav.pdf
Lorentzen, R. T. & Smith, J. (red.). (2008). Å skrive i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.
Skjelbred, D. & Veum, A. (red.). (2013). Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm.
Obligatorisk litteratur under temaet Helhetlig planlegging
Fjørtoft, H. (2015). Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen (2.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Obligatorisk: kap. 1 og 2
Supplement (ikke obligatorisk):
Bergem, O. K. & Dalland, C. (2007). Arbeidsplaner, læringsmål og vurdering. Hva gjør vi? Oslo: Universitetsforlaget.
Gamlem, S. M. & Rogne, W. M. (2016). Læringsprosesser - dybdeforståelse, danning og kompetanse. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Sunde, D. J. & Wille, T. S. (2017). Fra læreplan til klasserom. Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2005). Understanding by design (Expanded 2nd edition. ed.): Association for Supervision and Curriculum Development. Tilgjengelig på https://ebookcentral.proquest.com/lib/uisbib/detail.action?docID=3002118
Annet (ikke obligatorisk):
Ofte, I., Pande-Rolfsen og M. S., Duggan, J. (2017). Kompetanse for kvalitet. Læreren som student. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Rienecker, L., Jørgensen, P. S. & Skov, S. (2013). Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Bergen: Fagbokforlaget.
Tilsammen (obligatorisk) ca 1000 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.01.2020