MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning 2016 - 2025. Studiet er forankret i nasjonale retningslinjer for fagene i grunnskolelærerutdanningene og i læreplanverket for grunnopplæringen, Kunnskapsløftet. Studiet tilbys lærere fra 1. - 7. trinn, og vil passe for lærere i alle fag. Studentene vil ha mulighet til å tilpasse faglitteraturen til sin praksis. En kan bygge videre til 60 studiepoeng gjennom studiet "Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2."
Lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter inngår i en mer omfattende kompetanse som ofte er uttrykt gjennom begrepet literacy. Tilgangskompetanse eller skriftkyndighet er mulige oversettelser av begrepet til norsk. Elevene får tilgang til skriften gjennom skolens begynneropplæring. Studiet fokuserer på den videre utviklingen av elevenes literacy som handler om å gjøre elevene i stand til å lese, forstå, tolke og selv produsere et bredt spekter av tekster i ulike medier; skriftlig, muntlig og digitale, og etter hvert utvikle seg til selvstendige og myndige deltakerer i tekstkulturen. Språklig kompetanse, forstått som det å kunne kommunisere, samhandle og delta i ulike sosiale fellesskap, blir stadig viktigere for deltakelse i samfunnet, noe også Ludvigsenutvalget (NOU 2015:8) peker på.
Studiet tar sikte på å styrke læreres kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, både som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling. Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving i skolen. I studiet inngår praktisk arbeid med gjeldende læreplaner med vekt på å identifisere hvordan lesing og skriving kan brukes for å fremme elevenes kompetanse i flere fag.

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede studenten skal
 • ha kunnskap om teorier og nyere forskning om lese- og skriveopplæring
 • ha kunnskap om metoder og prinsipper som kan fremme elevenes lese- og skriveferdigheter
 • ha kunnskap om muntlige ferdigheter
 • ha kunnskap om hvordan IKT kan brukes som verktøy i lese- og skriveopplæringen
 • ha kunnskap om spesielle utfordringer elever med norsk som andrespråk kan møte når de skal lese og lære

Ferdigheter
Den ferdig utdannede studenten skal
 • kunne analysere læreplanen, operasjonalisere kompetansemål og planlegge lese- og skriveundervisning i tråd med Kunnskapsløftet og på en slik måte at elevene forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset lese- og skriveopplæring og reflektere over egen praksis i lys av teorier og forskning på feltet
 • kunne kartlegge lese- og skriveferdigheter og gi læringsstøttende hjelp til videreutvikling
 • kunne sette i gang tiltak som forebygger lese- og skrivevansker og som hjelper elever som strever

Generell kompetanse
Den ferdige utdannede studenten skal
 • kunne organisere lesing og skriving etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese- og skriveopplæring
 • kunne formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til medstudenter og på egen arbeidsplass

Innhold

Studiet er samlingsbasert med to samlinger à tre dager i hvert emne. Mellom samlingene vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform.
Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 (VLE111) bygger på undervisningen i emne 1 (VLE110).
Emne 2 (VLE111, 15 studiepoeng) gir videre kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, samt om muntlig kompetanse. Emnet gir også kunnskap om kartlegging, og tiltak når lesing og skriving blir utfordrende og når norsk er andrespråk.

Forkunnskapskrav

VLE110 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1-7 trinn)
Opptakskrav er godkjent lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller tilsvarende utdanning. Deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.  

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innlevering av fagtekst1/1 A - F
Innlevering av fagtekst (4500 ord) etter gitt oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Refleksjonslogg, Fagtekst (2500-3000 ord), Respons til medstudent, Reflkesjonslogg 2, Fagtekst 2 (2500-3000 ord), Kunnskapsdeleing på egen skole
Etter hver samling skal studentene skrive refleksjonslogg. I tillegg skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav knyttet til utprøving av og refleksjon over ny faglig og fagdidakisk kunnskap, og de skal gjennomføre kunnskapsdeling på egen skole. Et av arbeidskravene vil være knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marit Aasen
Faglærer
Linda Refvik , Johanne Ur Sæbø

Arbeidsformer

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Videreutvikling av planer for studieemner blir revidert på bakgrunn av skriftlige og muntlige studentvurderinger underveis i studiet og ved studiets slutt.

Litteratur

Bråten, I., & Strømsø, H. I. (2007). Forståelse av multiple tekster. I I. Bråten (red.). Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet, teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk Kap. 8 (25 sider)
Børresen, B., Grimnes, L., & Svenkerud, S. (2012). Muntlig kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.
Hele (270 sider)
Gamlem, S. T. M. (2015). Tilbakemelding for læring og utvikling. Oslo: Gyldendal akademisk. Hele (130 sider)
Seierstad, R. S. & Tønnesen, E. S. (2018). Møter med barnelitteratur Introduksjon for lærere. Oslo: Universitetsforlaget. (Fra høstens liste, men aktuell for forelesning på samling 3) Kap. 1, 11, 13 og 14 (84 sider).
Supplement:
Gamlem, S., & Rogne, W. (2016). Læringsprosesser - dybdeforståelse, danning og kompetanse. Oslo: Gyldendal akademisk.
Kverndokken, K. (2016). 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på: Om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Penne, S., & Hertzberg, F. (2008). Muntlige tekster i klasserommet. Oslo: Universitetsforlaget.
Slemmen, T. (2015). Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendahl Akademisk
Sunde, D., Wille, T., & Vetlesen, E. (2017). Fra læreplan til klasserom: Kreativt arbeid med kompetanse og vurdering for læring i fag. Oslo: Gyldendal akademisk.
Tema: Kartlegging og tiltak
Bjerke, C. B., et al. (2017). Begynneropplæring i norskfaget. Oslo, Gyldendal akademisk. (kap 1, 3 og 4.) Kap. 1, 3 og 4 (67 sider)
Dahle, A. E. og Gabrielsen, N. (2016). Når skriftspråket blir utfordrende. UiS, Lesesenteret.
https://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/nar-skriftspraket-blir-utfordrende-article104748-12686.html Hele (92 sider)
Høien, T., & Lundberg, I. (2012). Dysleksi: Fra teori til praksis (5. utg. ed.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 2 (20 sider)
Idsøe, E. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 1 og 2 (40 sider)
Lundetræ, K., Tønnessen, F. E. (red.). (2014). Å lykkes med lesing: tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. Kap. 6, 7 og 8 (75 sider)
Monsen, M. og Randen, G.T. (2017). Andrespråksdidaktikk – en innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. Hele (150 sider)
Språkløyper-filmene om de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing: https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=18122 Se filmene Til sammen 45 minutter

Supplement:
Hagtvedt, B., Frost, J. og Refsahl, V. (2014). Den intensive leseopplæringen – dialog og mestring når lesingen har låst seg. Oslo: Cappelen Damm.
Lyster, S. (2012). Elever med lese- og skrivevansker: Hva vet vi? Hva gjør vi? Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Håland, A. (red.). (2005). Leik og læring: grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. (50 sider)
Klæboe, G., Sjøhelle, D. K. (2013). Veiledet lesing og skriving i begynneropplæringen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap, 1 og 2)
Fra Språkløyper:
Lesing i begynneropplæring https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=18077
Bokstavlæring og metodevalg i begynneropplæring https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=19346
Overgang fra barnehage til skole https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=20736
Annet: (ikke obligatorisk)
Ofte, I., Pande-Rolfsen, M. S. & Duggan, J. (2017). Kompetanse for kvalitet. Læreren som student. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Reinecker, L, Jørgensen, P. S. & Skov, S. (2013). Den gode oppgaven. Håndbok for oppgaveskriving på universitet og høyskole. Bergen: Fagbokforlaget.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.12.2019