MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning 2016 - 2025. Studiet er forankret i nasjonale retningslinjer for fagene i grunnskolelærerutdanningene og i læreplanverket for grunnopplæringen, Kunnskapsløftet. Studiet tilbys lærere fra 8. - 13. trinn, og vil passe for lærere i alle fag. Studentene vil ha mulighet til å tilpasse faglitteraturen til sin praksis. En kan bygge videre til 60 studiepoeng gjennom studiet "Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2."
Lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter inngår i en mer omfattende kompetanse som ofte er uttrykt gjennom begrepet literacy. Tilgangskompetanse eller skriftkyndighet er mulige oversettelser av begrepet til norsk. Elevene får tilgang til skriften gjennom skolens begynneropplæring. Studiet fokuserer på den videre utviklingen av literacy som handler om å gjøre elevene i stand til å lese, forstå, tolke og selv produsere et bredt spekter av tekster i ulike medier; skriftlige, muntlige og digitale, og etter hvert utvikle seg til selvstendige og myndige deltakere i tekstkulturen. Språklig kompetanse, forstått som det å kunne kommunisere, samhandle og delta i ulike sosiale fellesskap, blir stadig viktigere for deltakelse i samfunnet, noe også Ludvigsenutvalget (NOU 2015:8) peker på.
Studiet tar sikte på å styrke læreres kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, både som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling. Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving i skolen. I studiet inngår praktisk arbeid med gjeldende læreplaner med vekt på å identifisere hvordan lesing og skriving kan brukes for å fremme elevenes kompetanse i flere fag.

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede studenten skal
 • ha kunnskap om teorier og nyere forskning om lese- og skriveopplæring
 • ha kunnskap om metoder og prinsipper som kan fremme elevenes lese- og skriveferdigheter
 • ha kunnskap om muntlige ferdigheter
 • ha kunnskaper om ulike vurderingsformer som kan fremme læring og bevissthet om egen læring
 • ha kunnskap om kartleggingsverktøy, tester og prøver som grunnlag for læringsfremmende vurdering og tilpasset opplæring
 • ha kunnskap om hvordan IKT kan brukes som verktøy i lese- og skriveopplæringen
 • ha kunnskap om spesielle utfordringer elever kan møte når de skal lese og lære når norsk er andrespråk

Ferdigheter
Den ferdig utdannede studenten skal
 • kunne analysere læreplanen, operasjonalisere kompetansemål og planlegge lese- og skriveundervisning i tråd med Kunnskapsløftet og på en slik måte at elevene forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset lese- og skriveopplæring og reflektere over egen praksis i lys av teorier og forskning på feltet
 • kunne kartlegge lese- og skriveferdigheter, og gi læringsstøttende hjelp til videreutvikling av lese- og skriveferdigheter
 • kunne sette i gang tiltak som hjelper elever som strever med lesing og skriving

Generell kompetanse
Den ferdig utdannede studenten skal
 • kunne organisere lesing og skriving etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese- og skriveopplæring
 • kunne formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til medstudenter og på egen arbeidsplass

Innhold

Studiet er samlingsbasert med to samlinger à tre dager i hvert emne. Mellom samlingene vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform.
Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 (VLE116) bygger på undervisningen i emne 1 (VLE115).
Emne 2 gir videre kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, om helhetlig planlegging, samt om muntlig kompetanse. Emnet gir også kunnskap om kartlegging og tiltak når lesing og skriving blir utfordrende, og når norsk er andrespråk.

Forkunnskapskrav

Opptakskrav er godkjent pedagogisk utdanning. Deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innlevering av fagtekst1/1 A - F
Innlevering av fagtekst (4500 ord) etter gitt oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Etter hver samling skal studentene skrive refleksjonslogg. I tillegg skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav knyttet til utprøving av og refleksjon over ny faglig og fagdidaktisk kunnskap, og de skal gjennomføre kunnskapsdeling på egen skole. Ett av arbeidskravene vil være knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Johanne Ur Sæbø
Faglærer
Trude Alfsvåg, Ingeborg Margrete Berge

Arbeidsformer

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Videreutvikling av planer for studieemner blir revidert på bakgrunn av skriftlige og muntlige studentvurderinger underveis i studiet og ved studiets slutt.

Litteratur

Litteratur:
Bråten, I. (red.). (2007). Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet - teori og praksis. Oslo: Cappelen. Akademisk forlag.
Bergem, O. K. & Dalland, C. (2010). Arbeidsplaner, læringsmål og vurdering. Hva gjør vi? Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4 og 5.
Berggren, H., Sørland, K. og Alver, V. (2012): God nok i norsk? Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Blikstad-Balas, M. (2015). NKUL Plenum. - Hva skal til for å lykkes med digital teknologi i skolen? [Videoklipp]. Lastet ned fra https://www.youtube.com/watch?v=EPllnlmJi6slist=PLUHTGp7T4ZnoRSTSO7gu27o60yU0jLuT&index=10
Elstad, E. og Turmo, A. (2006). Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4 og 5.
Fjørtoft, H. (2014). Norskdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Fjørtoft, H. (2015). Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget.
Frost, J. og Refsahl, V. (2014). Den intensive leseopplæringen - dialog og mestring når lesingen har låst seg. Oslo: Cappelen Damm. Kap 1 og 3.
Golden, A. og Selj, E. (2015). Skriving på norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Grimnes, L. Børresen, B. og Svenkerud, S. (2012). Muntlig kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.
Hattie, J. & Timperley, H. (2007). "The power of feedback" i Review of Educational Research, 77: 81-112.
Hartberg, E., Dobson, S. og Gran, L. (2012.). Feedback i skolen. Oslo: Gyldendal.
Håland, A. (2016). Å skrive i fag. Oslo: Universitetsforlaget.
Kringstad, T. og Kvithyld, T. (red.) (2014). Vurdering av skriving. Bergen: Fagbokforlaget.
Kvithyld, T., Melby, G. og Kringstad, T. (2014). Gode skrivestrategier - på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm.
Lillesvangstu, M. mfl. (red.) (2007). Inn i teksten - ut i livet. Bergen: Fagbokforlaget.
Løvland, A. (2011). På jakt etter svar og forståing. Bergen: Fagbokforlaget.
Melby-Lervåg, M. og Lervåg, A. (2011). Hvilken betydning har morsmålsferdigheter for utviklingen av leseforståelse og dets underliggende komponenter på andrespråket? En oppsummering av empirisk forskning. I Norsk pedagogisk tidsskrift, 5, s 330-343.
Michaelsen, A.S. (2015). Det digitale klasserommet. Utnytt mulighetene! Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Mork, S. M. og Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.
Maagerø, E. og Tønnesen, E. S. (2015). Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.
Maagerø. E. og Skjelbred, D. (2010). De mangfoldige realfagstekstene. Bergen: Fagbokforlaget.
Palm, K. og Ryen, E. (2014). Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen. I ActaDidactica Norge Vol 8 Nr. 1, 2014.
Refsahl, V. (2012). Når lesing er vanskelig. Leseopplæring på grunnleggende nivå for unge og voksne. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Roe, A. (2014). Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringa. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1 og 2.
Senter for IKT i opplæringen. (2015). Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet - en veileder. kan lastes ned på https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/veileder_hensiktsmessig_bruk_bm_lav.pdf
Senter for IKT i opplæringen. (2013). Veileder for klasseledelse i teknologirike omgivelser. Kan lastes ned på https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/bm_klasseledelse_web.pdf
Skjelbred, D. og Veum, A. (red.) (2013). Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm. Innledningskapitlet.
Smidt, J. Solheim, R. og A. J. Aasen (red). (2011). På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Del 1 + Fem teser om funksjonell respons er obligatorisk (høsten)

Nett-tekster:
Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold - en ressurs i opplæringen: http://www.hioa.no/Om-HiOA/NAFO/Idehefte.-Spraaklig-og-kulturelt-mangfold-en-ressurs-i-opplaeringen
Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk. 2007. Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/upload/Kartleggingsprover/UDIR_Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf
Veiledning til Språkkompetanse i grunnleggende norsk. 2009. Utdanningsdirektoratet og NAFO: http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledning_grunnleggende_norsk.pdf
Lesesenteret, Universitetet i Stavanger: Et utvalg hefter på http://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/
http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/
Kringstad, T. og Lorentzen, V. (2015): Å lede gode skriveprosesser. Eksplisitt skriveopplæring i klasserommet. Trondheim: Skrivesenteret: http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Gode_skriveprosesser_web_lav.pdf


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.06.2019