MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning 2016 - 2025. Studiet er forankret i nasjonale retningslinjer for fagene i grunnskolelærerutdanningene og i læreplanverket for grunnopplæringen, Kunnskapsløftet. Studiet tilbys lærere fra 8.-13. trinn, men vil også passe for lærere fra 1. - 7. trinn. Studiet vil passe for lærere i alle fag, og studentene vil ha mulighet til å tilpasse faglitteraturen til sin praksis.
Lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter inngår i en mer omfattende kompetanse som ofte er uttrykt gjennom begrepet literacy. Tilgangskompetanse eller skriftkyndighet er mulige oversettelser av begrepet til norsk. Elevene får tilgang til skriften gjennom skolens begynneropplæring. Utviklingen av literacy handler videre om å gjøre elevene i stand til å lese, forstå, tolke og selv produsere et bredt spekter av tekster i ulike medier; skriftlige, muntlige og digitale, og etter hvert utvikle seg til selvstendige og myndige deltakere i tekstkulturen. Språklig kompetanse, forstått som det å kunne kommunisere, samhandle og delta i ulike sosiale fellesskap, blir stadig viktigere for deltakelse i samfunnet, noe også Ludvigsenutvalget (NOU 2015:8) peker på.
Studiet tar sikte på å styrke læreres kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, både som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling. Studiet inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving i skolen. I studiet inngår praktisk arbeid med gjeldende læreplaner med vekt på å identifisere hvordan lesing og skriving kan brukes for å fremme elevenes kompetanse i flere fag.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskaper om
  • teorier og nyere forskning om literacy
  • metoder en kan ta i bruk for å kunne studere sin egen praksis med et forskerblikk
  • har kunnskap om hvordan IKT kan brukes som verktøy i lese- og skriveopplæringen

Ferdigheter
Studentene skal kunne
  • legge til rette for god lese- og skriveopplæring og reflektere over egen praksis i lys av teorier og forskning på feltet
  • formulere problemstillinger og planlegge og gjennomføre et FOU-arbeid
  • finne, vurdere og henvise til relevant fagstoff i tilknytning til et FOU-arbeid, og framstille dette slik at det belyser en valgt problemstilling
  • bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap i et utviklingsarbeid og kunne evaluere og videreutvikle dette

Generell kompetanse
Studentene skal kunne
  • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver alene og sammen med andre
  • formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om lesing og skriving, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese- og skriveopplæring

Innhold

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 (VLE211) bygger på undervisningen i emne 1 (VLE210) og er et sevstendig FOU-arbeid. Studiet er samlingsbasert. Canvas brukes som læringsplattform. Det vil være en samling med fokus på aksjonslæring som metode for å forske på egen praksis og hvordan en kan planlegge å gjennomføre et utviklingsprosjekt. Deretter gis det individuell veiledning eller veiledning i grupper knyttet til studentenes egne utviklingsprosjekter.

Forkunnskapskrav

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning, faglærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller tilsvarende utdanning samt at studenten har gjennomført tidligere KFK-studier (30 studiepoeng) av typen Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 eller tilsvarende studier.

Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.  

Anbefalte forkunnskaper

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig høring1/120 minutterA - F
FOU-arbeidet vurderes ut fra muntlig presentasjon på 20 minutter og innlevert prosjektrapport (4500 ord).
Emnet er et empirisk arbeid på egen skole (FOU-arbeid) Arbeidskrav i denne modulen vil være å utarbeide en prosjektbeskrivelse med en problemstilling, mål, metode, teorigrunnlag og framdriftsplan som må godkjennes av faglærer før studenten går igang med prosjektet. Det vil videre bli gitt gruppevis veiledning på FOU-prosjektet underveis i prosjektperioden.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av prosjektrapport til respons, Innlevering av endelig prosjektskisse, Innlevering av tekst til veiledning, Kunnskapsdeling på egen skole, Innlevering av litteraturliste, Innlevering av FoU-rapport
Innlevering av prosjektskisse som blir forberedelse til muntlig høring.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Margrethe Sønneland , Toril Frafjord Hoem
Faglærer
Marit Aasen , Lise Helgevold

Arbeidsformer

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Videreutvikling av planer for studieemner blir revidert på bakgrunn av skriftlige og muntlige studentvurderinger underveis i studiet og ved studiets slutt.

Litteratur

Litteratur til FOU-arbeid
Mausethagen, S. (2015). Læreren i endring. Om nye forventninger til lærerprofesjon og lærerarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
Postholm, M. B. og Jacobsen, D. I. (2011): Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
+ ca. 500 sider med relevant faglitteratur avhengig av innretning på FOU-arbeid


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.01.2020