MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Videreutdanningen er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.
Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil være to samlinger à tre dager hvert semester. Samlingene sentreres rundt tema som kreativitet og estetikk i lese- og skriveopplæringen, lesing, skriving og literacy og språklig og kulturelt mangfold, og vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hver samling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.
Internasjonalisering vil være en integrert del av studiet. Studenter vil få forelesning av og/eller delta i seminar med internasjonale forskere og fagfolk

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
  • avansert forståelse for begrepene kreativitet og estetikk og for hvordan disse begrepene er sentrale for lesing, skriving og muntlighet i norskfaget
  • omfattende kunnskap om teorier og forskning knyttet til literacy og læring
  • inngående forståelse av hvordan språklig og kulturelt mangfold utfordrer og beriker læringsprosesser
  • omfattende kunnskap om lærerspesialistens rolle i skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • utforske nye handlingsalternativer i egen praksis gjennom å omsette teoretisk og forskningsbasert kunnskap til praktisk undervisning
  • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
  • samarbeide med, lede og veilede kolleger med sikte på å utvikle god praksis når det gjelder lese- og skriveundervisning.

Generell kompetanse
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • tilegne seg kunnskap på områder innenfor literacyfeltet og anvende denne kunnskapen til å organisere lese- og skriveopplæring etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan.
  • reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til literacy og læring og kommunisere om fagdidaktiske problemstillinger med forskere, lærere og allmennheten på en selvstendig måte
  • bidra til forskningsbasert utvikling av lese- og skriveundervisningen på egen Arbeidsplass i samarbeid med kolleger

Innhold

Formålskapitlet i læreplanen i norskfaget framhever det å kunne lese, skrive og ytre seg muntlig som helt sentrale aktiviteter i det moderne samfunnet, og er grunnleggende for å kunne forme kunnskap og kommunisere på relevante måter. Denne språklige kompetansen er ofte uttrykt gjennom begrepet literacy. Tilgangskompetanse eller skriftkyndighet er mulige oversettelser av begrepet literacy til norsk. I skolen får elevene tilgang til skrift gjennom begynneropplæringen. Utviklingen av literacy handler videre om å gjøre elevene i stand til å lese, forstå, tolke og selv produsere et bredt spekter av tekster i ulike medier; skriftlige, muntlige og digitale, og etter hvert utvikle seg til selvstendige og myndige deltakere i tekstkulturen.
Emnet innebærer å utvikle forståelse av og innsikt i lesing og skriving som læringsvilkår og som del av fagkunnskapen i alle fag. Emnet omfatter også kunnskap om forholdet mellom skriftspråkskompetanse og fagkunnskap i skolefagene, og kompetanse i å utnytte sammenhengen mellom lesing og skriving i fagopplæringen.
Siden studentene skal utvikle kompetanse til å utøve en faglig lederrolle når det gjelder lese- og skriveopplæring, vil emnet også inneholde organisasjonsutvikling og veiledning.

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i norsk og minst tre års undervisningserfaring fra grunnskolen. Studenter med 30 studiepoeng i norsk og minst 30 studiepoeng lesing og /eller skriving som grunnleggende ferdighet kan også søke opptak.

For å kunne gjennomføre arbeidskravene i studiet må lærerne være i jobb i grunnskolen ved siden av studiet.

Anbefalte forkunnskaper

Lærere som har hatt lederroller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det samme kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærerspesialist.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering1/1 A - F
Studentene må ha gjennomført og fått godkjent alle arbeidskrav som ligger i emnet for å kunne gå opp til eksamen.
Vurdering: Mappe bestående av presentasjonsskriv (inntil 500 ord) to fagtekster (hver på 4000 ord +/- 10%) og tilhørende refleksjonsskriv (hver på inntil 1000 ord), begge målformer må være representert).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Alle arbeidskrav må være levert for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskravene innbefatter å skrive og levere refleksjonslogg etter hver samling (4) , gjennomføre et tekstseminar i grupper, utarbeide fagtekster knyttet til utprøvinger i egen praksis (4) og gi medstudenter respons på fagtekster, utarbeide annotert litteraturlister på ca. 1000 sider og gjennomføre kunnskapsdeling på egen skole.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Toril Frafjord Hoem
Faglærer
Trude Kringstad, Marthe Lønnum, Ingeborg Margrete Berge , Mary Genevieve Billington

Arbeidsformer

Forelesinger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges vekt på selvstudium, utprøvinger i praksis og deling i eget personale. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer og mellom studentene er bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.
I samlingene vil erfaringene som studenter har fra skolen være en viktig ressurs. Teorier og metoder presenteres slik at de kan anvendes til å møte utfordringer som studentene møter i sin arbeidshverdag.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 09.07.2020