MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Videreutdanningen er et tilbud til lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.
Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil være to samlinger à tre dager hvert semester. Samlingene vil tematisk være sentrert rundt temaene "Læreplananalyse og helhetlig undervisningsplanlegging" og "Vurdering av lesing og skriving", og vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hver samling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.
Internasjonalisering vil være en integrert del av studiet. Studenter vil få forelesning av og/eller delta i seminar med internasjonale forskere og fagfolk.
For å studere og utforske lærerspesialistrollen vil det bli anledning til å delta i en ukes egenfinansiert studietur til Bedfordshire, i tredje semester.

Læringsutbytte

Kunnskap Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
  • avansert kunnskap innenfor sentrale deler av fagdidaktikken knyttet til lese- og skriveopplæringen
  • omfattende kunnskap om ulike kartleggingsverktøy og vurderingsformer som kan fremme læring og bevissthet om egen læring
  • inngående læreplanforståelse
  • inngående kunnskap om lærerspesialistens rolle i skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • forholde seg kritisk og selvstendig til, samt anvende kartleggings- og vurderingsverktøy knyttet til lesing og skriving på en pedagogisk måte
  • anvende teoretisk og fagdidaktisk kunnskap til å analysere læreplan, læreverk eller digitale ressurser
  • på en selvstendig måte operasjonalisere kompetansemål og planlegge helhetlig lese- og skriveundervisning i tråd med gjeldende læreplan
  • vurdere, begrunne og anvende relevant teori og relevante forskningsresultater om literacy og læring som grunnlag for utvikling av lese- og skriveopplæringen ved egen arbeidsplass

Generell kompetanse Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • kommunisere om fagdidaktiske problemstillinger innenfor fagfeltet literacy med både forskere, lærere og allmennheten
  • analysere, vurdere behov for og ta initiativ til forskningsbasert utvikling av lese- og skriveopplæring på egen arbeidsplass

Innhold

Emnet har spesielt fokus på undervisningsplanlegging i ulike tidsspenn, og løfter fram viktigheten av god sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsformer, innhold og vurdering. I emnet drøftes spesielt en sentral modell for undervisningsplanlegging hvor lærerne inviteres til å predikere hva som vil være vanskelig for elevene når det gjelder lesing og skriving for deretter å bygge støttende strukturer for elevenes læring. Emnet vil vektlegge studentenes refleksjon over egen praksis.
Siden studentene skal utvikle kompetanse til å utøve en faglig lederrolle innen undervisningsplanlegging og vurdering, vil emnet også inneholde organisasjonsutvikling og veiledning.

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i norsk og minst tre års undervisningserfaring.  Studiet bygger på emnet VLS201.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer som har tatt andre roller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det sammen kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærespesialist.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig gruppeeksamen over emner oppgitt av faglærer1/145 minutterBestått - Ikke bestått
Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet for å kunne gå opp til eksamen.
Arbeidskravene innbefatter å skrive og levere refleksjonslogg etter hver samling, gjennomføre tekstseminar i grupper, utarbeide fagtekster knyttet til utprøvinger i egen praksis og gi medstudenter respons på fagtekster, utarbeide annotert litteraturlister på ca. 1000 sider, samt å gjennomføre kunnskapsdeling på egen skole.
Eksamen er en muntlig diskusjon i grupper over emner som blir oppgitt av faglærer. (45 minutt pr gruppe)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Refleksjonslogg etter første samling, Blogginnlegg, Refleksjonslogg etter andre samling, Refleksjonsskriv om lesning eller skriving
Etter hver samling skal studentene skrive en refleksjonslogg. I tillegg skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav som f.eks. å gjennomføre veiledning og kunnskapsdeling på egen skole. Studentene må også lage sine egne annoterte litteraturlister på ca 1200 sider pr semester. Pensumlisten skal ta utgangspunkt i et kjernepensum og en veiledende litteraturliste. Dette for at fagstoffet i størst mulig grad skal være knyttet til egen praksis.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Toril Frafjord Hoem
Faglærer
Trude Kringstad , Marthe Lønnum , Ingeborg Margrete Berge , Mary Genevieve Billington

Arbeidsformer

Forelesinger, seminarer, nettseminar med nasjonale og internasjonale forskere, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges vekt på selvstudium, utprøvinger i praksis og deling i eget personale. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer og mellom studentene er bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.

Litteratur

Veiledende litteraturliste
Bråten, I & Strømsø, H. (2009). Multiple tekster- til innsikt og besvær. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 93, 386 - 400.
Buehl, D. (2011). Developing readers in the academic disciplines. Newark. DE: International Reading Association.
Dale, A. E., Gabrielsen, N. & Skaathun, A. (2015). Når skriftspråket blir utfordrende. Utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene. https://lesesenteret.uis.no/getfile.php/13263764/Lesesenteret/B%C3%B8ker%20og%20hefter/pdf_utgaver/Idehefte_web.pdf
Evensen, L. S. (2010). En gyldig vurdering av elevers skrivekompetanse? I J. Smidt, I. Folkvord & A. J. Aasen (Red.), Rammer for skriving: om skriveutvikling i skole og yrkesliv, 13-31. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Fjørtoft, H. (2015). Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget.
Fuglestad, U., Hoem, T. F. & Håland, A. (2017). God leseplanlegging. Oslo: Cappelen Damm.
Fuglestad, U. & Hoem, T. F. (2017). Lærerens betydning for norske elevers leseresultater - hva forteller PIRLS 2016? I E. Gabrielsen (Red.). Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv, 108-113. Oslo: Universitetsforlaget.
Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. I Review of Educational Research, 77, 81 - 112.
Haugaløkken, O. K., Evensen, L. S., Hertzberg, F. & Otnes, H. (Red.). (2009). Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget.
Helstad, K. (2014). Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler. Bedre skole 1/14.
Hertzberg, F. (2001). Tusenbenets vakre dans. Forholdet mellom formkunnskap og sjangerbeherskelse. Retorica Scandinavia. Tidsskrift for norsk retorikforskning, 18, 92 - 105.
Hertzberg, F. & Dysthe, O. (2012). Prosesskriving - hvor står vi i dag? I S. Matre, D.K. Sjøhelle & R. Solheim (Red.), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser, 59-72. Oslo: Universitetsforlaget.
Hoem, T. F. & Nielsen. I. (2014). Lesing av multiple tekster. En tilnærming til Palestina-Konflikten som eksempel i samfunnsfag. Norsklæraren 3/14, 32-39.
Håland, A. (2016). Å skrive i fag. Oslo: Universitetsforlaget.
Iversen, H. M. & Otnes, H. (2016). Å lære å skrive. Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget.
Refsahl, V. (2012). Når lesing er vanskelig. Leseopplæring på grunnleggende nivå for unge og voksne. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Roe, A., Ryen, J. & Weyergang, C. (2018). God leseopplæring med nasjonale prøver. Oslo: Universitetsforlaget.
Rogne, W. M. & Strømsø, H. I. (2013). Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse. Acta Didactica Norge, 7(1).
Solheim, R. & Matre, S. (2014). Forventninger om skrivekompetanse. Perspektiver på skriving, skriveopplæring og vurdering i normprosjektet». Viden om læsning 15, 76-88.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020