MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Videreutdanningen er et tilbud til lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.
Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil være tre samlinger à tre dager. Samlingene vil tematisk være sentrert rundt temaene " vitenskapsteori og metode" og "FOU-arbeid". Mellom samlingene skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
  • avansert teoretisk kunnskap om literacy og læring
  • inngående kunnskap om hvordan en kan ta initiativ til, støtte og utfordre kollegaer i skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • anvende ulike metoder for å studere egen og skolens praksis med et forskerblikk
  • på en selvstendig måte reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring, og kan planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid på egen skole gjennom å bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap
  • vurdere, begrunne og anvende relevant teori og relevante forskningsresultater som grunnlag for profesjonell veiledning

Generell kompetanse
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å organisere lese- og skriveopplæring etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan
  • på en selvstendig måte planlegge utveksling og deling av synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om lesing og skriving, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese- og skriveopplæring
  • analysere og vurdere behov for samt ta initiativ til utvikling på egen skole
  • formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid

Innhold

Emnet inneholder en presentasjon og drøfting av grunnlaget for god vitenskapelig forsking innenfor humaniora inkludert sentrale begreper, etiske problemstillinger og etablerte tenkemåter i vitenskapsteori og metode som er relevant for skoleforskning. Emnet inneholder derfor temaer som aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap.

Forkunnskapskrav

Emnet inngår i et studieprogram som bygger på VLS201 og VLS202. Alle tre emner må være bestått ved fullført lærerspesialiststudium.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer som har tatt andre roller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det sammen kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærespesialist.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig innlevering av rapport1/1 A - F
FOU-arbeidet vurderes ut fra innlevert prosjektrapport på 4500 ord +/- 10 %.
Alle arbeidskrav må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig presentasjon
Muntlig presentasjon av planlegging og gjennomføring av et FOU-prosjekt. Arbeidet gjennomføres individuelt og med veiledning fra faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mary Genevieve Billington
Faglærer
Trude Kringstad , Marthe Lønnum, Toril Frafjord Hoem

Arbeidsformer

FOU-arbeid på egen skole. Arbeidet skal være tematisk knyttet til lese- og skriveopplæring. Gjennomføring og resultat skal diskuteres i lys av de teoretiske og metodologiske utgangspunktene som framkommer i emnets pensum.

Praksis

Deltakernes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag, og derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020