MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Videreutdanningen er et tilbud til lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.
Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil være to samlinger a tre dager hvert semester. Samlingene vil tematisk være sentrert rundt temaene " vitenskapsteori og metode" og "FOU arbeid". Mellom samlingene skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
  • avansert teoretisk kunnskap om literacy og læring
  • inngående kunnskap om hvordan en kan ta inititativ til, støtte og utfordre kollegaer i skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • anvende ulike metoder for å studere egen og skolens praksis med et forskerblikk
  • på en selvstendig måte reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til lese- og skriveopplæring, og kan planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid på egen skole gjennom å bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap
  • vurdere, begrunne og anvende relevant teori og relevante forskningsresultater som grunnlag for profesjonell veiledning

Generell kompetanse
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å organisere lese- og skriveopplæring etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan
  • på en selvstendig måte planlegge utveksling og deling av synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om lesing og skriving, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese- og skriveopplæring
  • analysere og vurdere behov for samt ta initiativ til utvikling på egen skole
  • formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid

Innhold

Emnet inneholder en presentasjon og drøfting av grunnlaget for god vitenskapelig forsking innenfor humaniora inkludert sentrale begreper, etiske problemstillinger og etablerte tenkemåter i vitenskapsteori og metode som er relevant for skoleforskning. Emnet inneholder derfor temaer som aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap.

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i norsk og minst fem års undervisningserfaring. Studiet bygger på emnene VLS201 og VLS202.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer som har tatt andre roller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det sammen kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærespesialist.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig innlevering av rapport1/1 A - F
Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet. Arbeidskravene dreier seg om å dokumentere planlegging, gjennomføring og rapportering av et avgrenset empirisk feltarbeid som er tematisk knyttet til lese- og skriveopplæring. Arbeidet kan være individuelt eller foregå i små grupper (2-4 studenter), og med veiledning fra faglærer.
Eksamensordning: Muntlig presentasjon av FOU-arbeid basert på skriftlig rapport. 20 min presentasjon og 10 min diskusjon.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig presentasjon
Studentene må utarbeide en prosjektbeskrivelse med problemstilling, mål, metode, teorigrunnlag og framdriftsplan som må godkjennes av faglærer før studentene går i gang med prosjektet. Studentene vil få veiledning på FOU-prosjektet underveis i prosjektperioden

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mary Genevieve Billington
Faglærer
Trude Kringstad , Marthe Lønnum , Toril Frafjord Hoem

Arbeidsformer

Empirisk arbeid på egen skole (FOU-arbeid). Feltarbeidet skal være tematisk knyttet til lese- og skriveopplæring, og gjennomføring og resultat skal diskuteres i lys av de metodologiske og teoretiske utgangspunktene som framkommer i emnets pensum. Studentene må utarbeide en prosjektbeskrivelse med problemstilling, mål, metode, teorigrunnlag og framdriftsplan som må godkjennes av veileder. Studentene vil få veiledning på FOU-prosjektet underveis i prosjektperioden.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.

Litteratur

Studenten lager sin egen annoterte litteraturliste på ca. 1000 sider. Pensumlisten skal ta utgangspunkt i et kjernepensum og en veiledende litteraturliste.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020