MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er første modul i et tilbud til lærere på 1.-4. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler.
Emnet er samlings- og nettbasert. Det vil være to samlinger à tre dager hvert semester. Undervisningen vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hver samling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.
Internasjonalisering vil være en integrert del av emnet. Studentene vil få forelesning av internasjonale forskere og fagfolk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
  • omfattende forskningsbasert kunnskap knyttet til begynneropplæring i lesing, skriving og regning
  • inngående kunnskap om utvikling av lese- skrive- og regneferdigheter
  • avansert didaktisk kunnskap om hvordan en kan utvikle disse ferdighetene

Ferdigheter
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • på en selvstendig måte reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til begynneropplæring
  • planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid på egen skole gjennom å bruke relevant forskningsbasert teoretisk og praktisk kunnskap
  • vurdere, begrunne og anvende relevant teori og relevante forskningsresultater som grunnlag for profesjonell veiledning

Generell kompetanse
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å organisere lese-, skrive- og regneopplæring på 1.-4. trinn etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan
  • utforske nye handlingsalternativ i egen praksis, gjøre egen tenking og planlegging synlig for kollegaer og støtte kollegaer i å utvikle god praksis når det gjelder lese-, skrive- regneopplæring på 1.-4. trinn
  • analysere og vurdere behov for, samt ta initiativ til utvikling på egen skole
  • formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til kollegaer på egen arbeidsplass

Innhold

Dette emnet tar sikte på å utvikle studentenes forståelse av og innsikt i lese- skrive- og regneutvikling slik at de kan ta profesjonelle, kunnskapsbaserte valg og legge til rette for god opplæring for de aller yngste elevene i skolen.
Siden studentene skal utvikle kompetanse til å utøve en faglig lederrolle når det gjelder begynneropplæring, vil emnet også inneholde teori om lærerrollen, organisasjonsutvikling og veiledning.

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning med 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel begynneropplæring, lesing, skriving og regning og minst tre års undervisningspraksis innen fagområdet på 1.-4. trinn.

For å kunne gjennomføre arbeidskravene i studiet må lærerne være i jobb i grunnskolen ved siden av studiet.

Anbefalte forkunnskaper

Lærere som har hatt andre lederroller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det samme kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærerspesialist.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevaluering1/1 A - F
Mappen skal bestå av to fagtekster og tilhørende presentasjonsnotat og refleksjonsnotat (til sammen 8000 ord), samt en annotert litteraturliste på 1000 sider.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av fagtekst og refleksjonslogg, Arbeidskrav, Innlevering av fagtekst og refleksjonslogg 2, Innlevering av fagtekst og refleksjonslogg 3, Innlevering av fagtekst og refleksjonslogg 4, Erfaringsdeling på egen skole, Deltakelse på samlingene (90% oppmøte)
Arbeidskravene innbefatter å utarbeide fagtekster knyttet til utprøvinger i egen praksis (totalt 4 stk), skrive og levere refleksjonslogg etter hver samling (totalt 4 stk), gjennomføre tekstseminar i grupper, gi medstudenter respons på fagtekster, utarbeide annotert litteraturliste på ca. 1000 sider og gjennomføre en kunnskapsdeling på egen skole.
Studentene må ha gjennomført og fått godkjent alle arbeidskrav som ligger i emnet for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Morten Bergsten Njå, Hege Rangnes , Aline Alves-Wold , Mary Genevieve Billington , Anne Håland
Emneansvarlig
Arild Michel Bakken

Arbeidsformer

Forelesinger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges vekt på selvstudium, utprøvinger i praksis og deling i eget personale. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer og mellom studentene er bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.
I samlingene vil erfaringene som studenter har fra skolen være en viktig ressurs. Teorier og metoder presenteres slik at de kan anvendes til å møte utfordringer som studentene møter i sin arbeidshverdag.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 07.07.2020