MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering
Emnet er andre modul i et tilbud til lærere på 1. - 4. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler. Emnet er samlings- og nettbasert. Det vil være to samlinger a tre dager.
Undervisningen vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hver samling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.
Internasjonalisering vil være en integrert del av emnet. Studentene vil få forelesninger av internasjonale forskere og fagfolk.
For å studere og utforske lærerspesialistrollen vil det bli anledning til å delta i en ukes egenfinansiert studietur til Bedfordshire, i tredje semester.

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
  • omfattende kunnskap om ulike kartleggingsverktøy og vurderingsformer i begynneropplæringen
  • inngående kunnskap om læreplananalyse og undervisningsplanlegging
  • omfattende kunnskap om skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • forholde seg kritisk og selvstendig til kartlegging og kunne anvende kartleggings- og vurderingsverktøy på en målrettet måte
  • på en selvstendig måte operasjonalisere kompetansemål og planlegge helhetlig lese- og skriveundervisning i tråd med gjeldende læreplan

Generell kompetanse
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • på en selvstendig måte planlegge utveksling og deling av synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet begynneropplæring, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis når det gjelder lese-, skrive- og regneopplæring
  • analysere og vurdere behov for, samt ta initiativ til utvikling på egen skole
  • formidle sentralt fagstoff både muntlig og skriftlig til kollegaer på egen arbeidsplass

Innhold

For å kunne gi god undervisning trengs kunnskaper om elevenes ferdigheter og om undervisningsplanlegging. Dette emnet vektlegger undervisningsplanlegging i ulike tidsspenn, og løfter fram viktigheten av god sammenheng mellom mål for opplæringen, arbeidsformer, innhold og vurdering. Emnet vektlegger også kunnskaper om hvordan læreren kan vurdere elevenes ferdigheter i lesing, skriving og regning for på den måten kunne planlegge god undervisning for alle elever.
Siden studentene skal utvikle kompetanse til å utøve en faglig lederrolle innen undervisningsplanlegging og vurdering, vil emnet også inneholde organisasjonsutvikling og veiledning.

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning med 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. Minst tre års undervisningspraksis innenfor fagområdet på 1.- 4. trinn.

Studiet krever bestått eksamen i første modul, VLS211.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig diskusjon i grupper1/145 minutterA - F
Eksamen vil være en muntlig diskusjon i grupper med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til læringsutbytteformuleringene. (45 minutt pr gruppe)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav
Etter hver samling skal studentene skrive en refleksjonslogg. I tillegg skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav som f.eks. å gjennomføre veiledning og kunnskapsdeling på egen skole. Studentene må også lage sine egne annoterte litteraturlister på ca 1200 sider pr semester. Pensumlisten skal ta utgangspunkt i et kjernepensum og en veiledende litteraturliste. Dette for at fagstoffet i størst mulig grad skal være knyttet til egen praksis.
Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Toril Frafjord Hoem

Arbeidsformer

Forelesinger, seminarer, nettseminar med nasjonale og internasjonale forskere, gruppearbeid og individuelt arbeid vil inngå som arbeidsformer. Det legges vekt på selvstudium, utprøvinger i praksis og deling i eget personale. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer og mellom studentene er bærende elementer i de pedagogiske arbeidsformene.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.07.2020