MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Videreutdanningen er et tilbud til lærere som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.
Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil være to samlinger a tre dager hvert semester. Samlingene vil tematisk være sentrert rundt temaene " vitenskapsteori og metode" og "FOU arbeid". Mellom samlingene skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
  • avansert teoretisk kunnskap om forskningsmetoder i begynneropplæringen
  • inngående kunnskap om hvordan en kan ta inititativ til, støtte og utfordre kollegaer i skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • anvende ulike forskningsmetoder for å studere egen og skolens praksis med et forskerblikk
  • på en selvstendig måte reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til begynneropplæring, og planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid på egen skole gjennom å bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap

Generell kompetanse
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • på en selvstendig måte planlegge utveksling og deling av synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om begynneropplæring, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis
  • formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid

Innhold

Emnet inneholder en presentasjon og drøfting av grunnlaget for god vitenskapelig forsking innenfor utdanningsvitenskap inkludert sentrale begreper, etiske problemstillinger og etablerte tenkemåter i vitenskapsteori og metode som er relevant for skoleforskning. Emnet inneholder derfor temaer som aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap.

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning med 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving og regning. Minst tre års undervisningspraksis innenfor fagområdet på 1.-4. trinn.

 Studiet bygger på emnene VLS211 og VLS212.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer som har tatt andre roller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det sammen kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærespesialist.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig presentasjon av FOU-arbeid basert på skriftlig rapport1/1 Bestått - Ikke bestått
Muntlig presentasjon av FOU-arbeid basert på skriftlig rapport. 20 min presentasjon og 10 min diskusjon.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav
Arbeidskravene dreier seg om å dokumentere planlegging, gjennomføring og rapportering av et avgrenset empirisk feltarbeid som er tematisk knyttet til begynneropplæring, og med veiledning fra faglærer.
Studentene må utarbeide en prosjektbeskrivelse med problemstilling, mål, metode, teorigrunnlag og framdriftsplan som må godkjennes av faglærer før studentene går i gang med prosjektet. Studentene vil få veiledning på FOU-prosjektet underveis i prosjektperioden
Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mary Genevieve Billington
Faglærer
Toril Frafjord Hoem , Anne Håland

Arbeidsformer

Empirisk arbeid på egen skole (FOU-arbeid). Feltarbeidet skal være tematisk knyttet til begynneropplæring, og gjennomføring og resultat skal diskuteres i lys av de metodologiske og teoretiske utgangspunktene som framkommer i emnets pensum. Studentene må utarbeide en prosjektbeskrivelse med problemstilling, mål, metode, teorigrunnlag og framdriftsplan som må godkjennes av veileder. Studentene vil få veiledning på FOU-prosjektet underveis i prosjektperioden.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.

Litteratur

Studenten lager sin egen annoterte litteraturliste på ca. 1000 sider. Litteraturlisten skal ta utgangspunkt i en veiledende litteraturliste.
Veiledende litteraturliste
Brekke, M., & Tiller, T. (2013). Læreren som forsker : innføring i forskningsarbeid i skolen. Oslo: Universitetsforl.
Bryman, A. (2015). Social research methods: Oxford university press.
Cain, T., Holmes, M., Larrett, A., & Mattock, J. (2007). Literature-informed, one-turn action research: three cases and a commentary. British Educational Research Journal, 33(1), 91-106. doi:10.1080/01411920601104532
Edwards, E., & Burns, A. (2016). Language teacher action research: achieving sustainability. ELT Journal, 70(1), 6-15. doi:10.1093/elt/ccv060
Leat, D., Reid, A., & Lofthouse, R. (2015). Teachers' experiences of engagement with and in educational research: what can be learned from teachers' views? Oxford Review of Education, 41(2), 270-286. doi:10.1080/03054985.2015.1021193
Leeman, Y., & Wardekker, W. (2014). Teacher research and the aims of education. Teachers and Teaching, 20(1), 45-58. doi:10.1080/13540602.2013.848516
Maxwell, J. A. (2012). The Importance of Qualitative Research for Causal Explanation in Education. Qualitative inquiry, 18(8), 655-661. doi:10.1177/1077800412452856
Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode : en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. utg. ed.). Oslo: Universitetsforl.
Postholm, M. B. (2012). Teachers' professional development: a theoretical review. Educational Research, 54(4), 405-429. doi:10.1080/00131881.2012.734725
Postholm, M. B., & Moen, T. (2009). Forsknings-og utviklingsarbeid i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.
Ruyter, K. W. (2003). Forskningsetikk : beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Oslo: Gyldendal akademisk.
Silverman, D. (2010). Doing qualitative research : a practical handbook (3rd ed. ed.). Los Angeles, Calif: Sage.
Smith, R. (2015). Teacher Research in Language Teaching: A Critical Analysis. ELT Journal, 69(2), 205-208. doi:10.1093/elt/ccv009
Tangen, R. (2010). «Beretninger om beskyttelse» - Etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper - barn og ungdom. Norsk pedagogisk tidsskrift, 94(04), 318-332.
https://www.etikkom.no/Aktuelt/publikasjoner/ny-bok-om-redelighet-og-uredelighet/
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-retningslinjer/
Lov om personopplysning. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 10.12.2019