MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


«Emnet er tredje modul i et tilbud til lærere på 1.-4. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler. Emnet er samlings- og nettbasert. Det vil være to samlinger à tre dager.
Undervisningen vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Mellom hversamling skal studentene gjennomføre ulike arbeidskrav.
Internasjonalisering vil være en integrert del av emnet. Studentene vil få forelesning av internasjonale forskere og fagfolk.
Samlingene vil tematisk være sentrert rundt temaene "vitenskapsteori og metode" og "FOU arbeid". Mellom samlingene skal studentene gjennomføre ulike arbeiskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap
Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
  • avansert teoretisk kunnskap om forskningsmetoder i begynneropplæringen
  • inngående kunnskap om hvordan en kan ta initiativ til, støtte og utfordre kollegaer i skolebasert kompetanseutvikling

Ferdigheter
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • anvende ulike forskningsmetoder for å studere egen og skolens praksis med et forskerblikk
  • på en selvstendig måte reflektere over og formulere problemstillinger knyttet til begynneropplæring, og planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid på egen skole gjennom å bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap

Generell kompetanse
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
  • på en selvstendig måte planlegge utveksling og deling av synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagfeltet om begynneropplæring, og gjennom dette bidra til å utvikle god praksis
  • formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid

Innhold

Emnet inneholder en presentasjon og drøfting av grunnlaget for god vitenskapelig forsking innenfor utdanningsvitenskap inkludert sentrale begreper, etiske problemstillinger og etablerte tenkemåter i vitenskapsteori og metode som er relevant for skoleforskning. Emnet inneholder derfor temaer som aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap.

Forkunnskapskrav

Emnet inngår i et studieprogram som bygger på VLS211 og VLS212. Alle tre emner må være bestått ved fullført lærerspesialiststudium.

Anbefalte forkunnskaper

Lærer som har tatt andre roller i faglig utviklingsarbeid, kan ha gode forutsetninger for opptak til studiet. Det sammen kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærespesialist.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig presentasjon av FOU-arbeid basert på skriftlig rapport1/1 Bestått - Ikke bestått
Muntlig presentasjon av FOU-arbeid basert på skriftlig rapport. 20 min presentasjon og 10 min diskusjon.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav
Arbeidskravene dreier seg om å dokumentere planlegging, gjennomføring og rapportering av et avgrenset empirisk feltarbeid som er tematisk knyttet til begynneropplæring, og med veiledning fra faglærer.
Studentene må utarbeide en prosjektbeskrivelse med problemstilling, mål, metode, teorigrunnlag og framdriftsplan som må godkjennes av veileder før studentene går i gang med prosjektet. Studentene vil få veiledning på FOU-prosjektet underveis i prosjektperioden,
Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mary Genevieve Billington
Faglærer
Margareth Sønneland, Toril Frafjord Hoem , Anne Håland

Arbeidsformer

FOU-arbeid på egen skole. Arbeidet skal være tematisk knyttet til begynneropplæring. Gjennomføring og resultat skal diskuteres i lys av de metodologiske og teoretiske utgangspunktene som framkommer i emnets pensum.

Åpent for

Ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 07.07.2020