MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studiet retter seg spesielt mot erfarne lærere i hele grunnskoleløpet som ønsker profesjonell videreutvikling og som ønsker å ta et spesielt ansvar for den kollektive kompetansen og utviklingen på egen skole. Lærere som allerede har tatt lederroller i faglig utviklingsarbeid, vil ha gode forutsetninger for studiet. Det samme kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærerspesialist.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
 • inngående kunnskap om vitenskapelige tenkesett, teorier og metoder
 • inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen literacyfeltet
 • evne til å drøfte styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign
 • inngående kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk
 • innsikt i utviklingsprosesser som bidrar til utvikling av lese- og skriveopplæring

Ferdigheter
Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere faglige problemstillinger og resonnementer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid

Generell kompetanse
Den ferdig utdannede kandidaten kan
 • analysere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • analysere og kritisk vurdere ulike faktorer som påvirker et forsknings- og utviklingsprosjekt
 • beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Innhold

Masteroppgaven er et godt formulert akademisk arbeid som presenterer forskningsspørsmål og selvstendige argumenter. Det er et uavhengig og veiledet vitenskapelig arbeid. Studenten kan jobbe individuelt eller i par. Oppgaven skal ha en substansiell forskningskomponent som bygger på teorier, metoder og empiri fra skolefeltet. Oppgaven må skrives under veiledning. Oppgaven gir studenten mulighet til å demonstrere ekspertise i det valgte forskningsemnet.

Forkunnskapskrav

Studentene har avlagt og bestått eksamen i Lærerspesialist i norsk eller lærerspesialist i begynneropplæring.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave1/1 A - FAlle.
Masteroppgave (alene eller i par). Oppgaven skal være på mellom 50 - 80 sider.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
 • Utarbeide prosjektskisse (teori, metode, forventede resultater og foreløpige referanser). Prosjektskissen skal godkjennes av veileder.
 • Presentasjon av teori, foreløpige resultater, diskusjon og konklusjon på forskningskonferanse i mars.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Maria Therese Jensen
Faglærer
Arild Michel Bakken, Margrethe Sønneland , Marit Aasen , Monica Gundersen Mitchell , Toril Frafjord Hoem
Veileder
Ingeborg Margrete Berge , Mary Genevieve Billington , Arne Olav Nygard

Arbeidsformer

Følgende arbeidsformer står sentralt: Forelesninger, seminar-undervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid og tekstskriving. Studentene får erfaring med bruk av digitale verktøy gjennom læringsplattformen Canvas.

Praksis

Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er lærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis og deling i eget personale.

Åpent for

Studiet er ikke åpent for privatister.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 09.07.2020