MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studiet retter seg spesielt mot erfarne lærere i hele grunnskoleløpet som ønsker profesjonell videreutvikling og som ønsker å ta et spesielt ansvar for den kollektive kompetansen og utviklingen på egen skole. Lærere som allerede har tatt lederroller i faglig utviklingsarbeid, vil ha gode forutsetninger for studiet. Det samme kan gjelde fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse som lærerspesialist.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Den ferdig utdannede kandidaten skal ha
 • inngående kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen literacyfeltet
 • evne til å drøfte styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign
 • inngående kunnskaper om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk
 • innsikt i utviklingsprosesser som bidrar til utikling av lese- og skriveopplæring


Ferdigheter

Den ferdig utdannede kandidaten skal kunne
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere faglige problemstillinger og resonnementer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid


Generell kompetanse

Den ferdig utdannede kandidaten kan
 • analysere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • analysere og kritisk vurdere ulike faktorer som påvirker et forsknings- og utviklingsprosjekt
 • beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Innhold

Masteroppgaven er et godt formulert akademisk arbeid som presenterer forskningsspørsmål og selvstendige argumenter. Det er et uavhengig og veiledet vitenskapelig arbeid. Studenten kan jobbe individuelt eller i par. Oppgaven skal ha en substansiell forskningskomponent som bygger på teorier, metoder og empiri fra skolefeltet. Oppgaven må skrives under veiledning. Oppgaven gir studenten mulighet til å demonstrere ekspertise i det valgte forskningsemnet.

Forkunnskapskrav

Studentene har avlagt og bestått eksamen i Lærerspesialist i norsk eller lærerspesialist i begynneropplæring.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave1/1 A - FAlle.
Masteroppgave (alene eller i par). Oppgaven skal være på mellom 50 - 80 sider.

Karakter A-F.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Skriveseminar, nettseminar med nasjonale og internasjonale forskere og veiledning.
Studentene må ha gjennomført alle arbeidskrav som ligger i emnet. Arbeidskrav inkluderer deltakelse på skriveseminar, godkjenning av prosjektbeskrivelse og gjennomført 10 timer veiledning.

Fagperson(er)

Veileder
Vibeke Rønneberg , Aslaug Fodstad Gourvennec , Bente Rigmor Walgermo , Inga Kjerstin Birkedal , Hildegunn Støle , Ingeborg Margrete Berge , Margunn Mossige , Mary Genevieve Billington , Arne Olav Nygard
Emneansvarlig
Maria Therese Jensen
Faglærer
Arild Michel Bakken, Margrethe Sønneland , Marit Aasen , Monica Gundersen Mitchell , Toril Frafjord Hoem

Arbeidsformer

Følgende arbeidsformer står sentralt: Forelesninger, seminar-undervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, tekstskriving, samt utprøvinger av teorier og prinsipper i egen praksis og kunnskaps- og erfaringsdeling i eget personale. Pedagogisk bruk av digitale verktøy blir modellert på samlinger. Studentene får selv erfaring med bruk av digitale verktøy gjennom CANVAS ( f.eks. samskriving, tekstrespons) og gjennom arbeidskrav som innebærer utprøvinger av pedagogisk bruk av digitale verktøy i egen praksis.

Åpent for

Lese- og skriveopplæring for lærerspesialister, erfaringsbasert master
Lærerspesialist

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og UH-fakultetet.

Litteratur

Valgt i samråd med veileder.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 06.12.2019