MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnet skal bidra til skolebasert kompetanseutvikling hvor praksisveiledning blir en del av skolens faglige utviklingsarbeid. Deltakerne skal utvikle profesjonsidentitet som praksislærere for lærerstudenter og som deltakere i et forsknings- og utviklingsorientert profesjonsfelleskap ved egen skole.
Emnet er forankret i et sosiokulturelt perspektiv på læring med intensjoner om et lærende felleskap som involverer alle parter slik det kommer til uttrykk i avtale om Universitetsskolesamarbeidet: «Ved å prøve ut nye former for samarbeid knyttet til både praksisopplæring og utvikling av felles prosjekter, skal vi sammen være «lærende» og videreutvikle både praksis, forskningssamarbeid og grunnskolelærerutdanning».Fullført og bestått eksamen i studieemnet kvalifiserer for veiledningsoppgaver som praksislærer i grunnskolelærerutdanningene og for opptak på veiledningsmoduler på masternivå.
Emnet er ryddet i tre hovedtema: 1) Veiledning, kommunikasjon og samspill, 2) Lærerarbeidet, lærerrollen og elevkunnskap og 3) Det profesjonelle fellesskapet, utvikling og samhandling.
De tre temaene er overlappende, og må sees i lys av hverandre. FoU-arbeid vil være integrert i alle tre. Temaene representerer en bred kunnskapsbase som et grunnlag for både å innvie studentene i yrkeslivets kompleksitet og kvalifisere dem til fremtidig profesjonell yrkesutøvelse.dem til fremtidig profesjonell yrkesutøvelse.

Læringsutbytte

Deltakeren har kunnskaper om:
 • universitetsskoleprosjektet og sentrale styringsdokumenter knyttet til praksisopplæring
 • kommunikasjon, samspill og profesjonsetikk
 • ulike tilnærminger til veiledning
 • undervisning og læring generelt og om lærerstudenters læring og utvikling spesielt
 • betydningen av samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere
 • ulike forskningsmetoder i FoU-arbeid
 • læreres kontinuerlige profesjonsutvikling og etablering og utvikling av profesjonelle læringsfelleskap

Deltakeren har ferdigheter i å:
 • analysere og utvikle skole - og gruppebaserte planer for praksisopplæring med utgangspunkt i nasjonale og lokale føringer
 • i samarbeid med studentene planlegge, gjennomføre og vurdere ulike undervisningsplaner (for eksempel en tilpasset form for lesson study)
 • designe ulike læringsmøter for og med studenter
 • dokumentere og vurdere studenters utvikling og læring individuelt og i grupp
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og begrunne foreldremøter, foreldresamtaler eller møter med andre samarbeidspartnere sammen med studenter
 • selvstendig og i samarbeid med kolleger kunne planlegge, gjennomføre, analysere og forholde seg kritisk til FoU- arbeid
 • vurdere og kommentere egen utvikling som praksislære

Deltakeren har generell kompetanse i å:
 • analysere og vurdere praksisopplæring i lys av profesjonsetiske perspektiver og sentrale styringsdokumenter
 • være en aktiv deltaker og kompetent bidragsyter i FoU-samarbeid mellom universitet og grunnskole

Innhold

Innholdskomponentene vil bli behandlet dels hver for seg, men også i sammenheng. De ulike innholdskomponentene synliggjøres i litteraturlisten. Arbeidet med det teoretiske fagstoffet og praktisering av ulike læringsformer vil ta utgangpunkt i situasjoner fra praksisfeltet/egen skole.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Lærerutdanning eller tilsvarende godkjent utdanning for skoleslaget på minimum bachelornivå

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen, FOU-oppgave og muntlig gruppebasert presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen, FOU-oppgave - Gruppebasert eller individuelt3/5 Bestått - Ikke beståttAlle.
Muntlig gruppebasert presentasjon2/51 timeBestått - Ikke beståttAlle.
FoU-oppgaven (omfang ca 5000 ord for gruppe og 4000 ord for individuell oppgave) knyttes til skolens egne FoU prosjekter innen praksisopplæring og profesjonsutvikling.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Obligatoriske aktiviteter som må være gjennomført for å få godkjent studiet.
 • 80 % deltakelse på samlinger
 • Individuell refleksjonstekst knyttet til en fellessamling
 • Individuell skriftlig respons på andre deltakeres refleksjonstekst
 • I gruppe: skriftlig plan for Fou-arbeid i tilknytning til praksisopplæring
 • I gruppe: muntlig presentasjon av Fou-arbeid knyttet til praksisopplæring

For grunnskole gjelder også disse
- Koreografere et læringsmøte for studenter som synliggjør både før- og etterveiledning
- Koreografere et faglig diskusjonsmøte for studenter
Alle obligatoriske aktiviteter skal være innfridd for å få godkjent studiet.

Fagperson(er)

Faglærer
Mette Irene Hvalby
Emneansvarlig
Jorunn Thortveit

Arbeidsformer

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme læringsutbytteformuleringene, forelesninger, diskusjoner, praktiske øvelser, arbeid i basisgrupper og andre typer grupper.

Åpent for

Veiledning for praksislærere - skolebasert videreutdanning

Emneevaluering

Følger kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger (tidligdialog, sluttevaluering, fagutvalg)

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 29.03.2020